ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHẤM DỨT HIỆU LỰC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 163/2001/QĐ .UBNDT, NGÀY 27/11/2001 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH SÓC TRĂNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khiếunại, tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005;

Căn cứ Luật Đất đainăm 2003;

Xét đề nghị của SởTư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Chấm dứt hiệu lực thi hànhQuyết định số 163/2001/QĐ .UBNDT, ngày 27 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dântỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về trình tự giải quyết tranh chấp, khiếunại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngànhtỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBNDtỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng, MT, đoàn thể tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: TD, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp