ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔIKHOẢN 1, ĐIỀU 13 CỦA QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH KIÊN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2011/QĐ-UBND NGÀY 21/9/2011CỦA UBND TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khenthưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtThi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua,Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thiđua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số33/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên GiangQuy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 171/TTr-SNV ngày 02 tháng 5 năm 2013 về việc ban hành Quyết định sửa đổiKhoản 1, Điều 13 của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địabàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 21tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1,Điều 13 của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh KiênGiang ban hành kèm theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, như sau:

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xéttặng hàng năm cho những cá nhân tiêu biểu được lựa chọn không quá 15% trongsố cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Là “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiêntiến”.

b) Có sáng kiến cảitiến kỹ thuật, giải pháp công tác, có đề tài nghiêncứu hoặc ápdụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác, hoặc mưutrí, sáng tạo trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụbảo vệ tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyếtđịnh số 07/2013/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 về việc sửa đổi Điểm a,Khoản1, Điều 13 của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh KiênGiang ban hành kèm theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thểcấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, doanhnghiệp thuộc các thành phần kinh tế nhà nước, đơn vị Trung ương đóng trên địabàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncáchuyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký. /.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi