ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2007/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 10 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC THÔN: TRUNGPHƯỚC, PHONG HẢI, THUỘC XÃ A DƠI, HUYỆN HƯỚNG HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thônvà tổ dân phố;

Xét đề nghị của UBND huyện Hướng Hóa tại Tờ trình số 59/TT-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2007 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các thôn thuộc xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, như sau:

1.Thôn Trung Phước, trên cơ sở 62 hộ, 229 khẩu thuộc Dự án kinh tế mới trên địabàn xã A Dơi.

Vị trí: Phía Bắc giáp thôn Prăng Xy, xã A Dơi; phía Nam giápthôn Phong Hải, xã A Dơi; phía Tây giáp xã A Túc; phía Đông giáp thôn A Dơi Đớ,xã A Dơi.

2.Thôn Phong Hải, trên cơ sở 78 hộ, 286 khẩu thuộc Dự án kinh tế mới trên địa bànxã A Dơi.

Vị trí thôn Phong Hải: Phía Bắc giáp thôn Trung Phước, xã ADơi; phía Nam giáp sông Sê Pôn- Biên giới Việt Nam- Lào; phía Tây giáp xã Xy vàxã A Túc; phía Đông giáp thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi.

Sau khi thành lập các thôn: Trung Phước, Phong Hải, xã ADơi, huyện Hướng Hóa sẽ có 10 thôn sau:

1. Thôn A Dơi Đớ 53 hộ 270khẩu

2. Thôn A Dơi Cô 59 hộ 323khẩu

3. Thôn Prăng Xy 38 hộ 200khẩu

4. Thôn Prỏi 33 hộ 179khẩu

5. Thôn Prin 52 hộ 257khẩu

6. Thôn Xà Đoan Mới 66 hộ 322khẩu

7. Thôn Hợp Thành 51 hộ 224khẩu

8. Thôn Tân Hải 50 hộ 208khẩu

9. Thôn Trung Phước 62 hộ 229khẩu

10. Thôn Phong Hải 78 hộ 286khẩu

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBNDhuyện Hướng Hóa, Chủ tịch UBND xã A Dơi và Thủ trưởng các cơ quan có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2.
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp.
- Tỉnh ủy. TT HĐND tỉnh.
- Sở Nội vụ (4 bản), Sở Tư pháp.
- Báo Quảng Trị, Đài PTTT tỉnh (để T.báo)
- Phòng NV-LĐ-XH huyện Hướng Hóa.
- Các PVP.
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc