ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔSUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH XĂNG DẦU TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾNNĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; Luật Thươngmại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị địnhsố 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quảnlý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quyhoạch tổng thể phát triểnkinh tế - xãhội;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg ngày15/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triểnkinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày14/12/2009 của Bộ Công Thương ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủytại Thông báo số 488-TB/TU ngày 14/3/2013 về chủ trương một số dự án đầu tưtrên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày22/9/2006 củaỦy bannhân dân tỉnh phêduyệt quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đếnnăm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 01/2011/QĐ- UBND ngày 19/01/2011 của Ủy bannhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sungmột số nội dung Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 củaỦy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờtrình số 18/TTr-SCT ngày 15/5/2013 về việc đề nghị phê duyệtbổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới kinhdoanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 01 cửa hàng kinhdoanh xăng dầu vào quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnhTuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, cụ thể như sau:

1. Vị trí, địa điểm: tại tổ 15, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnhTuyên Quang.

2. Loại cửa hàng: loại II.

3. Giai đoạn đầu tư xây dựng: 2011-2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở CôngThương, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan; cótrách nhiệm tổ chức thẩm định dự án đầu tư phát triển cửa hàng kinh doanh xăngdầu để thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đảm bảo theo đúng quy địnhhiện hành của Nhà nước.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệmtổ chức thực hiện Quy hoạch phát triểnmạng lưới xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 30/7/2013.

Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên vàMôi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; thủ trưởng các cơ quan liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương; (Báo cáo)
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Trưởng Phòng: KT CNLN, TH CB;
- Phó TP Tổng hợp - Nguyễn Ngọc Hoa;
- Phó TP QH ĐTXD - Nguyễn Việt Hoàng;
- Lưu: VT, (Dt 25)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực