1. Quyết định 13/2012/QĐ-UBND quy định cấp bù chênh lệch giá đất khi thu tiền sử dụng đất đối với hộ tái định cư tại tỉnh Đồng Nai

Ngày 24 tháng 02 năm 2012, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 13/2012/QĐ-UBND quy định cấp bù chênh lệch giá đất khi thu tiền sử dụng đất đối với hộ tái định cư tại tỉnh Đồng Nai :

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2012/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 24 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH CẤP BÙ CHÊNH LỆCH GIÁ ĐẤT KHI THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC HỘTÁI ĐỊNH CƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 3789/TTr-STC ngày 28/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về cấp bùchênh lệch giá đất khi thu tiền sử dụng đất đối với các hộ tái định cư khi cóphát sinh chênh lệch giá đất giữa thời điểm bồi thường và thời điểm giao đất chohộ tái định cư.

Điều 2. Đối tượng và phạmvi áp dụng:

Quy định này áp dụng cho các hộ táiđịnh cư mà bảng giá đất để quyết định phê duyệt bồi thường và bảng giá đất doUBND tỉnh công bố tại thời điểm thu tiền sử dụng đất khi giao đất không cùng trongmột năm làm phát sinh khoản chênh lệch giá đất giữa thời điểm thu tiền sử dụngđất và giá đất tại thời điểm có quyết định phê duyệt bồi thường.

Không cấp bù chênh lệch cho các hộđược giải quyết nơi ở đã được thực hiện tại thời điểm theo quy định tại Điều 5của Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 10/01/2007 quy định về trình tự, thủ tụcchính sách và tiêu chuẩn tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và quy định tạiĐiều 17 của Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 05/4/2010 của UBND tỉnh.

Điều 3. Giá đất cấp bù vàthủ tục cấp bù:

1. Giá đất cấp bù và mức tiền cấpbù chênh lệch:

a. Giá đất cấp bù (tính bằng đồng/m2)là chênh lệch giữa giá đất tại thời điểm thu tiền sử dụng đất khi giao đất theobảng giá đất do UBND tỉnh công bố và giá đất theo bảng giá đất do UBND tỉnhcông bố tại thời điểm có quyết định phê duyệt bồi thường theo cùng vị trí đấttái định cư tương ứng của lô đất tái định cư cấp cho hộ đó. Lô đất tái định cưđã bốc thăm và xác định cụ thể vị trí, diện tích.

b. Mức tiền cấp bù chênh lệch (đồng)= Giá đất cấp bù là chênh lệch tại điểm a (đồng/m2) x diện tích (m2) lô đất táiđịnh cư cấp cho hộ đó.

2. Thủ tục tính toán cấp bù và mứctiền cấp bù chênh lệch được thực hiện tuần tự qua các bước sau:

a. Văn phòng đăng ký quyền sử dụngđất nhận hồ sơ của hộ tái định cư sẽ chuyển cho Chi Cục Thuế các huyện, thị xãLong Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây gọi tắt là cấp huyện) tính toán mức cấpbù khoản chênh lệch giá đất. Thời gian thực hiện 05 ngày (ngày làm việc).

b. Sau khi tính toán mức cấp bù khoảnchênh lệch giá đất, Chi Cục Thuế cấp huyện sẽ chuyển cho Phòng Tài chính Kếhoạch cấp huyện để ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất cho khoản chênh lệch giáđất. Thời gian thực hiện 05 ngày (ngày làm việc).

c. Sau khi ghi thu, ghi chi tiềnsử dụng đất cho khoản chênh lệch giá đất, Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện chuyểncho Chi Cục Thuế cấp huyện để thu khoản tiền sử dụng đất còn lại mà hộ tái địnhcư phải nộp.Thời gian thực hiện 05 ngày (ngày làm việc).

d. Chi Cục Thuế cấp huyện chuyểnhồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để hoàn tất hồ sơ.

Điều 4. Quyết định có hiệulực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc SởXây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủtrưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận :
- Như Điều 5;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các P.Chủ tịch UBND Tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy ;
- Sở Tư pháp;
- Chánh , Phó VP ;
- Lưu VT, TH, KT,CNN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

2. Quyết định 04/2001/QĐ-UB về thu tiền sử dụng đất khi giao đất làm nhà ở giãn dân tại khu dân cư nông thôn thuộc các huyện thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIAO ĐẤT LÀM NHÀ Ở GIÃN DÂN TẠI KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC CÁC HUYỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật Đất đai năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 3519/QĐ-UB ngày 12/9/1997 của UBND Thành phố về khung giá các loại đất;
Căn cứ Quyết định số 36/1998/QĐ-UB ngày 17/9/1998 của UBND Thành phố về trình tự, thủ tục giao đất làm nhà ở giãn dân khu dân cư nông thôn;
Xét đề nghị của Liên ngành: Tài chính- Vật giá, Địa chính- Nhà đất, Cục thuế tại Tờ trình số 3788/TTLN- STCVG ngày 20/11/2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quy định về việc thu tiền sử dụng đất khi giao đất làm nhà ở giãn dân tại khu dân cư nông thôn như sau:

a/ Phương pháp xác định tiền sử dụng đất.

- Giá đất để tính tiền sử dụng đất là giá đất ở, đất xây dựng công trình được quy định tại Quyết định 3519/QĐ-UB ngày 12/9/1997 của UBND Thành phố.

- Hạn mức đất ở khi giao đất giãn dân được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 36/1998/QĐ-UB ngày 17/9/1998 của UBND Thành phố.

- Tiền sử dụng đất được xác định bằng: Giá tính tiền sử dụng đất X Diện tích đất ( tính bằng M2 ) thực tế được giao.

b/ Mức thu tiền sử dụng đất:

Đối với diện tích đất được giao trong hạn mức, thu 40% tiền sử dụng đất; Đối với diện tích đất được giao vượt hạn mức ( nếu có ), thu 100% tiền sử dụng đất.

c/ Đối tượng được áp dụng:

Là các cá nhân, hộ gia đình được giao đất làm nhà ở giãn dân theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/1998/QĐ-UB ngày 17/9/1998 của UBND Thành phố.

d/ Phạm vi và thời hiệu thực hiện.

- Các trường hợp được UBND Thành phố quyết định phê duyệt kế hoạch giao đất làm nhà ở giãn dân kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2000 (ngày Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ có hiệu lực thi hành).

- Các trường hợp được UBND Thành phố quyết định phê duyệt kế hoạch giao đất làm nhà ở giãn dân trước ngày Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất, nay phải nộp theo quy định tại quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định ban hành trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLê Quý Đôn

3. Quyết định 27/2012/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2012/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 17 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 50/2012/NQ-HĐND NGÀY 19/7/2012, NGHỊ QUYẾT SỐ 55/2012/NQ-HĐND NGÀY 19/7/2012 CỦA HĐND TỈNH: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH MỘT SỐMỨC THU PHÍ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2007/QĐ-UBND NGÀY 27/9/2007 CỦAUBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngânsách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệphí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lývà sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giaodịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấugiá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộcthẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh:50/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 về sửa đổi, bổ sung quy định một số mức thu phíban hành kèm theo Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND ; Số 55/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012về quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tinđăng ký giao dịch bảo đảm và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí;

Theo đề nghị của Sở Tài chínhtại Tờ trình số 422/TTr-STC ngày 01/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung danh mục và mức thu phí ban hành kèm theo quyết địnhsố 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh về việc ban hành mức thu các loạiphí và lệ phí; Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm đối với lệ phí đăng ký giaodịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tỷ lệ phần trăm tríchlại cho cơ quan thu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc – thực hiện Nghị quyết số 50,55/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

I - Sửa đổi, bổ sung điểm 21,về mức thu phí đấu giá tài sản (theo quy định tại Nghịđịnh số 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ, áp dụng tại đơn vị thu phí thuộc cơ quanđịa phương) – Danh mục và mức thu phí như sau:

1. Mức thu phí đấu giá tài sản

Trường hợp bán đấu giá tài sản thành thì mức thuphí được tính trên giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá, cụ thể:

TT

Giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá

Mức thu

1

Dưới 50 triệu đồng

5% giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng

2,5 triệu đồng + (cộng) 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu đồng

3

Từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng

16,75 triệu đồng + (cộng) 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ đồng

4

Từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng

34,75 triệu đồng + (cộng) 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ đồng

5

Từ trên 20 tỷ đồng

49,75 triệu đồng + (cộng) 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ đồng. Tổng số phí không quá 300 triệu/cuộc đấu giá

2. Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản

Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản được quyđịnh tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá, cụ thể:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

50.000

2

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

3

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

4

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

5

Trên 500 triệu đồng

500.000

3. Tỷ lệ phần trăm (%) đểlại cho cơ quan, đơn vị thu phí chưa được ngânsách nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu: là 70% (Bảy mươi phần trăm) trên tổng số tiền phí đấu giá tài sản, phí tham giađấu giá tài sản thu được.

II - Bổ sung điểm 8 về phítrông giữ xe đạp, xe máy, ô tô: Danh mục và mức thuphí như sau:

Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tôtại Khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo:

Số TT

Loại phương tiện

Mức thu (đồng/lượt)

I

Xe đạp

Ban ngày

1.000

Ban đêm

2.000

II

Xe máy

Ban ngày

3.000

Ban đêm

5.000

III

Xe ô tô

1

Ô tô từ 4 đến dưới 12 chỗ ngồi, xe lam, xe tải dưới 1,5 tấn

Ban ngày

10.000

Ban đêm

20.000

2

Ô tô trên 12 chỗ ngồi và xe tải từ 1,5 tấn trở lên

Ban ngày

15.000

Ban đêm

25.000

III - Sửa đổi điểm 3 về phí vệ sinh môitrường:

1. Danhmục và mức thu phí như sau:

Số TT

DANH MỤC CÁC KHOẢN PHÍ

MỨC THU

Đơn vị tính

Nông thôn

Đô thị

Ghi chú

1

Đối với cá nhân nơi cư trú (không phân biệt vị trí, loại đường)

đ/người/tháng

2.000

3.000

Mức thu tối đa 20.000đ/hộ/tháng

2

Trường mầm non, tiểu học,THCS, THPT

đ/đơn vị/tháng

50.000

100.000

3

Cơ quan hành chính sự nghiệp, trụ sở các cơ quan đơn vị khác

đ/đơn vị/tháng

100.000

100.000

4

Trường Đại học; cao đẳng, trung học dạy nghề, cơ sở đạo tạo khác

đ/đơn vị/tháng

100.000

100.000

Thu thêm quầy kinh doanh tại cơ quan, trường học

đ/đơn vị/tháng

30.000

40.000

Thu thêm bếp ăn tập thể tại cơ quan, trường học

đ/đơn vị/tháng

40.000

50.000

5

Cửa hàng ăn uống

- Bậc 1

đ/đơn vị/tháng

100.000

150.000

- Bậc 2

đ/đơn vị/tháng

80.000

130.000

- Bậc 3

đ/đơn vị/tháng

50.000

100.000

- Từ bậc 4 đến bậc 6

đ/đơn vị/tháng

50.000

80.000

- Hàng ăn buổi sáng

đ/đơn vị/tháng

30.000

50.000

6

Hàng kinh doanh bia hơi

đ/đơn vị/tháng

20.000

50.000

7

Hàng giải khát các loại

đ/đơn vị/tháng

15.000

30.000

8

Nhà nghỉ, khách sạn

- Khách sạn

đ/đơn vị/tháng

100.000

150.000

- Khách sạn có bếp ăn tập thể

đ/đơn vị/tháng

150.000

200.000

- Nhà nghỉ

đ/đơn vị/tháng

30.000

40.000

- Nhà nghỉ có bếp ăn tập thể

đ/đơn vị/tháng

40.000

50.000

9

Cơ sở sản xuất kinh doanh

- Sản xuất bánh kẹo; kinh doanh mứt kẹo, dược phẩm, thuốc thú y, giống cây trồng, văn hoá phẩm, điện dân dụng, thực phẩm khô; sản xuất vật liệu xây dựng, cây chống cốt pha, sản xuất kinh doanh đồ mộc từ bậc 3 đến bậc 6; sản xuất kinh doanh hương; cơ sở hành nghề y tế tư nhân; cửa hàng khác

đ/đơn vị/tháng

20.000

30.000

- Sản xuất và kinh doanh đồ mộc bậc 1

đ/đơn vị/tháng

100.000

150.000

- Sản xuất và kinh doanh đồ mộc bậc 2

đ/đơn vị/tháng

80.000

130.000

- Kinh doanh karaoke- cà phê quầy

đ/đơn vị/tháng

60.000

100.000

- Kinh doanh xăng dầu (quầy)

đ/đơn vị/tháng

50.000

70.000

- Kinh doanh vàng bạc, đá quý

đ/đơn vị/tháng

15.000

20.000

- Kinh doanh: rau quả, thực phẩm tươi, vật liệu xây dựng chất đốt, trang trí nội thất, gia công hàng dân dụng, cửa hiệu cắt tóc, chụp ảnh truyền thần, phô tô copy, lều quán kinh doanh; cửa hàng kinh doanh giầy dép; cửa hàng may đo

đ/đơn vị/tháng

15.000

20.000

- Cửa hiệu sửa xe đạp, dịch vụ xổ số, cắt tóc lưu động…

đ/đơn vị/tháng

3.000

4.000

10

Phí vệ sinh đối với công trình xây dựng

Gía trị xây lắp

0,03%

0,04%

11

Phí vệ sinh nơi công cộng

- Hộ kinh doanh cố định tại chợ

đ/hộ/tháng

10.000

15.000

- Phí vệ sinh tiểu tiện nơi công cộng

đ/người/lượt

1.000

1.000

- Phí vệ sinh đại tiện nơi công cộng

đ/người/lượt

2.000

2.000

12

Phí vệ sinh đối với bệnh viện tuyến tỉnh, khu vực

đ/đơn vị/tháng

200.000

200.000

Không bao gồm rác thải nguy hại xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường

13

Nơi khám chữa bệnh tuyến huyện

đ/đơn vị/tháng

100.000

200.000

14

Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

đ/đơn vị/tháng

100.000

100.000

15

Nơi khám chữa bệnh tuyến xã

đ/đơn vị/tháng

50.000

100.000

IV. Bổ sung quy định mới về mứcthu phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về đăng ký giao dịchbảo đảm trên địa bàn tỉnh:

1. Mức thu lệ phí đăng kýgiao dịch bảo đảm:

Số TT

Các trường hợp nộp lệ phí

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

80.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

70.000

3

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

60.000

4

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

20.000

2. Mức thu phí cung cấpthông tin về giao dịch bảo đảm:

Mức thu phí cung cấp thông tin vềgiao dịch bảo đảm (bao gồm cả trường hợp cung cấp văn bản chứng nhận hoặc bảnsao văn bản chứng nhận về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biêntài sản thi hành án) là 30.000 đồng/trường hợp.

3. Mức trích và chế độ thunộp:

Các khoản lệ phí đăng ký giao dịchbảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm là khoản thu thuộc ngânsách Nhà nước. Các đơn vị thu phí, lệ phí có trách nhiệm thu, nộp, quản lý sửdụng và thực hiện quyết toán theo đúng quy định.

Đối với các đơn vị chưa được ngânsách nhà nước đảm bảo kinh phí cho hoạt động thu phí, lệ phí nêu tại Điều 1Quyết định này, được trích lại 85% số tiền phí, lệ phí thu được để trang trảichi phí cho việc thực hiện dịch vụ thu phí, lệ phí. Trường hợp thu không đủtrang trải chi phí thì ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí hoạt động thu phí, lệphí theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này bổ sung Quyếtđịnh số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh; Các quy định tại Quyếtđịnh số 55/2007/QĐ-UBND không trái quy định tại Quyết định này được giữ nguyên;

2. Quyết định này thay thế mức thuquy định tại khoản 1.2, 1.3 điểm 1 Điều 1 và mục 5 điểm 2 Điều 1 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 15/3/2010 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND ngày 28/12/2009 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, nộp đối vớicác loại phí, lệ phí trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh;

3. Các quy định trước đây về mứcthu phí nêu trên trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Quyết định này đều có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị quyết số50/2012/NQ-HĐND và Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HDDND tỉnhcó hiệu lực.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên Môi trường; Cục trưởng Cục thuếtỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thịxã; Chủ tịch UBND các xã, phường, Thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

4. Quyết định số 61/2005/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Bình : Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa thông tin tỉnh Hưng Yên
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Số: 61/2005/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa thông tin tỉnh Hưng Yên

________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BVHTT-BNV ngày 21 tháng 1 năm 2005 của Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về văn hóa thông tin tại địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 120/TT-SNV ngày 11/7/2005.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Sở Văn hóa thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về di sản văn hóa nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, báo chí, xuất bản, quyền tác giả đối với tác phẩm văn học - nghệ thuật, thư viện, quảng cáo, văn hóa quần chúng, thông tin cổ động, phát thanh, truyền hình; về các dịch vụ công thuộc ngành văn hóa - thông tin; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa thông tin chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa thông tin. Sở Văn hóa thông tin có tư cách pháp nhận, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực văn hóa thông tin thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Bộ Văn hóa thông tin; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

2. Trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

3. Trình UBND tỉnh quyết định việc phân công, phân cấp hoặc ủy quyền quản lý về lĩnh vực văn hóa thông tin đối với UBND huyện, thị xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định của Pháp luật.

4. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch chương trình phát triển văn hóa - thông tin đã được phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về văn hóa thông tin.

5. Về di sản văn hóa

5.1. Trình UBND tỉnh quy chế, giải pháp huy động, quản lý sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

5.2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

- Nâng cấp, tôn tạo Bảo tàng tỉnh và Ban Quản lý di tích và danh thắng của tỉnh; công nhận bảo tàng tư nhân; xếp hạng và hủy bỏ xếp hạng bảo tàng, di tích theo thẩm quyền.

- Phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh.

- Phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật, sau khi có văn bản thẩm định của Bộ Văn hóa - Thông tin.

5.3. Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh.

5.4. Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

5.5. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh.

5.6. Chịu trách nhiệm thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích.

5.7. Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ở địa phương theo quy định của pháp luật.

5.8. Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; cấp giấy phéo làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vệ quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân.

6. Về nghệ thuật biểu diễn

6.1. Trình UBND tỉnh phương án sắp xếp tổ chức các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn của Bộ văn hóa Thông tin; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

6.2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức liên hoan, hội nghị, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn phù hợp với quy định của Bộ Văn hóa Thông tin; kiểm tra việc thực hiện quy chế và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền.

6.3. Cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn ở trong nước và có yếu tố nước ngoài cho các đối tượng.

- Đơn vi nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị có chức năng tổ chức biển diễn nghệ thuật công lập, ngoài công lập thuộc địa phương.

- Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội không có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật có nhu cầu tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tác xã hội, từ thiện ở địa phương.

- Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại tỉnh.

6.4. Cấp giấy tiếp nhận chương trình, vở diễn; giấy phép quảng cáo về biểu diễn nghệ thuật cho đơn vị nghệ thuật biểu diễn, đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đã được Cục nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa thông tin tỉnh, thành phố khác cấp giấy phép công diễn đến biểu diễn tại tỉnh.

6.5. Trình Chủ tịch UBND tỉnh cho phép các đoàn nghệ thuật, diễn viên của tỉnh ra nước ngoài biểu diễn và các đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài đến biểu diến nghệ thuật tại tỉnh.

6.6. Cấp phép và kiểm tra việc sản xuất, phất hành băng, đĩa về ca múa nhạc sân khấu cho tổ chức, cá nhân của tỉnh theo quy định của Bộ Văn hóa thông tin.

7. Về điện ảnh:

7.1. Trình Chủ tịch UBND tỉnh quy định điều kiện hoạt động kinh doanh bán và cho thuê băng đĩa hình, phát hành phim và chiếu bóng.

7.2. Cấp phép phổ biến phim, băng, đĩa hình các thể loại (trừ phim truyền) do các cơ sở của tỉnh sản xuất và nhập khẩu.

7.3. Trình UBND tỉnh tạm dừng việc phổ biến những bộ phim đã được cấp giấy phép phổ biến, nếu nội dung bộ phim chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời báo cáo Bộ Văn hóa thông tin và tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thông tin.

8. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh:

8.1. Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh theo Quy chế xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng của Bộ Văn hóa Thông tin; chịu trách nhiệm là ủy viên thường trực của Hội đồng.

8.2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh quy mô cấp tỉnh và khu vực.

8.3. Cấp phép và hướng dẫn hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, tổ chức các cuộc thi ảnh nghệ thuật, liên hoan ảnh, sao chếp tác phẩm mỹ thuật tại địa phương theo quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật, quy chế hoạt động nhiếp ảnh, quy chế sao chép tác phẩm mỹ thuật do Bộ văn hóa Thông tin ban hành.

8.4. Thẩm định cấp phép thể hiện phần mỹ thuật đối với các dự án xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

9. Về báo chí

9.1. Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử theo phân công và ủy quyền của UBND tỉnh phù hợp với quy định của Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

9.2. Cấp phéo cho tác phẩm báo chí của cá nhân, tổ chức ở địa phương mà cá nhân, tổ chức đó không thuộc các cơ quan báo chí, đưa ra đăng báo, tạp chí hoặc phát trên đài phát thanh, truyền hình nước ngoài.

9.3. Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của địa phương.

9.4. Cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh.

9.5. Cấp, thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình từ vệ tinh (TVRO) trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

9.6. Cấp phép họp báo đối với cơ quan, tổ chức của tỉnh.

10. Về xuất bản

10.1. Tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh hồ sơ xin phép thành lập nhà xuất bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước thuộc tỉnh.

10.2. Cấp, thu hồi giấy phép xuất bản các tài liệu lưu hành nội bộ của cơ quan, tổ chức thuộc địa phương và giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh theo quy định của pháp luật.

10.3. Nhận lưu chiểu, kiểm tra nội dung xuất bản phẩm của nhà xuất bản, của tổ chức, cơ quan thuộc địa phương; chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định khi phát kiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

11. Về quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật:

11.1. Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

11.2. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quyền tác giả văn học, nghệ thuật và chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm văn học, nghệ thuật.

11.3. Thẩm định quyền tác giả khi có tranh chấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12. Về Thư viện:

12.1. Chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện tỉnh theo quy định

12.2. Hướng dẫn việc đăng ký và đăng ký hoạt động thưu viện trong tỉnh theo quy định của Bộ Văn hóa - thông tin.

12.3. Chỉ đạo các thư viện trong tỉnh xây dựng quy chế tổ chức hoạt động theo quy chế mẫu của Bộ Văn hóa - Thông tin.

13. Về quảng cáo:

13.1. Thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh.

13.2. Cấp, thu hồi giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác trên địa bàn tỉnh.

14. Về Văn hóa quần chúng, thông tin cổ động, triển lãm:

14.1. Hướng dẫn xây dưng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa, thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy chế mẫu của Bộ Văn hóa - Thông tin.

14.2. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức các lễ hội: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, xã, cơ quan đơn vị văn hóa trên địa bàn tỉnh.

14.3. Trình Chủ tịch UBND tỉnh quy chế phối hợ với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chịu trách nhiệm Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

14.4. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động, triển lãm phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh

14.5. Tổ chức các cuộc thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cơ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - văn hóa xã hội trên địa bàn.

14.6. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, triển lãm tại địa phương; cấp giấy phép triển lãm theo quy chế hoạt động triển lãm của Bộ Văn hóa - Thông tin.

15. Tổ chức phối hợp với các cơ quan hữu quan khác tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn các hoạt động văn hóa, thông tin vi phạm pháp luật.

16. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức sự nghiệp dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của sở; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức sự nghiệp trực thuộc sở thực hiện đổi mới cơ chế quản lý theo quy định của pháp luật.

17. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước nội dung hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực văn hóa, thông tin ở địa phương theo quy định của pháp luật.

18. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về các lĩnh vực quản lý của sở.

19. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, thông tin theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

20. Trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, xã hội hóa hoạt động văn hóa, thông tin; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

21. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cơ quan chuyên muôn thuộc UBND huyện , thị xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin.

22. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tổ cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về văn hóa, thông tin theo quy định của pháp luật.

23. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật và đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động văn hóa, thông tin trên địa bàn tỉnh.

24. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với UBND tỉnh và Bộ Văn hóa thông tin.

25. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở theo quy định.

26. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh

27. Thực hiện cơ chế “một cửa” và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Sở

a, Lãnh đạo sở: Giám đốc và không quán 03 Phó giám đốc

b, Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc sở:

- Văn phòng

- Thanh tra

* Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

- Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Quản lý văn hóa thông tin

- Phòng Nghiệp vụ đời sống văn hóa

c, Các đơn vị sự nghiệp thuộc sở gồm:

- Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh

- Thư viện tỉnh

- Bảo tàng tỉnh

- Trường nghiệp vụ Văn hóa thông tin

- Đoàn chèo

- Tạp chí Văn hóa thông tin

d, Các đơn vị sự nghiệp có thu:

- Ban Quản lý di tích và Danh thắng

- Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng

Căn cứ vào đặc điểm, nhu cầu cụ thể và đảm bảo các điều kiện về thành lập các đơn vị sự nghiệp có thu. Sở Văn hóa thông tin phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét quyết định theo quy định của pháp luật.

e, Biên chế:

- Biên chế của sở được UBND tỉnh phân bổ theo kế hoạch hàng năm tương ứng với khối lượng công việc đảm nhận.

- Giao Giám đốc Sở Văn hóa thông tin bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức của nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Văn hóa thông tin xây dựng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của sở theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 232/QĐ-UB ngày 21/3/1997 của UBND tỉnh và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Ông chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Văn hóa thông tin, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đình Phách

5. Quyết định 81/2007/QĐ-UBND bổ sung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định 39/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 81/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 12 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNGĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNHSỐ 39/2006/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2006 CỦA UBND TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNHTHUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thihành Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về việcbán đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chínhphủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiềnsử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việcsửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đaivà Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổphần;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 6043/STC-QLCS ngày 14 tháng 11năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung khoản 1,Điều 10 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, ban hành kèm Quyết định số39/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh Bình Thuận, cụ thể nhưsau:

“1. Hội đồng đấu giá tổ chứcthực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo phương án được UBND cấp có thẩmquyền phê duyệt. Khi thực hiện đấu giá, phải thành lập Hội đồng đấu giá theoquy định tại khoản 1, Điều 6 Quy chế này:

a) Hội đồng đấu giá chỉ đượctiến hành tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi có ít nhất từ 02 khách hàng trởlên tham dự;

b) Trường hợp đã qua 02 lầnthông báo bán đấu giá theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Quy chế này (kể cảtrong thời hạn hoặc sau thời hạn đăng ký tham gia đấu giá) nhưng chỉ có 01khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thì Hội đồng bán đấu giá xem xét báo cáo,tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định việc giao chỉ định quyền sử dụng đất củathửa đất đưa ra đấu giá cho khách hàng đã đăng ký. Giá giao quyền sử dụng đấthoặc giá thuê quyền sử dụng đất không thấp hơn giá khởi điểm đấu giá của thửađất đó”.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyênvà Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốcCông an tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập, cáchội, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cánhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành