ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2014/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 16 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUYĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ, ĐIỂM TRUY NHẬPINTERNET CÔNG CỘNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤPDỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internetvà thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý điểmtruy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử côngcộng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông, tại Tờ trình số 24/TTr-STTTT ngày 30/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này“Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý hoạt động của Đại lý, điểm truynhập internet công cộng và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quy định trước đây liên quan đến hoạtđộng của đại lý, điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử công cộng. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban,ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Bộ TTTT;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các H-T-T;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CBTH, VX4 (70b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

QUY ĐỊNH

CỤ THỂ MỘT SỐ NỘIDUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ, ĐIỂM TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG VÀ CẤPGIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬCÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBNDtỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy định này quy định cụ thể vềđiều kiện, thời gian hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử côngcộng; thời gian hoạt động của đại lý internet công cộng, điểm truy nhậpinternet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử;thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận và quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tếviệc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điềukiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Quy định này áp dụng đối với SởThông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Ủyban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND cấp huyện, cấp xã),các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tới công tác quản lý hoạt động và cấpgiấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; các tổ chức, cá nhân thiết lậpđiểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Nguyên tắc chung.

Các nội dung khác không điềuchỉnh trong quy định này về quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử côngcộng được áp dụng thực hiện theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 củaChính phủ quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tintrên mạng; Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin vàTruyền thông quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cungcấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và các văn bản quy phạm pháp luật kháccó liên quan.

Chương II

NHŨNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Điều kiện hoạt độngđiểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

1. Tổchức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử côngcộng khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử công cộng.

2. Tổchức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Cóđăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

b) Địađiểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểuhọc, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học,trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổthông dân tộc bán trú từ 200 m trở lên (tính từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểmcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ củatrường và trung tâm nêu trên);

c) Cóbiển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm,địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;

d) Tổngdiện tích các phòng máy đảm bảo điều kiện:

- Tổng diện tích các phòng máycủa mỗi điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại địa bàn Thành phốViệt Trì, Thị xã Phú Thọ tối thiểu đạt 50 m2.

- Tổng diện tích các phòng máycủa mỗi điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại địa bàn thị trấnthuộc huyện tối thiểu đạt 40 m2.

- Tổng diện tích các phòng máycủa mỗi điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại các khu vực cònlại tối thiểu đạt 30 m2.

đ) Bảođảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

e) Cóthiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy,nổ của Bộ Công an;

g) Nộp lệphí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơiđiện tử công cộng.

Điều 5. Thời gian hoạt độngcủa đại lý, điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơiđiện tử công cộng.

1. Quy định thời gian hoạt độngcủa các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng từ 8 giờ đến 22 giờ hàngngày.

2. Quy định thời gian hoạt độngcủa đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng của doanh nghiệp khôngcung cấp dịch vụ trò chơi điện tử từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

3. Thời gian hoạt động của điểmtruy nhập internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, quán càphê và điểm công cộng khác không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tuân theogiờ mở, đóng cửa của địa điểm.

Điều 6. Thẩm quyền cấp Giấychứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử côngcộng.

Sở Thông tin và Truyền thông làcơ quan cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủđiều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địabàn tỉnh.

Điều 7. Quy trình thẩm địnhhồ sơ, kiểm tra thực tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

1. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Tổ chức, cá nhân nộp một bộhồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụtrò chơi điện tử công cộng tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Thông tin vàTruyền thông theo mẫu quy định tại Điều 8, Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ;

b) Bộ phận tiếp nhận hồ sơ cótrách nhiệm kiểm tra thành phần và hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu.

2. Thẩm định hồ sơ và kiểm trathực tế:

a) Thẩm định thành phần, tínhpháp lý của hồ sơ; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nếu chưa hợp lệ;

b) Đối với hồ sơ hợp lệ tiếnhành kiểm tra thực tế tại nơi thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng và lập biên bản kiểm tra thực tế;

c) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợplệ Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thựctế và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho chủ điểm cung cấp dịch vụ.Trường hợp từ chối Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lời bằng vănbản, và nêu rõ lý do từ chối.

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiệnhoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có thời hạn khôngquá ba (03) năm.

Điều 8. Quy trình thẩm địnhhồ sơ cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

1. Trong thời hạn Giấy chứngnhận còn hiệu lực, chủ điểm cung cấp dịch vụ cần thay đổi tên điểm, thay đổichủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểmlà cá nhân hoặc người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp phải làm thủ tụcsửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận.

2. Quy trình cấp sửa đổi, bổsung Giấy chứng nhậnđủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử công cộng:

a) Chủ điểm cung cấp dịch vụnộp một bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thôngtheo mẫu quy định tại Điều 9, Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ;

b) Thẩm định thành phần và tínhpháp lý của hồ sơ; hướng dẫn chủ điểm sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hồ sơ nếuchưa hợp lệ;

c) Trong thời hạn năm (05) ngàylàm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Thông tin và Truyền thông có tráchnhiệm thẩm định và cấp Giấy chứng nhận sửa đổi, bổ sung thay thế cho Giấy chứngnhận cũ. Trường hợp từ chối Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lờibằng văn bản, và nêu rõ lý do từ chối.

Điều 9. Gia hạn và cấp lạiGiấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng.

1. Gia hạn Giấy chứng nhận: Cácđiểm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụtrò chơi điện tử công cộng muốn hoạt động theo nội dung giấy chứng nhận đã đượccấp, trước thời hạn hết hạn của giấy chứng nhận 20 (hai mươi) ngày mà không làmthủ tục đề nghị cấp mới, thì được phép làm thủ tục gia hạn; Giấy chứng nhận cóthể được gia hạn một lần, với thời hạn tối đa là 06 (sáu) tháng.

2. Quy trình gia hạn Giấy chứngnhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

a) Chủ điểm cung cấp dịch vụnộp trực tiếp một bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thôngtin và Truyền thông theo mẫu quy định tại Điều 10, Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Thẩm định thành phần và tínhpháp lý của hồ sơ, hướng dẫn chủ điểm sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nội dung hồsơ nếu chưa hợp lệ;

c) Trong thời hạn năm (05) ngàylàm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Thông tin và Truyền thông có tráchnhiệm thẩm định và cấp Giấy chứng nhận gia hạn cho chủ điểm cung cấp dịch vụ.Trường hợp từ chối Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lời bằng vănbản, và nêu rõ lý do từ chối.

3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủđiều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: Trườnghợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điệntử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, chủđiểm cung cấp dịch vụ phải làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận.

4. Quy trình cấp lại Giấy chứngnhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

a) Chủ điểm cung cấp dịch vụnộp trực tiếp một bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thôngtin và Truyền thông theo mẫu quy định tại Điều 10, Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Thẩm định thành phần và tínhpháp lý của hồ sơ, hướng dẫn chủ điểm sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nội dung hồsơ nếu chưa hợp lệ;

c) Trong thời hạn năm (05) ngàylàm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Thông tin và Truyền thông có tráchnhiệm thẩm định và cấp lại giấy chứng nhận cho chủ điểm cung cấp dịch vụ.Trường hợp từ chối Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lời bằng vănbản, và nêu rõ lý do từ chối.

Điều 10. Thu hồi Giấy chứngnhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

1. Chủ điểm cung cấp dịch vụtrò chơi điện tử công cộng bị thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản1, Điều 11 của Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin vàTruyền thông.

2. Sở Thông tin và Truyền thôngcăn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra của các bộ phận chuyên môn hoặc căn cứđề nghị của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, ra quyết định thu hồi Giấychứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử côngcộng.

ChươngIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Sở Thông tin vàTruyền thông.

1. Tổ chức thực hiện việc cấp,sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạtđộng điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn và thu lệphí theo quy định.

Thông báo bằng văn bản cho UBNDcấp huyện và UBND cấp xã ( nơi đăng ký điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng) việc cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứngnhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng để quản lý.

2. Tổ chức tuyên truyền, hướngdẫn triển khai thực hiện và theo dõi thực hiện Quy định này; tuyên truyền, phổbiến nội dung đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, các tổ chức, cá nhân cóliên quan biết nhằm thực hiện tốt các nội dung của quy định này.

3. Niêm yết công khai danh sáchcác chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồiGiấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng trên trang thông tin điện tử của Sở.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm travà xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ internet, tròchơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

5. Tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhândân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông tình hình hoạt động của điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 12hàng năm.

Điều 12. Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố, thị xã.

1. Tổ chức tuyên truyền, phổbiến các nội dung của Quy định này cho các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơiđiện tử công cộng, điểm truy nhập internet có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng, các tổ chức, doanh nghiệp viễn thông và người dân trên địa bàn.

2. Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông trong công tác thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế trong công táccấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiệnhoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn; thanhtra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điệntử công cộng.

3. Chỉ đạo phòng Văn hóa thôngtin, các phòng chuyên môn có liên quan và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấnquản lý hoạt động và kiểm tra, rà soát, đôn đốc các điểm cung cấp dịch vụ tròchơi điện tử công cộng trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhậnđủ điều kiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quy định.

4. Tổng hợp tình hình hoạt độngcủa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quản lý báocáo Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 10 tháng6 và 10 tháng 12 hàng năm.

Điều 13. Ủy ban nhân dân cácxã, phường, thị trấn.

1. Kiểm tra, giám sát việc tuânthủ thời gian hoạt động của các Đại lý, điểm truy nhập internet công cộng vàđiểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn theo quy định nàyvà các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Kiểm tra, xử lý theo thẩmquyền công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

3. Phối hợp với các cơ quanchuyên môn của UBND huyện, thành, thị tuyên truyền, đôn đốc các điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục cấp Giấychứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo quyđịnh.

Điều 14. Chủ điểm cung cấpdịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

1. Thực hiện nghiêm chỉnh Quyđịnh này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Chịu trách nhiệm trước phápluật về những hành vi vi phạm trong hoạt động cung cấp dịch trò chơi điện tửcông cộng tại địa điểm do mình đứng tên.

3. Tham gia đầy đủ các lớp đàotạo, bồi dưỡng, tập huấn về quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử côngcộng do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

4. Nộp lệ phí cấp Giấy chứngnhận theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 15. Điều khoản thi hành.

1. Đối với các điểm truy nhậpinternet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàntỉnh đang hoạt động theo Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 củaChính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tửtrên internet có nghĩa vụ chuyển đổi, đáp ứng các điều kiện của Nghị định số72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ vềQuảnlý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định vềđiểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tửcông cộng và Quy định này trước ngày 10 tháng 02 năm 2015.

2. Các Sở, ban, ngành, Ủy bannhân dân các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tácquản lý, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng triển khai đầy đủ, kịpthời quy định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, phátsinh vướng mắc kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thôngđể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.