ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 14 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH BÁNNHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtNhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứNghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quảnlý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

Căn cứThông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướngdẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữuNhà nước;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1705/TTr-SXD ngày 15 tháng 12 năm2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày Quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnhTây Ninh.

Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng chủ trì phốihợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Quy trình, đảm bảo đơngiản về thủ tục, nhanh chóng về thời gian.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhândân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,Kho bạc Nhà nước Tây Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố TâyNinh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Mạnh Hùng

QUY TRÌNH

BÁN NHÀ Ở CŨTHUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số13/2015/QĐ-UBND , ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh)

ChươngI

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy địnhQuy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh TâyNinh.

Điều2. Đối tượng áp dụng

1.Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữuNhà nước thuộc diện được bán.

2.Quy trình này không áp dụng thực hiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước đối vớicác loại nhà theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữuNhà nước.

Điều 3. Cơ quan,đơn vị quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

1. Cơquan quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

a) SởXây dựng là cơ quan quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnhTây Ninh;

b) Đốivới nhà ở cũ đang do Bộ Quốc phòng quản lý thì cơ quan được giao quản lý nhà ởthuộc Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thực hiện việc bán nhà ở này.

2.Đơn vị vận hành nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

Giao Ủyban Nhân dân (UBND) các huyện, thành phố Tây Ninh là đơn vị vận hành nhà ở cũthuộc sở hữu Nhà nước thuộc địa phương quản lý.

Điều 4. Đối tượng được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nướcthuộc diện được bán

1.Các cá nhân đang thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh(bao gồm người đứng tên ký hợp đồng thuê nhà ở cũ với đơn vị quản lý nhà ở cũthuộc sở hữu Nhà nước và các thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà đủ 18 tuổitrở lên).

2.Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải đóng đầy đủ tiền thuê nhà, cácchi phí quản lý vận hành nhà ở cũ và các chi phí khác có liên quan đã ký kết vớiđơn vị quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Điều kiện nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước thuộc diệnđược bán

1.Các căn hộ còn lại chưa được bán theo Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nướctrên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Nghị định số 61/CP , ngày 05 tháng 7 năm 1994 củaChính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở.

2.Các căn hộ hiện đang cho thuê không nằm trong quy hoạch.

3.Nhà ở không có tranh chấp, khiếu kiện.

4.Ngoài các điều kiện nêu trên, Sở Xây dựng - Cơ quan quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữuNhà nước hướng dẫn đơn vị quản lý vận hành căn cứ điều kiện theo khoản 2, Điều32 Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Xây dựng Hướngdẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữuNhà nước rà soát lập danh mục nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước thuộc diện đượcbán trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 6. Đối tượng miễn, giảm tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữuNhà nước

Đốitượng miễn, giảm tiền mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước được thực hiện theoquy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định số 34/2013/NĐ-CP và Điều 37 Thông tư số14/2013/TT-BXD.

ChươngII

QUY TRÌNHBÁN NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Điều7. Quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

1. Bước 1: Tiếp nhận hồsơ

a) Người có nhu cầumua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả thuộc Đơn vị quản lý vận hành nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước;

b) Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả kiểm tra, tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hồ sơ; trường hợp hồsơ còn thiếu giấy tờ thì phải hướng dẫn ngay để người mua nhà bổ sung hồ sơ;

c) Nếu người mua nhàkhông đủ điều kiện được mua nhà ở cũ theo quy định thì Đơn vị quản lý vận hànhnhà ở cũ phải có văn bản trả lời rõ lý do để người nộp hồ sơ biết.

2. Bước 2: Kiểm tra,thiết lập hồ sơ mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

a) Đơn vị quản lý vậnhành nhà ở cũ kiểm tra, thiết lập hồ sơ mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước;

b) Tiến hành đo vẽ,thiết lập bản vẽ sơ đồ nhà ở cũ, đất ở nêu rõ diện tích nhà, đất; xác định cấpnhà, chất lượng còn lại của nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước;

c) Xác định giá bánnhà ở cũ và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho từng đối tượng mua nhà ở cũthuộc sở hữu Nhà nước áp dụng theo giá bán nhà ở cũ sở hữu Nhà nước do UBND tỉnhban hành tại thời điểm thiết lập hồ sơ mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước;

d) Đơn vị quản lý vậnhành nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước lập văn bản kèm theo danh sách đề nghị muanhà ở cũ sở hữu Nhà nước, hồ sơ mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước gửi SởXây dựng – Cơ quan quản lý nhà ở cũ đề nghị xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Bước 3: Phê duyệtgiá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

a) Sở Xây dựng – Cơquan quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước:

- Tiếp nhận, kiểm trahồ sơ mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước do Đơn vị quản lý vận hành nhà ởcũ trình;

- Tổng hợp, lập danhsách đối tượng được mua nhà ở cũ và hồ sơ đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sỡ hữu Nhànước, kiểm tra đối tượng, điều kiện và hồ sơ;

- Báo cáo Hội đồng xácđịnh giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước xem xét, thẩm định giá bán nhà ở cũvà giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thống nhất mức miễn, giảm tiền mua nhà ởcũ thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng mua nhà.

- Lập danh sách đối tượngđược mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước kèm theo văn bản duyệt giá bán nhà ở cũvà giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũtrình UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

b) Hội đồng xác địnhgiá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước:

- Tổ chức thẩm định,xem xét và phê duyệt giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước và giá chuyển nhượngquyền sử dụng đất do Sở Xây dựng – Cơ quan quản lý nhà ở cũ đề xuất;

- Ban hành văn bản duyệtgiá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

4. Bước 4: Ký kết hợpđồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

a) UBND tỉnh ban hànhQuyết định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng được mua nhà ởcũ ;

b) Căn cứ Quyết địnhbán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, Sở Xây dựng – Cơ quan quản lý nhà ở cũ thựchiện ký kết hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước với đối tượng đượcmua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước;

c) Thông báo người muanhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước nộp nghĩa vụ tài chính tại Kho bạc Nhà nước địa phương.

5. Bước 5: Hoàn thiệnhồ sơ mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

a) Sau khi người muanhà ở cũ đã nộp đủ nghĩa vụ tài chính, căn cứ biên lai thu tiền của Kho bạc Nhànước địa phương, Sở Xây dựng – Cơ quan quản lý nhà ở cũ hoàn thiện hồ sơ muabán nhà ở cũ cho người mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước;

b) Sở Xây dựng chuyểnhồ sơ mua bán nhà ở cũ về đơn vị quản lý vận hành nhà ở cũ tại địa phương đềnghị thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trìnhnhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Điều8. Thời gian giải quyết hồ sơ

Thời gian giải quyếtviệc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước là không quá 45 ngày kể từ ngày nhận đủhồ sơ hợp lệ, cụ thể:

1. Bước 1: Tiếp nhận hồsơ tối đa không quá 01 ngày;

2. Bước 2: Kiểm tra,thiết lập hồ sơ mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước tối đa không quá 09ngày;

3. Bước 3: Phê duyệtgiá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước tối đa không quá 20 ngày;

4. Bước 4: Ký kết hợpđồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước tối đa không quá 10 ngày;

5. Bước 5: Hoàn thiệnhồ sơ mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước tối đa không quá 05 ngày.

ChươngIII

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều9. Sở Xây dựng

1. Ban hành Quyết địnhthành lập Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước để xác địnhgiá bán đối với các nhà ở cũ thuộc diện được bán trên địa bàn tỉnh (bao gồm cảnhà ở cũ do Bộ Quốc phòng quản lý).

2. Sở Xây dựng là cơquan thường trực Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

3. Hàng năm, xây dựnggiá bán chuẩn nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnhban hành.

4. Hướng dẫn UBND cáchuyện, thành phố Tây Ninh rà soát lập danh mục nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nướctrên địa bàn tỉnh thuộc diện được bán.

5. Hướng dẫn UBND cáchuyện, thành phố Tây Ninh quy trình thủ tục hồ sơ, áp dụng giá bán nhà ở cũ thuộcsở hữu Nhà nước do UBND tỉnh ban hành.

6. Thực hiện ký kết hợpđồng mua bán nhà ở cũ theo mẫu quy định và hướng dẫn người mua nhà nộp cácnghĩa vụ tài chính cho Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước nơi có nhà ở cũ sau khiUBND tỉnh phê duyệt Quyết định bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

7. Định kỳ hàng năm kiểmtra việc thực hiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, tổng hợp báo cáo UBND tỉnhvà Bộ Xây dựng.

Điều10. Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ

Thực hiện các nhiệm vụtheo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 7 của Quy trình này.

Điều11. Sở Tài chính

Chủtrì phối hợp Sở Xây dựng hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền bán nhà ở cũ thuộcsở hữu Nhà nước và cơ chế hưởng dịch vụ công ích đối với hoạt động quản lý vậnhành nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

Điều12. UBND các huyện, thành phố Tây Ninh

1. Quản lý chặt chẽ diệntích nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa bán, tổng hợp lập danh mục nhà ở cũthuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh thuộc diện được bán định kỳ hàng quýbáo cáo Sở Xây dựng.

2. Giao Phòng Kinhtế và Hạ tầng huyện (Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh) là đơn vịtiếp nhận hồ sơ đề nghị mua nhà cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

3. Giao Phòng Kinh tếvà Hạ tầng (Phòng Quản lý đô thị thành phố Tây Ninh) chủ trì phối hợpPhòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phốTây Ninh tổ chức kiểm tra, thiết lập hồ sơ mua bán nhà ở cũ; tiến hành đo vẽ,thiết lập sơ đồ nhà, đất nêu rõ diện tích nhà, đất; xác định cấp nhà, chất lượngcòn lại của nhà ở cũ; tính toán giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước và giáchuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có hồ sơ đề nghị mua nhà cũ thuộc sở hữuNhà nước.

4. Giao Phòng Tàinguyên và Môi trường các huyện, thành phố Tây Ninh có trách nhiệm tham mưu UBNDcác huyện, thành phố Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữucông trình nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà ở cũ theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều13. Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố Tây Ninh

Căn cứ theo thông báođề nghị nộp tiền của Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố TâyNinh có trách nhiệm ghi phiếu thu và xuất biên lai tài chính cho người mua nhà ởcũ thuộc sở hữu Nhà nước.

Điều14. Điều khoản thi hành

1. Các quy định liênquan khác về bán nhà ở cũthuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, không được quy địnhtrong Quy trình này thì áp dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 củaChính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và Thôngtư số 14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫnthực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhànước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Trong quá trình thựchiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, UBND các huyện, thành phố Tây Ninh,các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp xử lý và phản ánh kịp thời về UBND tỉnh(gửi văn bản qua Sở Xây dựng) để được hướng dẫn giải quyết./.