ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 04 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾVỀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊABÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêuthống kê quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10tháng 10 năm 2012 của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợpngành Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêuthống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh,huyện, xã;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế về phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựngtrên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xâydựng, Kế hoạch và đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục Thốngkê; Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố, thị xã và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Đức Cường

QUY CHẾ

VỀ PHỐI HỢP THỰCHIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNGTRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2013của UBND tỉnh Quảng Trị)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định chế độ phối hợp giữa các cơquan, tổ chức có liên quan trong việc báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựngtrên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Hệthống biểu mẫu báo cáo thống kê

1. Hệ thốngbiểu mẫu báo cáo thống kê ngành Xây dựng được quy định tại Phụ lục I kèmtheo Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Xây dựng, gồmcác biểu sau:

Biểu 1 - "Chỉ số giá xây dựng".

Biểu 2 - "Doanh nghiệp và lực lượng hoạtđộng xây dựng".

Biểu 3 - "Tổng số công trình xây dựng trênđịa bàn".

Biểu 4 - "Tổng số sự cố về chất lượng côngtrình xây dựng".

Biểu 5 - "Tai nạn lao động trong thi côngxây dựng".

Biểu 6 - "Số lượng và dân số đô thị".

Biểu 7 - Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị,gồm: Mục A - "Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh"; Mục B - “Quy hoạch xâydựng khu chức năng" (Khu kinh tế; Khu công nghiệp; Khu văn hóa, thể thao,du lịch cấp quốc gia; Khu bảo tồn di sản cấp quốc gia; Khu chức năng cấp quốcgia khác); Mục C - Quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết 1/500; Mục D - Quyhoạch xây dựng nông thôn.

Biểu 8 - "Diện tích đất đô thị".

Biểu 9 - "Dự án đầu tư phát triển đô thị".

Biểu 10 - "Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đôthị".

Biểu 11 - "Tỷ lệ các khu công nghiệp, khuchế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao xử lý chất thải rắn và nước thải đạttiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng".

Biểu 12 - "Tổng số nhà ở đã được xây dựngmới và tổng diện tích nhà ở đã được xây dựng mới".

Biểu 13 - Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ởcông vụ đã được xây dựng mới (hoặc mua nhà ở làm nhà ở công vụ)".

Biểu 14 - "Tổng số nhà ở và tổng diện tíchnhà ở xã hội đã được xây dựng mới".

Biểu 15 - "Số lượng sàn giao dịch bất độngsản"

Biểu 16 - "Số lượng và giá trị giao dịchkinh doanh bất động sản qua sàn.

Biểu 17 - "Chỉ số giá bất động sản"

Biểu 18 - "Một số sản phẩm vật liệu xâydựng chủ yếu".

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính và cáchghi Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê ngànhXây dựng được quy định trong phụ lục II kèmtheo Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Xâydựng.

Điều 3. Chế độ báo cáo

Chế độ báo cáo được thực hiện định kỳ tháng,quý, 6 tháng, năm theo quy định chi tiết từng biểu mẫu dưới đây.

1. Biểu báo cáo về chỉ số giá xây dựng (định kỳbáo cáo tháng, quý, năm):

Báo cáo tháng: Sở Xây dựng gửi đến Bộ Xây dựngchậm nhất là ngày 15 của tháng sau tháng báo cáo.

Báo cáo quý: Sở Xây dựng gửi đến Bộ Xây dựngchậm nhất là ngày 15 của tháng đầu của quý kế tiếp sau quý báo cáo.

Báo cáo năm:Sở Xây dựng gửi đến Bộ Xâydựng chậm nhất là ngày 20 tháng 01 của năm sau năm báo cáo.

b) Các biểu báo cáo khác:

Báo cáo 6 tháng: Các đơn vị gửi đến Sở Xây dựngchậm nhất là ngày 10 tháng 6 năm báo cáo; Sở Xây dựng gửi đến Bộ Xây dựng chậmnhất là ngày 15 tháng 6 năm báo cáo.

Báo cáo năm: Các đơn vị gửi đến Sở Xây dựng chậmnhất là ngày 10 tháng 12 năm báo cáo; Sở Xây dựng gửi đến Bộ Xây dựng chậm nhấtlà ngày 15 tháng 12 năm báo cáo.

Báo cáo năm (chính thức): Các đơn vị gửi đến SởXây dựng chậm nhất là ngày 05 tháng 3 năm sau; Sở Xây dựng gửi đến Bộ Xây dựngchậm nhất là ngày 15 tháng 3 năm sau.

Chương II

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Xâydựng

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tạiđịa phương chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngànhXây dựng và gửi báo cáo định kỳ về Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thu thập, báo cáovề các biểu mẫu thống kê sau: "Chỉ số giá xây dựng", "Quy hoạchxây dựng vùng tỉnh", "Dự án đầu tư phát triển đô thị", "Sốlượng sàn giao dịch bất động sản", "Số lượng và giá trị giao dịchkinh doanh bất động sản qua sàn" và "Chỉ số giá bất động sản".

Điều 5. Trách nhiệm của CụcThống kê

Cục Thống kê chịu trách nhiệm thu thập, báo cáovề các biểu mẫu thống kê sau: "Số lượng và dân số đô thị", "Mộtsố sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu", "Doanh nghiệp và lực lượnghoạt động xây dựng" (Mục 2: Tổng số lực lượng lao động xây dựng).

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Kếhoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịutrách nhiệm thu thập, báo cáo về biểu mẫu thống kê sau: "Doanh nghiệp vàlực lượng hoạt động xây dựng" (Mục 1: Tổng số doanh nghiệp hoạt động xâydựng).

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Vănhóa - Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chịu tráchnhiệm thu thập, báo cáo về biểu mẫu thống kê sau: “Quy hoạch xây dựng khu vănhóa, thể thao, du lịch cấp quốc gia; khu bảo tồn di sản cấp quốc gia; khu chứcnăng cấp quốc gia khác".

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Quảnlý khu kinh tế

Ban Quản lý khu kinh tế chịu tráchnhiệm thu thập, báo cáo về các biểu mẫu thống kê sau: "Tỷ lệ các khu côngnghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao xử lý chất thải rắn vànước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng", “Quyhoạch xây dựng khu kinh tế, khu công nghiệp”.

Điều 9. Trách nhiệm của UBNDcác huyện, thành phố, thị xã

UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu tráchnhiệm thu thập, báo cáo về các biểu mẫu thống kê sau: "Tổng số công trìnhxây dựng trên địa bàn", "Tổng số sự cố về chất lượng công trình xâydựng", "Tai nạn lao động trong thi công xây dựng", "Diệntích Đất đô thị", “Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500 và quyhoạch xây dựng nông thôn”,"Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị","Tổng số nhà ở đã được xây dựng mới và tổng diện tích nhà ở đã được xâydựng mới", "Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở công vụ đã được xâydựng mới (hoặc mua nhà ở làm nhà ở công vụ)", "Tổng số nhà ở và tổngdiện tích nhà ở xã hội đã được xây dựng mới".

Điều 10. Kinh phí thu thập, báocáo thông tin thống kê

- Kinh phí thu thập, tổng hợp, báocáo thông tin thống kê ngành Xây dựng được đảm bảo từ nguồn kinh phí của cácSở, Ban ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã trong dự toán chi hàng năm của đơnvị;

- Hàng năm, Sở Tài chính có tráchnhiệm phối hợp với các Sở, ngành trong việc lập dự toán bố trí kinh phí báo cáothống kê tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Các điều khoản thi hành

1. Giám đốc Sở Xây dựng chịu tráchnhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởngcác cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện Quychế, nếu có vướng mắc các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng đểtổng hợp, nghiên cứu, trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.