ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 18 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG NGHĨA TRANGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng năm2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trườngnăm 2005;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sửdụng nghĩa trang;

Xét đề nghị của Sở Xây dựngtại Tờ trình số 14/TTr-SXD ngày 27 tháng 3 năm 2013 về việc ban hành Quy địnhvề xây dựng, quản lý và sử dụng Nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về phân cấp quản lý, xây dựng và sử dụng nghĩa trangtrên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Giám đốc Sở Xâydựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các Sở, Ngành chức năngliên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra,hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chứcthực hiện Quyết định này và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau10 ngày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng (b/c);
- Sở Tư pháp;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Gia Lai;
- Lưu: VT, TTTH, VHXH, CNXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

QUY ĐỊNH

VỀPHÂN CẤP QUẢN LÝ, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Quy định này quy định về việcxây dựng, quản lý và sử dụng các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

b) Việc quản lý nghĩa trang liệtsỹ không thuộc phạm vi quy định này (được quy định tại Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hàicốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ);

2. Đối tượng áp dụng: Quy địnhnày được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có cáchoạt động liên quan đến việc xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địabàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý vàsử dụng nghĩa trang

1. Tất cả các nghĩa trang đềuphải được quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc táng người chết phảiđược thực hiện trong các nghĩa trang, trường hợp táng trong các khuôn viên nhàthờ, nhà chùa, thánh thất tôn giáo phải bảo đảm vệ sinh môi trường và được sựchấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi thực hiện.

3. Việc táng phải phù hợp vớitín ngưỡng, phong tục, tập quán tốt, truyền thống văn hóa và nếp sống văn minhhiện đại.

4. Việc sử dụng đất trong nghĩatrang phải theo quy hoạch và đúng mục đích.

Điều 3. Phân cấp nghĩa trang

1. Nghĩa trang các cấp là nơitáng người chết thuộc địa bàn hành chính các cấp, được phân loại theo bảng 10.1chương 10 QCVN 07: 2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầngkỹ thuật đô thị được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05 tháng02 năm 2010 của Bộ Xây dựng và theo quy định này như sau:

a) Nghĩa trang cấp I: Có quy mô diệntích lớn hơn 60 ha, là nghĩa trang nhân dân tỉnh;

b) Nghĩa trang cấp II: Có quy môdiện tích lớn hơn 30 ha đến 60 ha là nghĩa trang nhân dân cấp huyện, thị xã,thành phố (sau đây gọi là cấp huyện);

c) Nghĩa trang cấp III: Có quymô diện tích lớn hơn 10 ha đến 30 ha là nghĩa trang nhân dân cấp liên xã,phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp liên xã);

d) Nghĩa trang cấp IV: Có quy môdiện tích đất nhỏ hơn 10 ha là nghĩa trang nhân dân cấp xã, phường, thị trấn(sau đây gọi là cấp xã).

2. Quy định diện tích đất tối đacho một phần mộ:

a) Diện tích sử dụng đất cho mỗimộ chôn cất một lần tối đa không quá 5 m²;

b) Diện tích sử dụng đất cho mỗimộ cải táng tối đa không quá 3 m².

Điều 4. Hỗ trợ, ưu đãi đốivới các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng nghĩa trang

1. Khuyến khích các tổ chức, cánhân tham gia đầu tư xây dựng nghĩa trang theo quy định của pháp luật.

2. Khuyến khích xã hội hoá đầutư xây dựng nghĩa trang và sử dụng các hình thức táng mới văn minh hiện đại,góp phần thay đổi tập quán cũ, tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường.

3. Các tổ chức, cá nhân tham giađầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Gia Lai được hưởng chế độ hỗ trợ,ưu đãi sau:

a) Được cấp đất xây dựng nghĩatrang lâu dài và không thu tiền sử dụng đất;

b) Được hỗ trợ xây dựng các côngtrình hạ tầng ngoài hàng rào;

c) Được hỗ trợ một phần hoặctoàn bộ kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng tuỳ theo quy mô, hình thức đầu tư,công nghệ được áp dụng và tác động đến môi trường của dự án;

d) Được hỗ trợ đầu tư và hưởngưu đãi đầu tư khác theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Điều 5. Chính sách áp dụngđối với các đối tượng đặc biệt

1. Người vô gia cư, không cóthân nhân hoặc có thân nhân nhưng không có điều kiện lo việc táng, khi chết ởđịa phương nào thì Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với các cơquan liên quan tổ chức táng. Chi phí được lấy từ tài sản của người chết (nếucó) hoặc từ nguồn ngân sách của địa phương.

2. Đối với các trường hợp ngườichết trên địa bàn tỉnh Gia Lai do thiên tai, dịch bệnh, Uỷ ban nhân dân cấphuyện, xã có trách nhiệm hỗ trợ, tổ chức táng cho người chết, bảo đảm yêu cầuvề an toàn, vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhiễm môi trường theo quy định củaBộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Trường hợp nghĩa trang quy hoạchlại hoặc phải di chuyển đối với các mộ trong nghĩa trang không có hoặc khôngcòn thân nhân chăm sóc, đơn vị quản lý nghĩa trang được phép di chuyển mộ tớivị trí khác. Trong trường hợp muốn di chuyển mộ tới nghĩa trang khác phải đượcđơn vị quản lý nghĩa trang nơi tiếp nhận chấp thuận.

Điều 6. Các hành vi bị cấm

1. Xây dựng nghĩa trang khôngtheo quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phêduyệt.

2. Xây dựng nghĩa trang không cógiấy phép (trừ trường hợp không phải cấp phép) hoặc sai giấy phép theo quy địnhcủa pháp luật về xây dựng.

3. Xây dựng mộ, bia mộ và cáccông trình trong nghĩa trang không đúng quy định.

4. Mua bán, chuyển nhượng đấttrong nghĩa trang dưới mọi hình thức.

5. Phá hoại các công trình xâydựng trong nghĩa trang.

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạnđể vụ lợi hoặc gây khó khăn cho người có nhu cầu sử dụng các dịch vụ nghĩatrang.

7. Thu phí, lệ phí, thực hiệnkinh doanh các dịch vụ nghĩa trang trái quy định.

8. Táng người chết ngoài cácnghĩa trang đã được Uỷ ban nhân dân các cấp xác định vị trí, ranh giới.

9. Không chấp hành các quyếtđịnh của cơ quan có thẩm quyền về đóng cửa nghĩa trang, di chuyển nghĩa trangvà các phần mộ riêng lẻ.

10. Vi phạm các quy định, nộiquy của nghĩa trang.

11. Chăn thả gia súc, gia cầmtrong nghĩa trang.

12. Các tổ chức cá nhân tự ýthực hiện các dịch vụ trong nghĩa trang khi chưa được sự cho phép của Ban quảntrang.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1. QUY HOẠCH NGHĨA TRANG

Điều 7. Quy hoạch địa điểmnghĩa trang

1. Quy hoạch địa điểm nghĩatrang là một nội dung của đồ án Quy hoạch xây dựng vùng, Quy hoạch chung xâydựng đô thị và Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, khi phê duyệt các quyhoạch này, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng thời phê duyệt quy hoạch địađiểm nghĩa trang.

2. Trường hợp cần điều chỉnh, bổsung địa điểm nghĩa trang trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng, Quy hoạch chung xâydựng đô thị và Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được cơ quan Nhà nướccó thẩm quyền phê duyệt, cơ quan được giao tổ chức lập các quy hoạch có tráchnhiệm triển khai thực hiện điều chỉnh, bổ sung.

3. Nội dung quy hoạch địa điểmnghĩa trang thực hiện theo Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang.

4. Việc lập, thẩm định, phêduyệt quy hoạch địa điểm nghĩa trang tuân theo các quy định của Luật Xây dựng,Luật Quy hoạch đô thị, Luật Bảo vệ Môi trường và các quy định khác của phápluật hiện hành về quy hoạch xây dựng.

Điều 8. Quy hoạch xây dựngnghĩa trang

1. Các nghĩa trang khi tiến hànhlập quy hoạch chi tiết xây dựng phải phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng, Quyhoạch chung xây dựng đô thị và Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặcquy hoạch bổ sung địa điểm nghĩa trang được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phêduyệt.

2. Đối với các dự án được Nhànước cho phép đầu tư xây dựng nghĩa trang thì các tổ chức, cá nhân trong nướcvà nước ngoài có trách nhiệm thực hiện theo dự án và quy hoạch chi tiết đã đượccấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Nội dung quy hoạch chi tiết xâydựng nghĩa trang thực hiện theo Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang.

4. Việc lập, thẩm định, phêduyệt quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang tuân theo các quy định của LuậtXây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Bảo vệ Môi trường và các quy định kháccủa pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng.

Mục 2. XÂY DỰNG, CẢI TẠO,ĐÓNG CỬA VÀ DI DỜI NGHĨA TRANG

Điều 9. Xây dựng mới, cải tạonghĩa trang

1. Hoạt động xây dựng nghĩatrang phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, các quy chuẩn, tiêuchuẩn kỹ thuật có liên quan.

2. Việc xây dựng mộ, bia mộ(Kích thước, kiểu dáng các mộ, bia mộ và khoảng cách giữa các mộ) và xây dựngcác công trình khác trong nghĩa trang phải được sự chấp thuận của đơn vị quảnlý nghĩa trang và phải tuân theo các quy định về kích thước, kiểu dáng vàkhoảng cách đã được phê duyệt trong các đồ án quy hoạch xây dựng nghĩa trangcủa cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ theo các quy định khác của pháp luật vềxây dựng đồng thời không làm ảnh hưởng đến các phần mộ xung quanh và cảnh quanchung của nghĩa trang.

3. Việc thực hiện các dự án xây dựngmới hoặc cải tạo các nghĩa trang phải tuân theo quy hoạch chi tiết xây dựng vàcác nội dung trong dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 10. Đóng cửa, di dờinghĩa trang

1. Các nghĩa trang phải đượcđóng cửa khi không còn diện tích sử dụng.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh đóng của Nghĩa trang quy mô từ cấp I đến cấp III; Uỷ ban nhân dân cấphuyện quyết định đóng của nghĩa trang quy mô cấp còn lại. Các quyết định phảiđược công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Đảm bảo khi đóngcửa nghĩa trang không thực hiện các hình thức táng.

3. Việc di chuyển các nghĩatrang hoặc một phần nghĩa trang phục vụ các dự án phát triển đô thị, côngnghiệp và các công trình công cộng theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyềnphê duyệt phải thực hiện chính sách về giải tỏa, đền bù theo quy định của phápluật.

4. Những công việc phải thựchiện khi đóng cửa, di chuyển nghĩa trang:

a) Triển khai khắc phục ô nhiễmmôi trường (nếu có) trước khi đóng cửa nghĩa trang;

b) Cải tạo, phục hồi, hoàn thổđể phục vụ mục đích khác;

c) Các nghĩa trang sau khi đóngcửa phải có mốc giới và biển báo nêu rõ khu vực nghĩa trang đã đóng cửa và cóbiện pháp ngăn cách không gian xung quanh bảo đảm mỹ quan;

d) Đối với các phần mộ có thânnhân ở xa, khi có chủ trương đóng cửa, di dời nghĩa trang đơn vị quản lý nghĩatrang phải có trách nhiệm thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng biếtlý do di chuyển, địa điểm thời gian di chuyển. Đối với trường hợp phần mộ vôthừa nhận không nằm trong đối tượng hỗ trợ di dời thì Ban quản trang có tráchnhiệm di dời phần mộ đó, mọi chi phí thực hiện di dời được lấy từ nguồn kinhphí thu từ các dịch vụ nghĩa trang.

Mục 3. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨATRANG

Điều 11. Xác định đơn vị quảnlý nghĩa trang

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh thành lập các đơn vị quản lý trực tiếp đối với các nghĩa trang quy mô cấpI, cấp II và cấp III được đầu tư, xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyệnquyết định thành lập các đơn vị quản lý trực tiếp đối với các nghĩa trang cóquy mô cấp IV được đầu tư, xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các khumộ dòng họ, khu mộ tôn giáo, nghĩa địa và các phần mộ riêng lẻ trên địa bàn.

3. Các tổ chức, cá nhân trựctiếp quản lý hoặc thuê quản lý nghĩa trang do mình đầu tư xây dựng.

Điều 12. Nội dung quản lýnghĩa trang

1. Đối với nghĩa trang đã đóngcửa đơn vị quản lý nghĩa trang có trách nhiệm:

a) Định kỳ chăm sóc, bảo quản,gìn giữ phần mộ, tro cốt tại các nhà lưu giữ, duy tu bảo dưỡng các công trìnhtrong nghĩa trang;

b) Bảo đảm các quy định về vệsinh môi trường trong nghĩa trang;

c) Lập và lưu trữ hồ sơ nghĩatrang bao gồm Sơ đồ vị trí các khu chức năng, lô mộ, nhóm mộ, hàng mộ và phầnmộ; sơ đồ vị trí các ô lưu giữ tro cốt tại nhà lưu giữ tro cốt; lưu giữ tro cốttại nhà lưu giữ tro cốt theo thời gian và lưu trữ các thông tin cơ bản củangười được táng và thân nhân;

d) Quy định, chỉ dẫn khách thăm viếng,tưởng niệm và quản lý các hoạt động trong nghĩa trang.

2. Đối với nghĩa trang đang sửdụng:

a) Tuân theo các quy định tạiKhoản 1 Điều này;

b) Quản lý sử dụng đất, xây dựngphần mộ, bia mộ và các công trình trong nghĩa trang tuân theo quy hoạch xâydựng, quy chế quản lý nghĩa trang được người có thẩm quyền phê duyệt;

c) Thực hiện các biện pháp bảovệ môi trường trong giai đoạn nghĩa trang đi vào hoạt động theo Báo cáo đánhgiá tác động môi trường đã được phê duyệt;

d) Giám sát quản lý hoặc trựctiếp cung cấp các dịch vụ nghĩa trang.

Điều 13. Lập và lưu trữ hồ sơnghĩa trang

1. Nội dung của hồ sơ nghĩatrang:

a) Sơ đồ vị trí các khu chứcnăng, lô mộ, nhóm mộ, hàng mộ và phần mộ; sơ đồ vị trí các ô lưu giữ tro cốttại nhà lưu giữ tro cốt;

b) Tất cá các phần mộ trongnghĩa trang, các ô lưu giữ tro cốt tại nhà lưu giữ tro cốt đều phải được lưutrữ đầy đủ;

c) Có sổ theo dõi hoạt động tángtrong nghĩa trang; theo dõi các hoạt động di chuyển phần mộ, tro cốt; theo dõiviệc lưu giữ tro cốt tại nhà lưu giữ tro cốt theo thời gian và lưu trữ cácthông tin cơ bản của người được táng.

2. Đơn vị quản lý nghĩa trang cótrách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang đồng thời cung cấp thông tin chotổ chức và cá nhân khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Quy chế quản lýnghĩa trang

1. Các nghĩa trang trên địa bàntỉnh đều phải có quy chế quản lý.

2. Nội dung cơ bản của quy chếquản lý nghĩa trang bao gồm:

a) Các quy định về ranh giới,quy mô nghĩa trang và các khu chức năng trong nghĩa trang;

b) Các quy định về xây dựng, cảitạo, chỉnh trang, duy tu, bảo dưỡng các công trình xây dựng, các phần mộ trongnghĩa trang;

c) Các quy định về bảo vệ nghĩatrang và bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đượcphê duyệt;

d) Các quy định về hoạt độngtáng, lưu giữ tro cốt trong nghĩa trang;

đ) Các quy định về hoạt động lễ nghi,tín ngưỡng và các hoạt động khác có liên quan;

e) Các hành vi vi phạm và quyđịnh xử phạt;

g) Trách nhiệm của đơn vị quảnlý và người sử dụng nghĩa trang.

Chương III

PHÂN CẤP QUẢN LÝ

Điều 15. Uỷ ban nhân dân tỉnh

Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhấtquản lý nghĩa trang trên toàn địa bàn tỉnh.

1. Phê duyệt quy hoạch địa điểmnghĩa trang; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang cấp I, cấp II,cấp III.

2. Phê duyệt quy chế quản lýnghĩa trang cấp I, cấp II, cấp III.

3. Phê duyệt kế hoạch xây dựngcải tạo, đóng cửa và di chuyển nghĩa trang quy mô cấp I, cấp II, cấp III.

4. Quyết định giao đất cho cácdự án đầu tư xây dựng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

5. Phê duyệt Báo cáo đánh giátác động môi trường của các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang.

6. Tổ chức, cá nhân tự quyếtđịnh giá dịch vụ nghĩa trang do mình cung cấp trên cơ sở phương án khai tháckinh doanh được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận phê duyệt đối với các nghĩatrang do mình đầu tư xây dựng.

7. Phê duyệt giá dịch vụ nghĩatrang đối với các nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàntỉnh.

8. Quyết định thành lập các đơnvị quản lý trực tiếp đối với nghĩa trang quy mô cấp I, cấp II, cấp III.

Điều 16. Trách nhiệm của cácSở, Ban, ngành

1. Sở Xây dựng:

a) Trình Uỷ ban nhân dân tỉnhquyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý, xây dựng và sử dụng nghĩatrang trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức lập, thẩm định vàtrình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch địa điểm nghĩa trang trên địabàn tỉnh; quy hoạch chi tiết xây dựng dự án nghĩa trang quy mô cấp I, cấp II,cấp III;

c) Có ý kiến thẩm định bằng vănbản làm cơ sở cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết xâydựng các dự án xây dựng nghĩa trang quy mô cấp IV được đầu tư bằng mọi nguồnvốn;

d) Thanh tra, kiểm tra, xử lý,kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện các hoạt động xây dựngnghĩa trang trên địa bàn tỉnh;

đ) Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổnghợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng về tình hình xây dựng, quản lývà sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Quản lý việc sử dụng đất xâydựng mới hoặc cải tạo và mở rộng nghĩa trang;

b) Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnhvề thể thức giao đất, cấp đất xây dựng nghĩa trang bằng các nguồn vốn và đóngcửa nghĩa trang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

c) Hướng dẫn chủ đầu tư lập Báocáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang, tổchức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư xâydựng nghĩa trang trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

d) Thực hiện việc xác nhận hoànthành đối với các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giátác động môi trường đã được phê duyệt của các nghĩa trang;

đ) Phối hợp với Sở Y tế, Công antỉnh và các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệmôi trường đối với các nghĩa trang.

3. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn việc sử dụng vốnngân sách trong đầu tư xây dựng, cải tạo mở rộng, di chuyển nghĩa trang, chiphí quản lý nghĩa trang, nguồn thu từ phí, lệ phí dịch vụ trong nghĩa trang;

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở,ngành liên quan xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá dịch vụ nghĩatrang đối với nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách;

c) Tham mưu cho Uỷ ban nhân dântỉnh phê duyệt phương án khai thác kinh doanh đối với các nghĩa trang do tổchức, cá nhân đầu tư xây dựng làm cơ sở cho tổ chức, cá nhân quyết định giádịch vụ nghĩa trang do tổ chức, cá nhân cung cấp.

4. Sở Lao động Thương binh và Xãhội:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở,ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng các chế độ, chính sách xã hội,trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải quyết đối với các đối tượng đặc biệt, đốitượng chính sách trong việc táng khi chết trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành;

b) Theo dõi, quản lý các hoạt độngvề quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh;

c) Tham mưu cho Uỷ ban nhân dântỉnh phê duyệt kế hoạch xây dựng, cải tạo, đóng cửa và di chuyển nghĩa trangquy mô cấp I, cấp II, cấp III;

d) Tham mưu cho Uỷ ban nhân dântỉnh quyết định thành lập đơn vị quản lý trực tiếp các nghĩa trang quy mô cấpI, II, III;

đ) Chủ trì phối hợp xây dựng quychế quản lý các nghĩa trang quy mô cấp I, cấp II, và cấp III trình Uỷ ban nhândân tỉnh ban hành;

e) Thanh, kiểm tra, xử lý, kiếnnghị xử lý các hành vi vi phạm trong việc quản lý và sử dụng nghĩa trang.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Bố trí kế hoạch vốn đầu tưxây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo, di chuyển, mở rộng nghĩa trang được đầu tưtừ nguồn vốn ngân sách theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

b) Trình Uỷ ban nhân dân tỉnhban hành quy định về chế độ hỗ trợ, ưu đãi đối với các tổ chức cá nhân tham giađầu tư xây dựng nghĩa trang; các quy định về xã hội hóa đầu tư xây dựng nghĩatrang;

c) Xây dựng danh mục các dự ánđầu tư xây dựng nghĩa trang, vận động thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư xâydựng nghĩa trang.

6. Sở Y tế:

Hướng dẫn việc bảo đảm yêu cầuvề an toàn, vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhiễm môi trường của các nghĩatrang theo quy định của Bộ Y tế.

7. Sở Khoa học và Công nghệ:

Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh banhành cơ chế chính sách khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ sửdụng cho việc táng theo hướng hiện đại, văn minh góp phần thay đổi tập quán cũ đãlạc hậu, tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường.

8. Công an tỉnh:

Phối hợp với các Sở, ngành, Uỷban nhân dân cấp huyện, xã và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra việc bảovệ môi trường; thực hiện các biện pháp bảo đảm tình hình an ninh trật tự trong cácnghĩa trang.

9. Sở Văn hoá Thể thao và Dulịch:

Hướng dẫn các địa phương thựchiện nếp sống mới trong việc hiếu, đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh kéo dàithời gian, lãng phí tiền của.

10. Sở Thông tin và Truyềnthông; các cơ quan Báo chí, Truyền thanh, Truyền hình Tuyên truyền, vận độngnhân dân thực hiện các hình thức táng văn minh, tiết kiệm đất, bảo vệ môitrường.

Điều 17. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân cấp huyện

Thực hiện công tác quản lý xâydựng và sử dụng nghĩa trang quy mô cấp IV bằng mọi nguồn vốn trên địa bàn baogồm:

1. Tổ chức lập và phê duyệt quyhoạch chi tiết xây dựng các dự án nghĩa trang sau khi có ý kiến tham gia thẩmđịnh bằng văn bản của Sở Xây dựng;

2. Tổ chức lập và thực hiện Kếhoạch xây dựng, cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang;

3. Làm Chủ đầu tư hoặc giao choUỷ ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị có đủ điều kiện làm chủ đầu tư xây dựng côngtrình nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn theophân cấp quản lý;

4. Quyết định thành lập các đơnvị quản trang thực hiện công tác quản lý trực tiếp tại các nghĩa trang;

5. Phê duyệt quy chế quản lýnghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do đơn vị quản lýnghĩa trang xây dựng;

6. Thỏa thuận quy chế quản lýnghĩa trang của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nghĩa trang theo phân cấp trênđịa bàn và quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý nghĩatrang đó;

7. Thực hiện các chế độ, chínhsách xã hội đối với các đối tượng đặc biệt, đối tượng chính sách trong việctáng khi chết theo quy định;

8. Định kỳ kỳ 6 tháng, 1 năm báocáo Sở Xây dựng và Uỷ ban nhân dân tỉnh về các nội dung công tác xây dựng, quảnlý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thuộc địa giới hành chính.

Điều 18. Trách nhiệm của Uỷban nhân dân cấp xã

1. Quản lý nghĩa trang đối vớinghĩa trang của xã, cụm xã, các nghĩa trang khác theo sự phân công của Uỷ bannhân dân cấp huyện.

2. Thực hiện các chế độ, chínhsách xã hội đối với các đối tượng đặc biệt, đối tượng chính sách trong việctáng khi chết theo các quy định tại Điều 6 của Quy định này.

3. Tổ chức kiểm tra, xử lý cácvi phạm về quản lý sử dụng nghĩa trang trên địa bàn mình quản lý theo quy địnhcủa pháp luật.

4. Tổ chức thông báo cho nhândân về việc đóng của, di chuyển nghĩa trang.

5. Tổ chức kiểm tra, xử lý theothẩm quyền các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng nghĩa trang trên địa bàn theođịa giới hành chính.

6. Định kỳ kỳ 6 tháng, 1 năm báocáo Uỷ ban nhân dân huyện về công tác xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trangtrên địa bàn thuộc địa giới hành chính.

Điều 19. Trách nhiệm của đơnvị quản lý trực tiếp nghĩa trang

1. Đơn vị quản lý nghĩa trangđược đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước:

a) Thực hiện việc cải tạo, đóngcửa, di chuyển nghĩa trang theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Thực hiện quy chế quản lýnghĩa trang sau khi được Uỷ ban nhân dân cấp thẩm quyền phê duyệt;

c) Thực hiện các biện pháp bảovệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

d) Thực hiện giá dịch vụ nghĩatrang do Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

đ) Lập và lưu trữ hồ sơ nghĩatrang;

e) Cung cấp các dịch vụ nghĩatrang cho người sử dụng, bảo đảm chất lượng dịch vụ theo quy định;

g) Đơn vị quản lý trực tiếpnghĩa trang có trách nhiệm xây dựng nội quy của nghĩa trang;

h) Thực hiện báo cáo định kỳ (6tháng, một năm) cho đơn vị cấp trên trực tiếp, Sở Xây dựng và Sở Lao độngThương bình và Xã hội (đối với các nghĩa trang quy mô cấp I, II, III) về tìnhhình xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

i) Thực hiện các trách nhiệmkhác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân quản lýnghĩa trang do mình đầu tư xây dựng

a) Thực hiện việc xây dựng, cảitạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phêduyệt;

b) Phê duyệt và ban hành nộiquy, quy chế quản lý nghĩa trang sau khi được UBND cấp thẩm quyền chấp thuận.Sau khi ban hành phải gửi cho Ủy ban nhân dân theo phân cấp quản lý nghĩa trangđể quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện;

c) Thực hiện các biện pháp bảovệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

d) Xây dựng, quyết định và banhành giá dịch vụ nghĩa trang do mình cung cấp trên cơ sở phương án khai tháckinh doanh được Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận đối với các nghĩa trang do mìnhđầu tư xây dựng;

đ) Thực hiện nội dung quản lýnghĩa trang, lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang;

e) Cung cấp các dịch vụ nghĩatrang cho người sử dụng, bảo đảm chất lượng dịch vụ theo quy định;

g) Thực hiện báo cáo định kỳ (6tháng, một năm) cho đơn vị cấp trên trực tiếp, Sở Xây dựng và Sở Lao độngThương binh và Xã hội (đối với các nghĩa trang quy mô cấp I, II, III) về tìnhhình xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

h) Thực hiện các trách nhiệmkhác theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Trách nhiệm và quyềnlợi của người sử dụng dịch vụ nghĩa trang

1. Trách nhiệm:

a) Tuân thủ các nội quy của cácnghĩa trang đã được phê duyệt và các quy định khác của pháp luật về xây dựng,quản lý và sử dụng nghĩa trang;

b) Thực hiện các trách nhiệmtheo thỏa thuận với đơn vị quản lý tại các nghĩa trang;

c) Cung cấp lý lịch mộ, tro cốtđể đơn vị quản lý nghĩa trang lập hồ sơ lưu trữ, quản lý;

d) Tham gia, đóng góp ý kiến vớicơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến nghĩa trang.

2. Quyền lợi:

a) Yêu cầu đơn vị quản lý cungcấp các dịch vụ nghĩa trang đúng theo quy định;

b) Thăm viếng, chăm sóc mộ theoquy định của đơn vị quản lý nghĩa trang;

c) Hưởng các quyền lợi trongthỏa thuận với đơn vị quản lý nghĩa trang.

Chương IV

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 21. Khiếu nại tố cáo

Mọi tổ chức, cá nhân có quyềnkhiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng, quản lý vàsử dụng nghĩa trang đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáonhững hành vi vi phạm được phát hiện. Việc khiếu nại, tố cáo phải tuân thủ đúngcác quy định của Luật khiếu nại và tố cáo.

Điều 22. Khen thưởng và xử lývi phạm

1. Cá nhân, tập thể có nhữngđóng góp tiêu biểu vào việc xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang được cơquan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật hiện hànhvề thi đua khen thưởng.

2. Các tổ chức cá nhân có hànhvi vi phạm pháp luật các quy định về nghĩa trang, tuỳ theo tính sẽ bị xử phạthành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Xử lý những tồn tạitrong việc quản lý nghĩa trang

1. Đối với nghĩa trang chưa đượcquy hoạch xây dựng đồng bộ

a) Uỷ ban nhân dân các cấp theophân cấp quản lý nghĩa trang xác định lại ranh giới, phân khu chức năng, khumộ, hàng mộ trong các nghĩa trang do mình quản lý;

b) Thực hiện việc xây mới, tubổ, di dời các phần mộ trong nghĩa trang theo quy định tại Điều 10 của Quy địnhnày;

c) Uỷ ban nhân dân cấp xã thốngkê các khu vực chôn cất hài cốt do dòng họ, gia đình quản lý trên địa bàn, xácđịnh lại ranh giới từng khu vực, hướng dẫn và yêu cầu các dòng họ, gia đìnhthực hiện xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang theo quy định này;

d) Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểmsoát, không cho phép việc thành lập mới và mở rộng ranh giới của những khu vựcchôn cất, thi thể, hài cốt của các dòng họ, gia đình khi chưa có quy hoạch đượcduyệt.

2. Đối với các phần mộ không nằmtrong các nghĩa trang đã được xác định vị trí, ranh giới

a) Uỷ ban nhân dân cấp xã thốngkê danh sách các phần mộ không nằm trong các nghĩa trang đã được xác định vịtrí, ranh giới; các phần mộ này khi cải táng yêu cầu phải di chuyển vào trongcác nghĩa trang;

b) Đối với các phần mộ ảnh hưởngnghiêm trọng đến cảnh quan, môi trường theo kết luận của cơ quan chuyên môn vềquản lý môi trường thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xãyêu cầu thân nhân di chuyển phần mộ vào trong các nghĩa trang;

c) Đối với các phần mộ không rõthân nhân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã tìm hiểu,xác định lại thông tin về thân nhân và lập kế hoạch di dời các phần mộ này vàotrong các nghĩa trang. Trường hợp không xác định được thân nhân thì Uỷ ban nhândân cấp xã có trách nhiệm lập hồ sơ đối với mộ vô chủ và tổ chức di dời vào cácnghĩa trang đã được xác định vị trí, ranh giới.

Điều 24. Điều khoản thi hành

1. UBND các cấp, các Sở, ngànhcủa tỉnh, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện đúngQuy định này. Các nội dung khác về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trangchưa được quy định tại Quy định này thì thực hiện theo các quy định tại Nghịđịnh số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và cácvăn bản pháp luật hiện hành.

2. Trong quá trình thực hiện Quyđịnh nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện,Uỷ ban nhân dân cấp xã, các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Xâydựng để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./.