1UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 07 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CHO BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAICHÂU.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhànước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ các Nghị định củaChính phủ: số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố, số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cánbộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-CA-LĐTBXH-TC ngày 01/3/2007 của Liên Bộ: Công an, Lao động TBXH,Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 121/2008/NQ-HĐND ngày 04/8/2008 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc quy định sốlượng chức danh và mức phụ cấp hàng tháng cho bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnhLai Châu;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài chính tại Tờ trình số: 102/STC-NS ngày 23/7/2013, Văn bản số 299/STP-XD &KTrVB ngày 19/7/2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụcấp hàng tháng cho người làm nhiệm vụ bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châutheo quy định mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2013, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và mức phụ cấp:

Đối tượng được hưởng phụ cấp

Hệ số

Mức phụ cấp

(Đồng/tháng)

* Bảo vệ dân phố

1.1. Trưởng ban

0,60

690.000

1.2. Phó ban

0,55

632.500

1.3. Tổ trưởng

0,35

402.500

1.4. Tổ phó

0,30

345.000

1.5. Tổ viên

0,20

230.000

(Mức phụ cấp = Hệ số được hưởngx mức lương cơ sở)

2. Nguồn kinh phí và tổ chứcthực hiện:

2.1. Nguồn kinh phí để thực hiệnchi trả mức phụ cấp hàng tháng cho bảo vệ dân phố được thực hiện như sau:

- Kinh phí chi trả mức phụ cấphàng tháng cho bảo vệ dân phố tính theo hệ số phụ cấp so với mức lương tốithiểu chung 1.050.000 đồng/tháng đã được bố trí trong dự toán của ngân sách xã,phường, thị trấn.

- Ngân sách tỉnh bổ sung phầnchênh lệch tăng thêm giữa mức phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.150.000đồng/tháng so với mức phụ cấp tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000đồng/tháng.

2.2. Uỷ ban nhân dân xã, phường,thị trấn có trách nhiệm thực hiện thanh toán, chi trả theo đúng đối tượng thụhưởng và tiến hành quyết toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhànước.

Điều 2. Mức phụ cấp hàngtháng áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này được thựchiện từ 01/7/2013.

Điều 3.Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 13/6/2012 của UBND tỉnh Lai Châu. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc cácSở: Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Thành