ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 13/2013/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁTÍNH THUẾ CÁC MẶT HÀNG HẢI SẢN TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm2006;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng7 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tàinguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tàinguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 1462/TTr-STC ngày 06 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tính thuế các mặt hànghải sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau:

ĐVT: Đồng/kg

STT

Loại tài nguyên

Đơn giá

01

Cá loại 3

29.000

02

Cá loại 5

10.000

03

Cá loại 7

3.000

04

Cá trích

3.800

05

Cá sô

6.000

06

Mực

31.000

07

Cá đuối

10.000

08

Tôm sô

23.000

09

Ruốc

1.600

Điều 2. Bảng giá tính thuế các mặt hàng hảisản tự nhiên quy định tại Điều 1 của Quyết định này được dùng để ấn định khitính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhânđối với các tổ chức, cá nhân khi khai thác đánh bắt các loại hải sản tự nhiênkhông thực hiện sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười)ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tính thuế các mặt hàng hảisản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng