UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2014/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 20 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC BÌNH QUÂN DIỆN TÍCH ĐẤT SẢNXUẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH THỤ HƯỞNG CHÍNH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 755/QĐ-TTG NGÀY20/5/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆNBIÊN

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căncứ Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2013của liên bộ: Ủy ban Dân tộc, tài chính, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thựchiện một số điều của Quyết số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bàodân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn;

Xétđề nghị của Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình liên ngành số 201/TTLN-BDT-SNN &PTNT-STN&MT ngày 04 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1.Quy định mức bình quân diện tích đấtsản xuất cho hộ gia đình thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên là: “0,5 hađất nương (rẫy) hoặc 0,25 ha đất ruộng lúa nước một vụ hoặc 0,15 ha đất ruộnglúa nước hai vụ”.

1.Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

Quyđịnh này áp dụng cho tất cả hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ởcác xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất sảnxuất theo Quyết số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địabàn toàn tỉnh.

Đốitượng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả vợ hoặc chồng là người dântộc thiểu số) và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộnghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015, có trong danh sách hộ nghèo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thờiđiểm Quyết số 755/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, sinh sống bằng nghề nông, lâmnghiệp chưa có hoặc chưa đủ đất sản xuất theo quy định mức bình quân diện tíchđất sản xuất cho mỗi hộ gia đình tại Quyết định này; chưa được hưởng các chínhsách của nhà nước hỗ trợ về đất sản xuất.

2.Định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình trên địa bàn tỉnhquy định tại Quyết định này là căn cứ để xác định hộ thiếu đất sản xuất và làmcơ sở để tính toán mức hỗ trợ cho các hộ khi thực hiện chính sách hỗ trợ sảnxuất theo Quyết số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtchính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộcthiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởngcác Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố; tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nhân