ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 13/2007/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 06 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ TỰ BỎ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU TÁI ĐỊNHCƯ PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân và Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02năm 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 16/2005/NĐ-CP ; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm2006 hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư; Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng05 năm 2007 quy định đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh -chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng -chuyển giao;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Tờ trình số 798/TTr-SKH ngày 23tháng 10 năm 2007) về việc xin phê duyệt quy định nhà đầu tư tự bỏ vốn đầu tưxây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tưtrên địa bàn tỉnh Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này quy định nhà đầu tư tự bỏ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khu táiđịnh cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã; các nhà đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- VPUB: LĐVP (2), XD, NN, TCTM;
- TTLTCB, TTTH;
- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC NHÀ ĐẦU TƯ TỰ BỎ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GIẢIPHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2007của UBND tỉnh Hà Nam)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng:

Tất cả các doanh nghiệp Nhà nước,Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân trong vàngoài tỉnh (sau đây gọi là nhà đầu tư) được hưởng cơ chế theo quy địnhnày.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh:

Chỉ áp dụng đầu tư theo hình thứchợp đồng xây dựng - chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BT) đối vớiđầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho các dựán đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Thẩm quyền ký kếthợp đồng BT:

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã là cơquan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng BT với nhà đầu tư để thực hiện cácdự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng chocác dự án đầu tư; quản lý dự án theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tưvà xây dựng.

Chương 2:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy hoạch khu táiđịnh cư:

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã lậpquy hoạch chung và quy hoạch chi tiết cho từng khu tái định cư trình phê duyệttrước khi kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồngBT.

Điều 5. Lựa chọn nhà đầu tư:

1. Trên cơ sở quy hoạch chi tiếtkhu tái định cư đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã tiến hànhthông báo, mời gọi các nhà đầu tư.

2. Nhà đầu tư muốn tham gia đầu tưphải gửi đến Ủy ban nhân dân huyện, thị xã 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Bản tự giới thiệu về khả năngchuyên môn, tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm; giới thiệu các nhà thầu dự địnhthuê để thực hiện các phần công việc của dự án.

b) Phương án huy động vốn.

c) Giấy tờ cam kết của Ngân hànghoặc đơn vị cấp vốn khác để thực hiện dự án.

d) Báo cáo kết quả sản xuất kinhdoanh, bảng tổng kết tài sản trong thời gian gần nhất (với doanh nghiệp đanghoạt động) có xác nhận của cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan quản lýthuế.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xãxem xét hồ sơ và xác định năng lực về khả năng thực hiện dự án của nhà đầu tưtrong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không chấpnhận phải thông báo nêu rõ lý do cho nhà đầu tư.

4. Nếu có từ 02 nhà đầu tư trở lêncó đủ năng lực thực hiện dự án thì tiến hành tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhàđầu tư theo quy định của pháp luật đấu thầu.

Điều 6. Ký kết hợp đồng vàhoàn tất thủ tục đầu tư:

1. Ủy ban nhân dân huyện, thị xãsau khi lựa chọn được nhà đầu tư tiến hành ký kết hợp đồng BT.

2. Sau khi ký kết hợp đồng BT, trêncơ sở quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt:

a) Nhà đầu tư tiến hành lập dự ánđầu tư khu tái định cư phù hợp với quy hoạch.

b) Ủy ban nhân dân huyện, thị xãchủ trì phối hợp với nhà đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quyđịnh.

c) Việc lập, thẩm định, phê duyệtdự án và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán thực hiện theo đúngquy định hiện hành.

Điều 7. Huy động vốn, thựchiện đầu tư xây dựng, chuyển giao và quyết toán vốn đầu tư:

1. Nhà đầu tư huy động vốn để đền bùgiải phóng mặt bằng, lập quy hoạch, lập dự án, lập thiết kế bản vẽ thi công vàtổng dự toán, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư.

2. Sau khi xây dựng xong bàn giaongay các công trình hạ tầng và quỹ đất cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã đểthực hiện tái định cư.

3. Trong vòng 03 tháng kể từ ngàybàn giao công trình, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã chủ trì phối hợp với nhà đầutư trình thẩm định và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, xác nhận nợ làm cơ sởthanh toán vốn đầu tư.

Điều 8. Thanh toán vốn đầutư:

1. Nhà đầu tư được thanh toán vốnđầu tư theo đúng hợp đồng và khối lượng nghiệm thu, quyết toán trong thời hạnkhông quá 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản xác định nợ giữa Ủy ban nhân dânhuyện, thị xã với nhà đầu tư.

2. Sau 12 tháng số vốn chưa đượcthanh toán hết nhà đầu tư được hưởng mức lãi suất theo thỏa thuận trong hợpđồng BT.

Điều 9. Nguồn vốn để thanhtoán:

1. Vốn chi phí cho công tác giảiphóng mặt bằng của các dự án đầu tư.

2. Vốn thu từ những đối tượng đượctái định cư.

3. Các nguồn vốn khác.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Khen thưởng và kỷluật:

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện tốtquy định này được khen thưởng theo quy định hiện hành.

2. Tổ chức, cá nhân cố tình gây khókhăn, cản trở trong quá trình thực hiện quy định này, tùy theo mức độ vi phạmsẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã là chủ đầu tư, quản lý và điều hành dự án xây dựng các khu tái định cư theođúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình và quy địnhnày.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhândân các cấp, các cơ quan chuyên môn trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mìnhcó trách nhiệm thực hiện Quy định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc