UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 20 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHVỀ HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI THÁC, TIÊU THỤ, LƯU THÔNG KHOÁNGSẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm2010;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 12tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về huy động đóng góp củatổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn tỉnhCao Bằng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyquy định về huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưuthông khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày31 tháng 8 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định về huyđộng đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh CaoBằng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc SởCông Thương, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố và thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

QUY ĐỊNH

VỀ HUY ĐỘNG ĐÓNGGÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI THÁC, TIÊU THỤ, LƯU THÔNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2013 củaUỷ ban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về huy động đóng góp củacác tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân (sau đây gọi tắt là tổ chức, cánhân) khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản kim loại, khoáng sản không kimloại (gồm cả khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: đất sét, đá, cát,sỏi...) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức kinh tế, bao gồm: Doanh nghiệpNhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn,công ty hợp danh; Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khácđược cấp phép khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn tỉnh CaoBằng.

2. Hộ kinh doanh và cá nhân được cấp phép khaithác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Các cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quanchuyên môn ngành, lĩnh vực như: Thuế, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, CôngThương, Công an, Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường; Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thành phố và các cơ quan liên quan đến công tác quản lý hoạt động khaithác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Quản lý, sử dụng khoản thu huy độngđóng góp

Số tiền thu được từ khoản huy động đóng góp củacác tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản được quản lý, sửdụng đúng mục đích theo quy định của cấp có thẩm quyền, phù hợp với quy địnhhiện hành của Nhà nước.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Xác định mức huy động đóng góp

1. Mức huy động đóng góp đối với khoáng sản khaithác, tiêu thụ, lưu thông trong địa bàn tỉnh được tính theo công thức sau:

Mức huy động đóng góp

(đồng)

=

Sản lượng khoáng sản ấn định tính thuế tài nguyên

(tấn; m3)

x

Giá khoáng sản tính thuế tài nguyên thấp nhất

(đ/tấn; đ/m3)

x

5 %

Trong đó:

- Mức huy động đóng góp: Là khoản tiền các tổchức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trong địa bàn tỉnh nộpngân sách địa phương trong một năm;

- Sản lượng khoáng sản ấn định tính thuế tàinguyên: Là sản lượng của loại khoáng sản ấn định tính thuế tài nguyên trong nămtheo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Trường hợp sản lượng khai thác khoáng sản thựctế lớn hơn sản lượng khoáng sản ấn định tính thuế tài nguyên thì tính theo sảnlượng khai thác khoáng sản thực tế;

- Giá khoáng sản tính thuế tài nguyên thấp nhất:Là giá tài nguyên tối thiểu cùng loại do cơ quan có thẩm quyền quy định tạithời điểm tổ chức, cá nhân đóng góp;

- Tỷ lệ 5 %: Là tỷ lệ thu ấn định.

2. Mức huy động đóng góp thêm đối với khoáng sảntiêu thụ, lưu thông ra ngoài địa bàn tỉnh:

Các tổ chức, cá nhân được phép khai thác, tiêuthụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn của địa phương, nếu thực hiện tiêu thụ,lưu thông khoáng sản ra khỏi địa bàn tỉnh Cao Bằng thì ngoài việc nộp khoản huyđộng đóng góp theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tổ chức, cá nhân còn phảiđóng góp thêm như sau:

Mức huy động đóng góp thêm

(đồng)

=

Khối lượng khoáng sản tiêu thụ, lưu thông ra ngoài địa bàn tỉnh

(tấn; m3)

x

Giá khoáng sản tính thuế tài nguyên thấp nhất

(đ/tấn; đ/m3)

x

5 %

Trong đó:

- Mức huy động đóng góp thêm: Là khoản tiền tổchức, cá nhân đóng góp thêm cho ngân sách địa phương do tiêu thụ, lưu thôngkhoáng sản ra ngoài địa bàn tỉnh.

- Khối lượng khoáng sản tiêu thụ, lưu thông rangoài địa bàn tỉnh: Là khối lượng khoáng sản mà tổ chức, cá nhân lưu thông hoặcbán ra ngoài địa bàn tỉnh.

- Giá khoáng sản tính thuế tài nguyên thấp nhất:Là giá tài nguyên tối thiểu cùng loại do cơ quan có thẩm quyền quy định tạithời điểm tổ chức, cá nhân đóng góp.

- Tỷ lệ 5 %: Là tỷ lệ ấn định tính thêm.

Điều 5. Điều tiết, quản lý và sử dụng khoảnthu huy động đóng góp giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện (nơi cókhoáng sản được khai thác)

1. Số tiền thu được từ khoản huy động đóng gópcủa các tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản được điềutiết:

- Ngân sách cấp tỉnh 70%;

- Ngân sách cấp huyện nơi có khoáng sản đượckhai thác 30%.

2. Được sử dụng để đầu tư nâng cấp, duy tu, xâydựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi cókhoáng sản được khai thác. Trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.

Điều 6. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

1. Sở Tài chính

a) Tham mưu xây dựng chính sách về huy động đónggóp của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoángsản tại địa phương cho Uỷ ban nhân dân tỉnh theo các quy định của Nhà nước;

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quanthường xuyên nắm bắt giá mua bán các loại khoáng sản trên thị trường, khi pháthiện giá mua bán các loại khoáng sản trên thị trường có biến động tăng, giảmtrên 20% phải báo cáo và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh kịp thời giátính thuế tài nguyên;

c) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các sở, ngànhliên quan trong công tác triển khai thu tiền huy động đóng góp;

d) Thực hiện nghiệp vụ điều tiết khoản thu huyđộng đóng góp giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, thành phố (nơi có khoángsản được khai thác) theo Quy định này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Lập danh mục các tổ chức, cá nhân được cấpphép khai thác khoáng sản tại địa phương đang còn hiệu lực và cung cấp cácthông tin liên quan gửi Cục Thuế để làm căn cứ xác định mức huy động đóng góphàng năm của từng tổ chức cá nhân;

b) Hằng tháng, thông báo cho Cục Thuế tỉnh vàcác sở, ngành liên quan danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp phép mới, hếthạn, bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản;

c) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các sở, ngànhliên quan trong công tác triển khai thu tiền huy động đóng góp;

d) Phối hợp với Sở Tài chính trong việc khảo sátgiá cả thị trường các loại khoáng sản tại địa phương để phục vụ cho công tácxây dựng giá tính thuế tài nguyên phù hợp với giá thực tế trên thị trường.

3. Cục Thuế tỉnh

a) Chủ trì tổ chức thực hiện thu tiền huy độngđóng góp của các tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sảntrên địa bàn toàn tỉnh;

b) Xác định số tiền huy động đóng góp của các tổchức, cá nhân hàng năm;

c) Hướng dẫn đăng ký, kê khai nộp tiền huy độngđóng góp cho các tổ chức, cá nhân theo quy định;

d) Tổng hợp báo cáo tình hình thu nộp tiền huyđộng đóng góp định kỳ (quý, 6 tháng, năm) và đột xuất theo yêu cầu của cơ quanNhà nước có thẩm quyền;

e) Phối hợp với Sở Tài chính trong việc khảo sátgiá cả thị trường các loại khoáng sản tại địa phương để phục vụ cho công tácxây dựng giá tính thuế tài nguyên phù hợp với giá thực tế trên thị trường.

4. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quanthống nhất ấn định sản lượng các điểm mỏ khoáng sản đã được cấp phép trình Uỷban nhân dân tỉnh quyết định để phục vụ cho việc tính toán, xác định mức huyđộng đóng góp đối với từng tổ chức, cá nhân;

b) Cung cấp kịp thời các thông tin về danh sáchcác tổ chức, cá nhân, khối lượng khoáng sản tiêu thụ, lưu thông ra ngoài địabàn tỉnh cho Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thànhphố để tổ chức thu huy động đóng góp;

c) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các sở, ngànhliên quan trong công tác triển khai thu tiền huy động đóng góp;

d) Phối hợp với Sở Tài chính trong việc khảo sátgiá cả thị trường các loại khoáng sản tại địa phương để phục vụ cho công tácxây dựng giá tính thuế tài nguyên phù hợp với giá thực tế trên thị trường.

5. Kho bạc Nhà nước địa phương

Tiếp nhận khoản thu và hướng dẫn các tổ chức, cánhân nộp tiền huy động đóng góp vào kho bạc nhà nước theo quy định.

6. Các cơ quan, đơn vị: Biên phòng, Hải quan,Quản lý thị trường, Công an có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu (nếucó) và phối hợp thực hiện thu huy động đóng góp theo Quy định này.

Điều 7. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thành phố

1. Chỉ đạo Chi cục Thuế và các bộ phận chuyênmôn trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình khai thác, tiêu thụ,lưu thông khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Báo cáo kịp thờinhững khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phươngvề Uỷ ban nhân dân tỉnh để có hướng chỉ đạo xử lý.

2. Phối hợp tích cực với Sở Tài chính trong việctheo dõi, nắm bắt giá cả thị trường các loại khoáng sản tại địa phương để phụcvụ cho công tác xây dựng giá tính thuế tài nguyên phù hợp với giá thực tế trênthị trường.

3. Thực hiện đôn đốc các tổ chức, cá nhân khaithác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản tại địa phương nộp tiền huy động đóng góptheo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhânkhai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản

1. Hằng năm, các tổ chức, cá nhân khai thác,tiêu thụ, lưu thông khoáng sản tại địa phương có trách nhiệm đóng góp cho ngânsách địa phương theo mức tại Quy định này;

2. Địa điểm nộp: Tại Kho bạc Nhà nước địa phươngnơi tổ chức, cá nhân được cấp mỏ khai thác khoáng sản;

3. Thủ tục, thời gian nộp trong năm thực hiệntheo hướng dẫn của cơ quan thuế;

4. Đối với việc tiêu thụ, lưu thông khoáng sảnra ngoài địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân phải xây dựng phương án, kế hoạchvận chuyển và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưuthông khoáng sản có thành tích trong việc thực hiện huy động đóng góp cho ngânsách địa phương được khen thưởng theo quy định hiện hành.

2. Tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưuthông khoáng sản không thực hiện đúng quy định huy động đóng góp cho ngân sáchđịa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụtrong năm, xem xét khi ra hạn hoặc cấp mới giấy phép khai thác, tiêu thụ, lưuthông khoáng sản trên địa bàn.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1.Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố; các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưuthông theo chức năng, nhiệm vụ liên quan có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyđịnh này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắcđề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Uỷ ban nhândân tỉnh (qua Sở Tài chính) để xem xét, quyết định./.