ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2011/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 7 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎQUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2006/QĐ-UBND NGÀY 9/6/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆCQUY ĐỊNH CHI TRẢ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TẠI ĐỊAPHƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày08/4/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạtđộng của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số45/2006/QĐ-UBND ngày 09/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chitrả chế độ hỗ trợ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương.

Điều 2.Các chế độ chi tiêu phục vụ hoạtđộng của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thực hiện theoNghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 08/4/2011 của HĐND tỉnh về một số chế độ chitiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh KhánhHòa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; cácGiám đốc Sở; Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ TP;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đài PTTH Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo;
- Trang tin điện tử;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT & HL, HP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải