ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2013/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 16 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ TUẦN TRA, KIỂM TRA BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘTHUỘC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH NINH BÌNH QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấuhạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ vào Thông tư s 47/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tảiquy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giaothông Vận tải và kết quả thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Quy định về tuần tra, kimtra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương tỉnh Ninh Bìnhquản lý.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Thủ trưởng cácSở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND cấpxã, phường, thị trấn; các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điu 3 (để báo cáo);
- Bộ Giao thông Vận tải (để báo cáo);
- Thường trực Tnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Ch tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình;
- Ban Tuyên giáo Tnh ủy;
- Các Ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Báo Ninh Bình;
-
Công báo tnh;
-
Lưu: VT, VP4, 5, 7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

QUY ĐỊNH

VỀTUẦN TRA, KIỂM TRA BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THUỘC ĐỊA PHƯƠNGTỈNH NINH BÌNH QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 13/ 2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 củaUBND tỉnh Ninh Bình)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tuần tra, kim tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương tỉnhNinh Bình quản lý, bao gồm: Hệ thống đường tỉnh, hệ thống đường đô thị, hệthống đường huyện, hệ thống đường xã.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình,Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn ở địa phươngvà tchức, cá nhân khác có liên quan đến tuần tra, kiểmtra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương tỉnh Ninh Bìnhquản lý.

2. Hệ thống đường tỉnh, hệ thốngđường đô thị, hệ thống đường huyện, hệ thống đường xã.

3. Đối với dự án đường bộ thực hiệnđầu tư theo hình thức BOT, BTO, PPP, doanh nghiệp dự án tổ chức hoạt động tuầnđường theo quy định tại Quy định này và chịu sự quản lý của Tuần kim viên thuộc Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình.

4. Đối với các công trình cầu, hầmđặc biệt ngoài việc thực hiện theo quy định tại Quy định này còn thực hiện theoquy định riêng về quản lý, bảo vệ, bảo trì và khai thác của công trình đó.

Chương2.

NHIỆM VỤ TUẦN TRA, KIỂM TRA BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNGGIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Điều 3. Nhiệm vụ chung của nhânviên tuần đường và tuần kiểm viên

1. Nhân viên tuần đường có nhiệm vụ

a) Theo dõi tổ chức giao thông, tìnhhình tai nạn giao thông, tình trạng công trình đường bộ; phát hiện kịp thời hưhỏng hoặc các hành vi xâm phạm công trình đường bộ, các hành vi lấn chiếm, sửdụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, xử lý hoặc báo cáocấp có thm quyền xử lý đối với hành vi vi phạm kết cấu hạtầng giao thông đường bộ;

b) Thực hiện nhiệm vụ tuần đường: Đốivới tuyến đường cấp tỉnh thực hiện trong tất cả các ngày; đối với tuyến đườngđô thị và tuyến đường cấp huyện thực hiện tối thiểu 02(hai) lần/tuần, đối với tuyến đường cấp xã thực hiện tithiu 01 (một) lần/ tuần.

2. Tuần kiểm viên đường bộ có nhiệm vụ

a) Theo dõi, giám sát, kiểm tra việcthực hiện nhiệm vụ của nhân viên tuần đường và của đơn vị bảo trì đường bộ, xửlý hoặc phi hợp xử lý các hành vi xâm phạm công trìnhđường bộ, lấn chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toànđường bộ;

b) Thực hiện nhiệm vụ tuần kiểm đườngbộ tối thiểu 03 (ba) lần/tháng đối với tuyến đường tỉnh, 02 (hai) lần/tháng đốivới tuyến đường đô thị và tuyến đường huyện, 01 (một) lần/tháng đối với tuyếnđường xã.

Điều 4. Tuần tra, kiểm tra phạm viđất của đường bộ

1. Nhân viên tuần đường

a) Phát hiện tình trạng bất thường,sự cố của công trình đường bộ, các công trình khác ảnh hưởng đến an toàn giaothông và tai nạn, ùn tắc giao thông (chụp ảnh hiện trạng hư hỏng, tai nạn vàbáo cáo kịp thời).

b) Đối với công trình đường bộ:

- Thống kê, nắm rõ số lượng, vị trí,tình trạng chi tiết của công trình đường bộ trong đoạn tuyến được giao; kiểmtra thường xuyên để phát hiện hư hỏng, sự xâm hại công trình; báo cáo đơn vịbảo trì đường bộ và Tuần kim viên đcó biện pháp xử lý;

- Trường hợp hư hỏng nhỏ, việc xử lýkhông cần vật tư thiết bị (cọc tiêu, bin báo bị xiêu vẹo,bu lông bị lỏng, tuột; đá lăn, cây đ, vật liệu rơi vãitrên đường hoặc các hư hỏng tương tự khác), nhân viên tuần đường thực hiện hoặcyêu cầu công nhân bảo trì thường xuyên xử lý ngay;

- Trường hợp hư hỏng lớn, sửa chữacần vật tư, thiết bị, phải có biện pháp báo hiệu cho người tham gia giao thôngbiết để phòng tránh, đồng thời, báo cáo đơn vị bảo trì đường bộ, báo cáo Tuầnkiểm viên để có biện pháp xử lý kịp thời.

c) Đối với giao thông trên tuyến:

- Khi xảy ra ùn, tắc hoặc tai nạngiao thông, tuần đường phải có mặt để thu thập thông tin,sơ bộ xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý; thực hiện hoặc phối hợpvới các lực lượng chức năng hướng dẫn, điều hành giao thông;

- Theo dõi việc thi công công trìnhtrên đường bộ đang khai thác, nhắc nhở nhà thầu thi công bảo đảm an toàn giaothông; nếu phát hiện các hành vi gây mất an toàn giao thông báo cáo ngay tuầnkiểm viên để xử lý kịp thời.

d) Công tác quản lý, bảo vệ phạm viđất của đường bộ:

Phát hiện kịp thời, lập biên bản xácnhận hành vi vi phạm, báo cáo đơn vị bảo trì đường bộ và Tuần kiểm viên xử lýđối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 8 và khoản 2 Điều 35Luật Giao thông đường bộ.

2. Tun kim viên

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiệnnhiệm vụ của tuần đường và của đơn vị bảo trì đường bộ;

b) Phát hiện kịp thời điểm đen, điểmtiềm ẩn tai nạn giao thông và đề xuất phương án xử lý; thu thập và lập biểutheo dõi các vụ tai nạn theo quy định;

c) Kiểm tra giấy phép thi công, pháthiện và lập biên bản vi phạm, đình chỉ hành vi vi phạm theo thẩm quyền đượcpháp luật quy định; báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý;

d) Đình chỉ hành vi vi phạm, lập biênbản vi phạm theo thẩm quyền được pháp luật quy định, phối hp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lýcác hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 8 và khoản 2 Điều 35Luật Giao thông đường bộ;

đ) Tham gia kiểm tra định kỳ, kiểmtra đột xuất công trình đường bộ; đề xuất kế hoạch sửa chữa với Sở Giao thôngVận tải, cơ quan quản lý đường bộ trực tiếp.

Điều 5. Tuần tra, kiểm tra hànhlang an toàn đường bộ

1. Nhân viên tuần đường

a) Thống kê, nắm rõ hệ thống cọc mốcgiải phóng mặt bng, cọc mốc lộ giới, hiện trạng phạm vihành lang an toàn đường bộ của đoạn tuyến được giao quản lý;

b) Phát hiện kịp thời hành vi vi phạmquy định về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ; lập biên bản xác nhậnhành vi vi phạm, báo cáo Đơn vị bảo trì đường bộ và tuầnkiểm viên.

2. Tun kim viên

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiệnnhiệm vụ của nhân viên tuần đường và của Đơn vị bảo trì đường bộ;

b) Đình chỉ hành vi, lập biên bản viphạm theo thẩm quyền được pháp luật quy định, báo cáo Sở Giao thông Vận tải vàphối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý hành vi viphạm quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Điều 6. Trách nhiệm của nhân viêntuần đường, tuần kiểm viên

1. Nhân viên tuần đường

a) Chủ động nhắc nhở, giải thích,hướng dẫn các đối tượng vi phạm chấp hành quy định của pháp luật nhằm ngăn chặnngay từ ban đầu hành vi vi phạm;

b) Báo cáo kịp thời hành vi vi phạm,sự cố gây mất an toàn giao thông và kết quả xử lý ban đầu cho đơn vị bảo trìđường bộ và tuần kiểm viên để có biện pháp xử lý kịp thời;

c) Tất cả các diễn biến về thời tiết,tình trạng cầu, đường, tình hình vi phạm công trình và hành lang an toàn đườngbộ (kể cả các biên bản và ý kiến giải quyết) trong ca làm việc đều được ghi chitiết vào sổ Nhật ký tuần đường theo mẫu tại Phụ lục I của Quyết định này. Cuốica làm việc phải báo cáo kết quả và trình Nhật ký tuần đường cho Lãnh đạo đơnvị bảo trì đường bộ;

d) Đối với nhân viên tuần đường hệthống đường tỉnh, trong một ngày làm việc, mỗi vị trí trên tuyến phải được kiểmtra ít nhất một lần; đối với những công trình như cầu yếu, các vị trí có nguycơ mất an toàn giao thông, các vị trí thường xảy ra tình trạng vi phạm quy địnhbảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phải kiểm tra ít nhất 02 (hai) lần/ngày làm việc;

đ) Nhân viên tuần đường chịu tráchnhiệm trước Lãnh đạo đơn vị bảo trì đường bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ vàchịu sự kiểm tra, giám sát của tuần kiểm viên;

e) Khi thực hiện nhiệm vụ, nhân viêntuần đường phải mặc đồng phục và mang trang thiết bị cần thiết theo quy địnhtại Điều 14 Quy định này; nhân viên tuần đường phải đeo biển hiệu ở phía trêntúi áo bên phải và có quyết định giao nhiệm vụ của đơn vị bảo trì đường bộ.

2. Tun kiểm viên

a) Kiểm tra, nhận xét kết quả thựchiện nhiệm vụ của nhân viên tuần đường và đơn vị bảo trì đường bộ;

b) Phối hợp với đơn vị bảo trì đườngbộ, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các hành vivi phạm, sự cgây mất an toàn giao thông; trường hợp cầnthiết phải báo cáo Sở Giao thông Vận tải xử lý;

c) Hàng tháng, tuần kiểm viên kiểmtra nội dung ghi chép trong sổ Nhật ký tuần đường và ghi ý kiến xử lý, đồngthời ký tên dưới ý kiến đó;

d) Tuần kiểm viên chịu trách nhiệmtrước Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải về kết quả thực hiện nhiệm vụ;

đ) Khi thực hiện nhiệm vụ, yêu cầutuần kiểm viên phải mặc đồng phục và mang trang thiết bị cần thiết theo quyđịnh tại Điều 13 Quy định này; tuần kiểm viên phải đeo biển hiệu ở phía trêntúi áo bên phải và có quyết định giao nhiệm vụ của Sở Giao thông Vận tải.

Điều 7. Nhiệm vụ của đơn vị bảotrì đường bộ

1. Đơn vị bảo trì đường bộ bố trí đủsố lượng nhân viên tuần đường theo quy định tại Quy định này, có quyết địnhgiao nhiệm vụ cho nhân viên tuần đường.

2. Hàng ngày, đơn vị bảo trì đường bộxử lý các kiến nghị và nội dung trong nhật ký tuần đường.

3. Hàng tháng tổng hp và báo cáo công tác bảo trì đường bộ, tình trạng công trình đường bộ,đất của đường bộ, hàng lang an toàn đường bộ và lưu trữ tài liệu theo quy định.

4. Đơn vị bảo trì đường bộ phối hợpvới Sở giao thông Vận tải, chính quyền địa phương thực hiện biện pháp ngăn chặnnhững hành vi xâm hại đến công trình giao thông đường bộ, vi phạm hành lang antoàn đường bộ; cung cấp nhân lực, xe máy phục vụ chính quyềnđịa phương tổ chức cưỡng chế hành vi vi phạm; kim trađịnh kỳ hoặc đột xut hoạt động của nhân viên tun đường.

5. Kiểm tra trên thực địa và đốichiếu trên sơ đồ, phi hp với chínhquyền địa phương quản lý và bảo vệ cọc mốc giải phóng mặt bằng, cọc mốc lộ giới.

Trong trường hợp phát hiện thấy mấtmốc, phải báo ngay cho chính quyền địa phương và Sở Giao thông vận tải đcó biện pháp xử lý, khôi phục.

Điều 8. Nhiệm vụ của Sở Giao thông Vn tải

1. Bố trí đủ số lượng tuần kiểm viênđể thực hiện nhiệm vụ theo quy định, đảm bảo trang phục, thiết bị làm việc chotuần kiểm viên theo Quy định này.

2. Kiểm tra, chỉ đạo tuần kiểm viênvà đơn vị bảo trì đường bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác bảo trì đường bộ,công tác đảm bảo an toàn giao thông, công tác quản lý vàbảo vệ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh.

3. Thường xuyên theo dõi và xử lýthông tin do tuần kiểm viên báo cáo. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt độngcủa tuần kiểm viên và đơn vị bảo trì đường địa phương.

4. Phối hợp với chính quyền địaphương, chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ có biện pháp ngăn chặn hành vi xâm hạicông trình giao thông đường bộ, vi phạm hành lang an toàn đường tỉnh.

5. Theo dõi, giám sát việc thi côngcông trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; xử lý nhà thầuvi phạm quy định Giấy phép thi công theo thẩm quyền.

Điều 9. Nhiệm vụ các sở, ban,ngành khác

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫnvà phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tham mưu UBND tỉnh quyết định phân bổbiên chế cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện côngtác tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàntỉnh.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướngdẫn các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạtầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh lập dự toán kinh phí phục vụ nhiệmvụ được giao trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

3. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến thường xuyên nội dung quy địnhvề tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên cácphương tiện thông tin đại chúng.

Điều 10. Nhiệm vụ của UBND cáchuyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn

1. Giao nhiệm vụ cụ thể cho tập thểvà cá nhân trực thuộc thực hiện công tác tuần tra các tuyến đường được giaoquản lý theo quy định.

2. Bố trí đủ số lượng tuần đườngchuyên trách đối với đường đô thị, kiêm nhiệm đi vớiđường huyện, đường xã để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quy định này; đảmbảo kinh phí, trang phục, thiết bị làm việc cho tuần đường theo quy định tại Điu 14 Quy định này; kim tra định kỳ hoặc đột xut hoạt động của đơn vị bảo trì đường bộ và Nhân viên tuần đường thuộcthẩm quyền quản lý.

3. Theo dõi tình hình hư hại côngtrình đường bộ; tổ chức tuần tra, kiểm tra thường xuyên, phát hiện kịp thời hưhỏng và các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tiến hành xửlý theo thm quyền.

4. Chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ cóbiện pháp ngăn chặn hành vi xâm hại công trình giao thông đường bộ, vi phạmhành lang an toàn các tuyến đường được giao quản lý.

Chương 3.

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TUẦN ĐƯỜNG, TUẦN KIỂM ĐƯỜNG BỘ

Điều 11. Trình độ, năng lực củanhân viên tuần đường, tuần kiểm viên

1. Nhân viên tuần đường có trình độchuyên môn từ trung cấp nghề chuyên ngành đường bộ hoặc công nhân bậc 4 (bốn)trở lên; hiểu biết pháp luật, có năng lực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn vàgiải thích pháp luật về giao thông đường bộ.

2. Tuần kiểm viên có trình độ chuyênmôn từ cao đẳng chuyên ngành cầu đường trở lên.

Điều 12. Tổ chức và hoạt động tuầnđường, tuần kiểm viên đường bộ

1. Tổ chức và hoạt động của nhân viêntuần đường bộ

a) Nhân viên tuần đường được bố tríchuyên trách ở đơn vị bảo trì tuyến đường tỉnh, được bố trí kiêm nhiệm đối vớiđơn vị quản lý và bảo trì tuyến đường đô thị, tuyến đường huyện, tuyến đường xã;

b) Nhân viên tuần đường phụ trách mộtđoạn tuyến đường hoặc công trình cầu, hầm phù hợp với nội dung, nhiệm vụ tuầnđường, chiều dài đoạn tuyến đường quy định như sau:

- Đường cấp I, II: Từ 20km đến25km/người;

- Đường cấp III: Từ 25km đến30km/người (đối với tuyến đường đô thị) và từ 30km đến 35km/người (đối vớituyến đường đồng bằng, trung du);

- Đường cấp IV, V, VI: Từ 30km đến35km/người (đối với tuyến đường núi) và từ 40km đến 45km/người (đối với tuyếnđường đồng bằng, trung du).

2. Tổ chức và hoạt động của tuần kiểmviên đường bộ

a) Tuần kiểm viên đường bộ được bốtrí chuyên trách tại phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình;

b) Tuần kiểm viên đường bộ phụ tráchmột đoạn tuyến đường bộ theo quyết định giao nhiệm vụ của Sở Giao thông Vận tảiNinh Bình.

Điều 13. Trang phục, thiết bị phụcvụ công tác tuần kiểm

1. Trang phục của tuần kiểm viên

a) Trang phục xuân hè của nam:

- Áo màu xanh nước biển ngắn tay, cổbẻ, áo có 07 cúc (05 cúc để cài áo, 02 cúc cài túi áo phía trên), cúc áo bằngnhựa cùng với màu vải áo, đường kính 1,3cm; hai túi áo ngực có nắp, túi áo maynổi có nẹp giữa; vạt áo cho vào trong qun; phía trên túiáo có lô gô “Đường bộ Việt Nam” và hàng chữ “Tuần kiểm đường bộ”;

- Quần màu tím than, quần âu hai túichéo và một túi phía sau, ống quần đứng.

b) Trang phục xuân hè của nữ:

- Áo màu xanh nước biển ngắn tay, cổbẻ; áo có 07 cúc (05 cúc để cài áo, 02 cúc cài túi áo phíadưới), cúc áo bằng nhựa cùng với màu vải áo, đường kính 1,3cm;hai túi áo ở phía dưới may ngoài, nắp túi hơi chéo; không cho vạt áo trongquần; phía trên túi áo có lô gô “Đường bộ Việt Nam” và hàng chữ “Tuần kiểmđường bộ”;

- Quần màu tím than, quần âu hai túichéo, ống quần đứng.

c) Trang phục thu đông của nam:

- Áo vét tông màu xanh nước biển, dàitay có lót trong, thân trước 04 túi ngoài nắp hơi chéo, áo có 08 cúc để cài (06cúc 2,2cm để cài áo và túi áo phía dưới, 02 cúc 1,8cm đcài túi áo phía trên), cúc áo bằng đồng mạ hp kim màu vàng, mặt cúc nhám, cổ bẻ; phía trên túi áo có lô gô “Đường bộ Việt Nam” và hàng chữ “Tuần kiểm đường bộ”;

- Quần âu màu tím than hai túi chéovà một túi phía sau, ng quần đứng.

d) Trang phục thu đông của nữ:

- Áo vét tông màu xanh nước biển, dàitay có lót trong, hai túi có nắp chìm ở phía dưới thân trước, áo chiết eo, cbẻ, áo có 06 cúc để cài, cúc bằng đồng mạ hợp kim màu vàng, mặtcúc nhám (04 cúc 2,2cm để cài áo và 02 cúc 2,2cm để cài túi áo phía dưới); phíatrên túi áo có lô gô “Đường bộ Việt Nam” và hàng chữ “Tuần kiểm đường bộ”;

- Quần âu màu tím than hai túi chéo,ống quần đứng.

đ) Mu trang phụcvà biển hiệu quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Chế độ cấp phát

a) Quần áo xuân hè: 01 (một) năm 02(hai) bộ;

b) Quần áo thu đông: 01 (một) năm 01(một) bộ;

c) Giầy, quần áo mưa: 01 (một) năm 01(một) bộ;

d) Tất và găng tay: 01 (một) năm 02(hai) bộ;

đ) Mũ bảo hiểm: 02 (hai) năm 01 (một)bộ;

e) 01 (một) áo gilê màu xanh có vạchvàng phản quang để mặc khi làm việc ở hiện trường;

f) 01 (một) máy ảnh kỹ thuật số.

Điều 14. Trang phục, thiết bị phụcvụ nhiệm vụ tuần đường

1. Khi thực hiện nhiệm vụ, nhân viêntuần đường phải mặc trang phục và mang theo các trang thiết bị sau đây:

a) Quần áo đồng phục, quần âu màu ghixám, áo màu ghi xám; phía trên túi áo bên trái có lô gô “Đơn vị bảo trì đườngbộ” hoặc tên công ty và hàng chữ “Tuần đường” màu xanh tím than;

b) 01 (một) áo gi lê màu xanh có vạchvàng phản quang để mặc khi đi làm việc ở hiện trường;

c) Dụng cụ làm việc: Một túi bạt đựng01 (một) mỏ lết, 01 (một) dao phát cây; 01 (một) thước cuộn 5m, 01 (một) đènpin, 01 (một) xẻng công binh;

d) 01 (một) Sổ Nhật ký tuần đường;

đ) 01 (một) mũ bảo hiểm có hàng chữ“Tuần đường”;

e) 01 (một) máy ảnh kỹ thuật số;

2. Phương tiện đi lại của nhân viêntuần đường là mô tô, xe máy.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Khen thưởng và xử lý viphạm

Tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túcquy định này được khen thưởng theo chế độ thi đua, khen thưởng hiện hành. Nếu vi phạm quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quanthì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình thực hiện nếu có khókhăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Sở Giaothông Vận tải để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửađổi, bổ sung kịp thời./.