ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13/2007/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 21 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN HỌC GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG, VAY VỐNĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂKNÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03/12/2006;
Căn cứ Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ, về việcquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động ViệtNam làm việc tại nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhànước, về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ởnước ngoài;
Theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 74/TTr-LĐTBXH ngày 19/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định chính sách hỗ trợ tiền học giáo dục địnhhướng, vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

Điều 2.Giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính,Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, UBND các huyện/thị xã và các Sở,ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Quyđịnh; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tàichính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban,ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Đức Yến

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN HỌC GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG, VAY VỐN ĐI LÀMVIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Bản quy địnhnày được áp dụng trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền học giáo dục địnhhướng, vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Người laođộng thuộc diện chính sách được quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định số365/2004/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 4 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam.

2. Lao độnglà người dân tộc thiểu số.

3. Lao độngthuộc hộ cận nghèo (là hộ vừa thoát nghèo trong thời gian 24 tháng).

4. Lao độnglà bộ đội, công an, thanh niên xung phong xuất ngũ trong thời gian 12 tháng.

5. Lao độngthuộc các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm theo Quyết định số 564/QĐ-CTUBND ngày 10 tháng 5 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ĐăkNông.

Chương II

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ, CHOVAY VỐN

Điều 2.

1. Người laođộng thuộc diện ưu tiên tại Điều 1 Quy định này phải có hộ khẩu thường trú tạitỉnh Đăk Nông, có nguyện vọng thật sự đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài vàhội đủ các điều kiện của đơn vị tạo nguồn, cung ứng lao động.

2. Nếu ngườilao động thuộc nhiều đối tượng ưu tiên nêu trong Quy định này hưởng chế độ hỗtrợ tiền học giáo dục định hướng, vay vốn theo hình thức tín chấp thì chỉ ápdụng một trong các đối tượng ưu tiên cao nhất.

Chương III

NỘI DUNG HỖ TRỢ, CHO VAY VỐN

Điều 3. Mức hỗ trợ tiền học tiếng nước ngoài và giáodục định hướng

1. Mức hỗ trợtiền học giáo dục định hướng là 350.000 đồng/người/tháng (nhưng tối đa khôngquá 3 (ba) tháng).

2. Người laođộng được hỗ trợ 100% kinh phí học tiếng nước ngoài và giáo dục định hướng baogồm những đối tượng sau:

- Lao động làngười dân tộc thiểu số tại chỗ.

- Lao độngthuộc diện chính sách nêu tại Khoản 1, Điều 1, Mục I Quy định này.

3. Người laođộng được hỗ trợ 50% kinh phí học tiếng nước ngoài và giáo dục định hướng baogồm những đối tượng sau:

- Lao động làngười dân tộc thiểu số khác.

- Lao động làđối tượng thuộc các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm (chỉ tính trongthời gian được chọn làm điểm) và đối tượng nêu tại điểm 3 - 4, Điều 1, Mục IQuy định này.

Điều 4. Mức cho vay vốn

Người laođộng thuộc đối tượng nêu tại Điểm 2, 3, 4, 5; Điều 1, Mục I Quy định này, khitrúng tuyển và doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động ký hợp đồng đi làmviệc có thời hạn ở nước ngoài thì được vay vốn theo hình thức tín chấp từ nguồnvốn địa phương ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đăk Nông,mức vay cho từng đối tượng như sau:

1. Đối tượnglà người dân tộc thiểu số tại chỗ được vay 100% chi phí xuất khẩu lao động,nhưng mức vay tối đa không quá 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng); Ưutiên cho vay trước tối đa không quá 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) để trangtrải các chi phí ban đầu như khám sức khoẻ, học giáo dục định hướng, ngoại ngữ,làm hộ chiếu.

2. Đối tượnglà người dân tộc thiểu số khác, lao động hộ cận nghèo; lao động là bộ đội, côngan, thanh niên xung phong xuất ngũ; lao động thuộc các xã, phường, thị trấnchọn làm điểm được vay 80% chi phí xuất khẩu lao động, nhưng mức vay tối đakhông quá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Điều 5. Thời hạn cho vay, lãi xuất cho vay được ápdụng theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trong từng thờiđiểm.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Sở Laođộng Thương và Xã hội có trách nhiệm:

a) Thanh toánkinh phí cho người lao động thuộc diện được hỗ trợ tiền học tiếng nước ngoài vàgiáo dục định hướng. Nếu người lao động không đến trực tiếp thanh toán thì phảicó giấy ủy quyền cho người thân là cha, mẹ, anh, chị trong gia đình hoặc đơn vịtrực tiếp tạo nguồn, cung ứng lao động nhận thay.

b) Hướng dẫnthủ tục thanh quyết toán tiền hỗ trợ học tiếng nước ngoài và giáo dục địnhhướng, hướng dẫn việc xác nhận hồ sơ vay vốn theo hình thức tín chấp từ nguồnvốn địa phương ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đăk Nông,tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm thủ tục vay vốn, thanh toán tiềnhọc giáo dục định hướng, ngoại ngữ được kịp thời.

c) Hàng nămSở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Kếhoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch xuất khẩu lao động và khả năng cân đối ngânsách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Tổ chứctheo dõi, quản lý chặt chẽ kinh phí hỗ trợ học giáo dục định hướng và nguồn vốnngân sách địa phương uỷ thác cho vay, tổng hợp báo cáo định kỳ quí, năm cho Ủyban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh.

2. Chi nhánhNgân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đăk Nông có trách nhiệm hướng dẫn cho ngườilao động thủ tục hồ sơ vay vốn theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hộiViệt Nam.

3. Ủy bannhân dân các huyện, thị xã hàng năm xây dựng kế hoạch xuất khẩu lao động và khảnăng cân đối ngân sách trích uỷ thác qua phòng giao dịch Ngân hàng chính sáchxã hội cấp huyện cho người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ có nhucầu xuất khẩu lao động vay trước để trang trải các chi phí ban đầu.

Trong quátrình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về SởLao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịpthời giải quyết./.