ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 13/2007/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 04 tháng 04 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI SINH VẬT CẢNH QUẬN 8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội; Thôngtư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổchức, hoạt động và quản lý Hội;
Căn cứ Quyết định số 4917/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh về cho phép thành lập Hội Sinh vật cảnh quận 8 thànhphố Hồ Chí Minh;
Căn cứ biên bản Đại hội Hội Sinh vật cảnh quận 8 ngày 11 tháng 01 năm 2007;
Xét đề nghị của Trưởng Ban vận động thành lập Hội Sinh vật cảnh quận 8 (Công vănsố 02/CV-SVC ngày 15 tháng 01 năm 2007) và Trưởng Phòng Nội vụ quận 8
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hànhQuyết định phê duyệt Điều lệ Hội Sinh vật cảnh quận 8.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8,

Trưởng Phòng Nội vụ quận 8 vàHội Sinh vật cảnh quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

ĐIỀU LỆ

HỘISINH VẬT CẢNH QUẬN 8

Chương 1:

TÊN GỌI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH - NHIỆM VỤ

Điều 1. Tên gọi của Hộilà HỘI SINH VẬT CẢNH QUẬN 8.

Điều 2. Tôn chỉ mục đíchcủa Hội là:

Ra sức giữ gìn, phát triển, nângcao truyền thống văn hóa tốt đẹp của nhân dân ta trong lĩnh vực sinh vật cảnh,góp phần tích cực vào việc:

- Bảo vệ và phát triển nền vănhóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

- Bảo vệ và cải thiện môi trườngsinh thái.

- Phát triển kinh tế - xã hội,nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Điều 3. Hội là một tổchức quần chúng, tập hợp rộng rãi những người yêu thích sinh vật cảnh, nhữngngười sản xuất kinh doanh, làm dịch vụ sinh vật cảnh, những nhà khoa học, mỹthuật và nghệ nhân hoạt động cho sự bảo vệ và phát triển của sinh vật cảnh.

Hội là thành viên của Mặt trậnTổ quốc Việt Nam quận 8.

Điều 4. Nhiệm vụ

1. Tuyên truyền, giáo dục quanđiểm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với việc bảo vệ và pháttriển sinh vật cảnh, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện.

2. Phát triển và xây dựng tổchức Hội vững mạnh; động viên sự nhiệt tình và khả năng lao động sáng tạo củahội viên, đoàn kết giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến, ứng dụng các thànhtựu khoa học công nghệ mỹ thuật nhằm phát triển ngày càng phong phú và đa dạngvới chất lượng cao các sản phẩm sinh vật cảnh, đem lại đời sống văn hóa vuitươi lành mạnh, lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực cho hội viên.

3. Tổ chức các dịch vụ khoa họckỹ thuật, mỹ thuật và các cơ sở sản xuất kinh doanh phục vụ hoạt động sinh vật cảnhtheo đúng quy định của pháp luật.

4. Kiến nghị với các cơ quan Nhànước những vần đề liên quan đến cơ chế, chính sách, các biện pháp lớn nhằm bảo vệvà phát triển sinh vật cảnh.

Điều 5. Hoạt động Hộitrong khuôn khổ pháp luật Nhà nước. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tàikhoản riêng.

Chương 2:

HỘI VIÊN

Điều 6. Công dân Việt Nam(cá nhân, tập thể) được xét kết nạp là hội viên nếu:

- Tán thành tôn chỉ, mục đích,Điều lệ Hội.

- Nhiệt tình tham gia trong mộthoặc nhiều lĩnh vực hoạt động của Hội.

- Tự nguyện xin gia nhập Hội vàsinh hoạt ở một tổ chức cơ sở của Hội.

Hội viên tập thể xin gia nhậptrên cơ sở tự nguyện của các thành viên của tổ chức mình.

Điều 7. Hội viên danh dự,hội viên tán trợ

1. Hội viên danh dự: là nhữngngười có uy tín, nhiệt tình ủng hộ Hội về mặt tinh thần.

2. Hội viên tán trợ: là nhữngngười tán thành tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội, nhiệt tình giúp đỡ Hội về vậtchất và tinh thần nhưng không có điều kiện tham gia trực tiếp hoạt động Hội.

Hội viên danh dự, hội viên tántrợ không có quyền ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội.

Điều 8. Nhiệm vụ của hộiviên

1. Tích cực hoạt động trong tổchức Hội, tuân thủ Điều lệ Hội và pháp luật của Nhà nước trong hoạt động sinhvật cảnh.

2. Tích cực xây dựng Hội, tham gia đều đặn các kỳ sinh hoạt; tuyêntruyền tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội; phát triển hội viên mới, mở rộng ảnhhưởng và uy tín của Hội.

3. Đóng hội phí theo quy định.

Điều 9. Quyền lợi của hộiviên

- Tham gia mọi sinh hoạt và quyết định của Hội theo nguyên tắc tập trungdân chủ.

- Bầu cử, ứng cử vào các cơ quanlãnh đạo của Hội.

- Được Hội phổ biến kinh nghiệm,bồi dưỡng nâng cao kiến thức về khoa học, mỹ thuật sinh vật cảnh, dự các cuộchội thảo, các lớp huấn luyện…

- Đề xuất các sáng kiến để thựchiện tôn chỉ của Hội.

- Được Hội tạo điều kiện thuậnlợi (trong khả năng cho phép) trong mọi hoạt động sinh vật cảnh, nhất là trongcác công trình nghiên cứu, sáng tạo và phát minh.

- Được cấp thẻ hội viên, cóquyền xin ra khỏi Hội.

Chương 3:

TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 10. Hội tổ chức theonguyên tắc tập trung dân chủ.

Điều 11. Tổ chức của Hộisinh vật cảnh quận 8 gồm:

- Quận hội.

- Chi hội cơ sở.

Việc thành lập các cấp Hội theoquy định của pháp luật.

Điều 12. Đại hội đại biểucấp quận là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội ở địa phương, tổ chức năm năm mộtlần.

1. Đại hội gồm đại biểu được bầutừ cơ sở lên, Ủy viên Ban Chấp hành cấp quận và một số đại biểu do Ban Chấphành quận chỉ định (không quá 5% tổng số đại biểu).

2. Đại hội đại biểu có nhiệm vụ:

- Thông qua báo cáo của Hội vàkiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua, quyết định phương hướng, nhiệm vụnhiệm kỳ mới.

- Thông qua báo cáo quyết toántài chính và dự toán thu chi.

- Bầu cử cơ quan lãnh đạo.

- Cử đại biểu đi dự Đại hội cấptrên.

3. Cơ quan lãnh đạo các cấp hội thốngnhất tên gọi là Ban Chấp hành.

- Ban Chấp hành cử ra Chủ tịchvà Phó Chủ tịch.

- Đại biểu được bầu vào Ban Chấphành phải là người nhất trí với tôn chỉ, mục đích, nắm vững Điều lệ Hội, có phẩmchất và khả năng, có điều kiện và thời gian hoạt động cho Hội. Số lượng Ủy viêncủa Ban Chấp hành do Đại hội quyết định.

4. Cơ quan lãnh đạo các cấp có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết củaĐại hội.

Điều 13. Ban Chấp hành cửmột Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra và có nhiệm vụ:

- Kiểm tra việc thi hành nghịquyết của Đại hội, nghị quyết của Ban Chấp hành cấp trên và cấp mình.

- Kiểm tra việc tuân thủ Điều lệHội.

- Kiểm tra tài chính của Hội(khi cần có thể tổ chức Tiểu Ban Kiểm tra hoặc Tổ Kiểm tra).

Điều 14. Giữa 2 kỳ Đạihội, việc thay đổi người trong Ban Chấp hành phải được 2/3 số Ủy viên Ban Chấphành biểu quyết tán thành và tổng số người bổ sung thay thế không được quá 1/3tổng số Ủy viên của Ban Chấp hành đã được Đại hội bầu ra.

Điều 15.

- Tổ chức cơ sở của Hội là mộttập hợp hội viên (cá nhân hay tập thể) theo khu vực dân cư hoặc theo ngành nghềgọi tên là Chi hội.

- Đại hội toàn thể hội viên ởChi hội 5 năm tiến hành hai lần, đại hội bầu ra Ban Chấp hành Chi hội, Ban Chấphành Chi hội cử ra Chi Hội trưởng, Chi Hội phó.

Chương 4:

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 16.

1. Hội tự chịu trách nhiệm vềmặt tài chính.

2. Kinh phí hoạt động của Hội docác nguồn thu:

- Hội phí.

- Các khoản đóng góp tự nguyệncủa hội viên.

- Các hoạt động sản xuất dịchvụ, kinh doanh sinh vật cảnh theo đúng pháp luật Nhà nước.

- Sự tài trợ của các tổ chức vàcá nhân trong và ngoài nước.

3. Chế độ thu chi để bảo đảmhoạt động của Hội do Ban Chấp hành quyết định.

4. Tổ chức công tác kế toán vàquản lý tài chính thực hiện đúng các nguyên tắc tài chính hiện hành của Nhànước và báo cáo công khai trước Ban Chấp hành và Đại hội cấp mình.

Điều 17. Hội phí

Đóng hội phí là nghĩa vụ của hộiviên:

- Hội viên đóng hội phí cả nămhoặc một năm đóng hai lần.

- Sau khi thu hội phí sẽ tríchnộp lên quỹ Hội cấp trên một tỷ lệ % nhất định.

- Mức tiền niên phí và tỷ lệtrích nộp lên cấp trên sẽ do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Chương 5:

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

Điều 18. Hội viên cóthành tích được các cấp Hội biểu dương, khen thưởng hoặc được đề nghị các cơquan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc khen thưởng.

Điều 19. Hội viên vi phạmĐiều lệ Hội và Nghị quyết của Đại hội hoặc Ban Chấp hành cấp trên và cấp mình,làm tổn hại đến uy tín, danh dự của Hội thì tùy theo mức độ xử lý các hình thứckỷ luật, khiển trách, cảnh cáo, cách chức, xóa tên khỏi danh sách Hội.

Tập thể vi phạm kỷ luật thì tùytheo mức độ mà xử lý khiển trách, cảnh cáo hoặc giải tán.

Nếu cá nhân hoặc tập thể vi phạmpháp luật Nhà nước thì ngoài kỷ luật của Hội còn bị xử lý theo pháp luật Nhà nước.

Chương 6:

TỔ CHỨC THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 20. Bản Điều lệ nàyđã được Đại hội đại biểu Hội sinh vật cảnh quận 8 lần thứ I (tháng 01 năm 2007)thông qua.

Điều 21. Chỉ có Đại hộiđại biểu Hội Sinh vật cảnh quận 8 mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ và cóhiệu lực khi được Ủy ban nhân dân quận 8 công nhận./.

TM. BAN CHẤP HÀNH
HỘI SINH VẬT CẢNH QUẬN 8
CHỦ TỊCH
Huỳnh Ngọc Diệp