ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2011/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định,phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 162/TTr-SXD ngày 09/12/2010và Công văn số 454/SXD-KT ngày 24/05/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạchđô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giaocho Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan vàUBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, triển khai, theo dõi, kiểm tra việcthực hiện Quyết định này, định kỳ báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế các quyđịnh về phân cấp, ủy quyền trong việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đôthị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày02/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp,Giao thông vận tải, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng; (b/c)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (b/c)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; (b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VB – Bộ Tư pháp;
- Các Ban thuộc HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Website tỉnh, TT Công báo;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP; Các P, TT;
- Lưu: VT, CN (Ti.100).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

QUY ĐỊNH

VỀLẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2011 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quyđịnh trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Xây dựng, PhòngQuản lý đô thị thành phố, thị xã, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, chủ đầutư dự án quy hoạch xây dựng trong thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệtquy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quy hoạch đô thịbao gồm các loại sau đây:

1. Quy hoạchchung được lập cho thành phố, thị xã, thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận làthị trấn thuộc huyện và đô thị mới. Bản vẽ của đồ án quy hoạch chung thành phố,thị xã, đô thị mới được thể hiện theo tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000. Bản vẽ củađồ án quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấn đượcthể hiện theo tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.

2. Quy hoạchphân khu được lập cho các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới. Bản vẽcủa đồ án quy hoạch phân khu được thể hiện theo tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000.

3. Quy hoạch chitiết được lập cho khu vực theo yêu cầu phát triển, quản lý đô thị hoặc nhu cầuđầu tư xây dựng. Bản vẽ của đồ án quy hoạch chi tiết được thể hiện theo tỷ lệ1/500.

4. Quy hoạch hạtầng kỹ thuật là một nội dung trong đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu,quy hoạch chi tiết.

Điều 2. Trìnhtự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị

Việc lập, thẩmđịnh và phê duyệt quy hoạch đô thị phải theo trình tự sau đây:

- Lập nhiệm vụquy hoạch đô thị;

- Thẩm định, phêduyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị;

- Lập đồ án quyhoạch đô thị;

- Thẩm định, phêduyệt đồ án quy hoạch đô thị.

Chương 2.

THẨM QUYỀN LẬP, THẨM ĐỊNH,PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 3. Tráchnhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị

1. Sở Xây dựngtham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới, quy hoạch phânkhu và quy hoạch chi tiết các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hànhchính của hai huyện trở lên, khu vực trong đô thị mới và khu vực có ý nghĩaquan trọng, trừ quy hoạch chung đô thị mới do Bộ Xây dựng tổ chức lập quy hoạch.

2. Ủy ban nhândân thành phố, thị xã tổ chức lập quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã;quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính domình quản lý, trừ quy hoạch đô thị được quy định tại các khoản 1 và 4 Điều này.

3. Ủy ban nhândân huyện tổ chức lập quy hoạch chung thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận làthị trấn, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý,trừ quy hoạch đô thị quy định tại các khoản 1 và 4 Điều này.

4. Chủ đầu tư dựán đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư.

Thời gian lậpquy hoạch đô thị thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạchđô thị.

Điều 4. Tráchnhiệm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị

1. Cơ quan tổchức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản4 Điều 3 Quy định này có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân vàcộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị.

Ủy ban nhân dâncấp huyện, cấp xã, tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với cơquan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng quy địnhtại khoản 4, Điều 3 Quy định này trong việc lấy ý kiến.

2. Tổ chức tưvấn lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộngđồng dân cư có liên quan về đồ án quy hoạch đô thị.

3. Các ý kiếnđóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu và báo cáo cấp thẩmquyền xem xét trước khi quyết định phê duyệt.

Điều 5. Hìnhthức, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch đô thị

1. Việc lấy ýkiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được thực hiện bằng hình thức gửihồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. Cơ quan, tổ chức được lấy ýkiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

2. Việc lấy ýkiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung được thực hiện thôngqua lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư bằng hình thức phát phiếu điều tra,phỏng vấn. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộngđồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3. Việc lấy ýkiến của cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạchchi tiết được thực hiện bằng phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày côngkhai hoặc giới thiệu phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng.

4. Thời gian lấyý kiến ít nhất là 15 ngày làm việc đối với cơ quan, 30 ngày làm việc đối với tổchức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Điều 6. Cơquan thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị

1. Sở Xây dựngthẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủyban nhân dân tỉnh, trừ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết các khu vực thuộc dự án đầutư xây dựng được cấp giấy phép quy hoạch.

2. Phòng Quản lýđô thị thành phố, thị xã, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện thẩm định nhiệm vụvà đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thànhphố, thị xã, huyện, trừ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết các khu vực thuộc dự án đầutư xây dựng được cấp giấy phép quy hoạch.

3. Chủ đầu tư dựán đầu tư xây dựng công trình, trình Sở Xây dựng thẩm định đối với đồ án quyhoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; trình PhòngQuản lý đô thị thành phố, thị xã, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện thẩm địnhđối với đồ án quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dâncấp huyện.

Điều 7. Thẩmquyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị

1. Ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt:

a) Nhiệm vụ vàđồ án quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn, đô thị loại Vchưa công nhận là thị trấn và đô thị mới, trừ quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyềnphê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; đối với đồ án quy hoạch chung đô thị loạiII, III, IV và đô thị mới, trước khi phê duyệt phải có ý kiến thống nhất bằngvăn bản của Bộ Xây dựng;

b) Nhiệm vụ vàđồ án quy hoạch phân khu thuộc đô thị từ loại IV trở lên; nhiệm vụ và đồ án quyhoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực trong đô thị có phạm vi liênquan đến địa giới hành chính của hai huyện trở lên, khu vực có ý nghĩa quantrọng (những khu chức năng trung tâm chính trị, văn hóa, thương mại, các khuvực thuộc đầu mối giao thông chính của đô thị từ loại IV trở lên), khu vựctrong đô thị mới, trừ các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướngChính phủ và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Ủy ban nhândân thành phố, thị xã, huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiếttrong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý trừ các quy hoạch chi tiếtquy định tại điểm b khoản 1 và nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được quy định tạikhoản 3 Điều này, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng.

3. Chủ đầu tư dựán đầu tư xây dựng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu vực đã được cấp giấyphép quy hoạch

4. Ủy ban nhândân thành phố, thị xã, huyện có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấpvề quy hoạch chung đô thị trước khi quy hoạch này được cấp có thẩm quyền phêduyệt.

Cơ quan tổ chứclập quy hoạch đô thị có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố, thịxã, huyện trong việc báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quy hoạch chung đôthị của thành phố, thị xã, thị trấn, đô thị loại V chưa công nhận là thị trấnvà đô thị mới.

Các bản vẽ củacác đồ án quy hoạch đô thị phải được ký, đóng dấu của cơ quan thẩm định trướckhi cơ quan có thẩm quyền ký phê duyệt.

Đối với nhiệm vụvà đồ án quy hoạch đô thị không thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng, saukhi được cấp thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị(chủ đầu tư) có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ (kèm theo quyết định phê duyệt,file (tập tin) và các bản vẽ đã ký, đóng dấu phê duyệt) cho Sở Xây dựng để phụcvụ công tác quản lý.

Điều 8. Cơquan trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị

1. Cơ quan tổ chứclập quy hoạch đô thị được quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 3 Quy định nàytrình Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ vàđồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Xây dựngthẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt:

- Nhiệm vụ và đồán quy hoạch đô thị thuộc trách nhiệm tổ chức lập của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đồ án quyhoạch đô thị do chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập.

3. Phòng Quản lýđô thị thành phố, thị xã, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định và trình Ủyban nhân dân thành phố, thị xã, huyện phê duyệt:

- Nhiệm vụ và đồán quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố,thị xã huyện;

- Đồ án quyhoạch đô thị do chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập.

4. Chủ đầu tư dựán đầu tư xây dựng trình:

- Sở Xây dựngthẩm định đối với đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy bannhân dân tỉnh;

- Phòng Quản lýđô thị thành phố, thị xã, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định đối với đồán quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố,thị xã và các huyện.

Cơ quan thẩmđịnh quy hoạch đô thị có trách nhiệm căn cứ vào ý kiến của các cơ quan có liênquan, Hội đồng thẩm định, nội dung nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị, có vănbản gửi cơ quan trình thẩm định để hoàn chỉnh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đôthị. Sau khi nhận được hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị hoàn chỉnh, cơquan thẩm định báo cáo nội dung thẩm định với cơ quan có thẩm quyền phê duyệtxem xét, quyết định.

Điều 9. Thờigian thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị

Thời gian thẩmđịnh, phê duyệt đối với quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn,đô thị mới, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, được quy định như sau:

- Đối với nhiệmvụ: Thời gian thẩm định không quá 20 ngày làm việc; thời gian phê duyệt khôngquá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Đối với đồ án:Thời gian thẩm định không quá 25 ngày làm việc; thời gian phê duyệt không quá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Thời gian thẩmđịnh, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị nêu trên cũng được tính làthời gian tối đa mà cơ quan thẩm định hoặc cơ quan phê duyệt cần phải có vănbản hướng dẫn (đối với các hồ sơ cần chỉnh sửa, hoàn chỉnh) để cơ quan trìnhthẩm định hoàn chỉnh nhiệm vụ hoặc đồ án quy hoạch đô thị. Thời gian thẩm định,phê duyệt tiếp theo cũng được tính như thời gian thẩm định, phê duyệt lần đầukể từ ngày nhận được hồ sơ nhiệm vụ hoặc đồ án quy hoạch đô thị hoàn chỉnh.

Thời gian để SởXây dựng có ý kiến thống nhất bằng văn bản (đối với các quy hoạch đô thị khôngthuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng) và các Sở, ngành liên quan có ýkiến là không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơquan thẩm định. Quá thời hạn này mà vẫn chưa có văn bản trả lời thì xem nhưthống nhất với ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định. Thời gian lấy ý kiếnđược tính trong thời gian thẩm định của cơ quan thẩm định theo quy định.

Điều 10. Thẩmđịnh và phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch đô thị

1. Sở Xây dựngthẩm định và phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyềnphê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phòng Quản lýđô thị thành phố, thị xã, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định dự toán chiphí lập quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thànhphố, thị xã và các huyện.

3. Ủy ban nhândân các huyện, thị xã và thành phố phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch đôthị theo kết quả thẩm định và đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với cáchuyện), Phòng Quản lý đô thị (đối với thành phố, thị xã).

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11.Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Chuẩn bị hồsơ để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt củaThủ tướng Chính phủ, trừ quy hoạch đô thị thuộc trách nhiệm tổ chức lập của BộXây dựng.

2. Chuẩn bị hồsơ để Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan đồngtrình xin ý kiến Bộ Xây dựng về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị có phạm vilập quy hoạch thuộc địa giới hành chính hai tỉnh trở lên.

3. Chủ trì, phốihợp với các Sở, ngành có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhcác quy định có liên quan đến Luật quy hoạch đô thị như: Điều chỉnh quy hoạchđô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị; quản lý không gian kiến trúc, cảnhquan đô thị; quản lý và sử dụng đất đô thị theo quy hoạch; quản lý xây dựng hệthống các công trình hạ tầng và không gian ngầm đô thị theo quy hoạch; quản lýxây dựng theo quy hoạch đô thị.

4. Chủ trì, phốihợp với các Sở, ngành có liên quan để tổ chức kiểm tra theo quy định việc tuânthủ các quy định của Quy định này và các quy định khác có liên quan về lập,thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị và tổ chức thực hiện, quản lý phát triểnđô thị theo quy hoạch.

Điều 12.Trách nhiệm của Sở Tài chính

Sở Tài chính chủtrì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấphuyện lập kế hoạch hàng năm sử dụng vốn ngân sách cho công tác lập quy hoạchchung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết không thuộc dự án đầu tư xây dựngcông trình theo hình thức kinh doanh trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Trong quá trìnhthực hiện, nếu gặp khó khăn,vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng đểtổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.