ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/ 2015/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 20 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

ỦY NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởngngày 26/11/2003 và các Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khenthưởng năm 2005, 2013;

Căn cứ các Nghị định: số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012; số 65/2014/NĐ-CPngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khenthưởng năm 2003 và các Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khenthưởng năm 2005, 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNVngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hưng dẫn thi hành mộtsố điều của các Nghị định: số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; số 39/2012/NĐ-CPngày 27/4/2012 và s 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờtrình số 105/TTr-SNV ngày 25/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về công tác thiđua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyký và thay thế Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh về côngtác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Các quy định trước đâytrái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoànthể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các Trưởng Khối thi đua thuộctỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
-
Như Điều 3;
-
Ban TĐKT Trung ương (để b/c);
-
Thường trực Tỉnh uỷ;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Các thành viên Hội đồng TĐKT tnh;
-
Sở Nội vụ (Ban TĐKT);
-
CV: TĐKTĐ;
-
Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHDoãn Thế Cường

QUY CHẾ

VỀCÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày20 tháng 2 năm 2015 củaUBND tnh Hưng Yên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định cụ thể vềcông tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, gồm: Nguyên tắc thiđua, khen thưởng; nội dung và hình thức tổ chức phong tràothi đua; tiêu chuẩn các phong trào thi đua; các hình thứcđối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; quy định về hồ sơ, thủ tục đnghị khen thưởng; tuyến trình khen thưởng; thông báo kết quả khen thưởng; lưutrữ hồ sơ khen thưởng; sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ củacá nhân, tập thể được khen thưởng; hsơ, thủ tục, hủy bỏ quyết định khen thưởng; hànhvi vi phạm; khiếu nại, tcáo và giải quyết khiếu nại, tcáo về thi đua, khen thưởng.

2. Các nội dung về thi đua, khenthưởng không quy định trong văn bản này thì được thực hin theo Lut Thiđua, Khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật có liênquan.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Đối tượng thi đua:

a) Các cánhân, hộ gia đình, các tchức tôn giáo;người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống,làm việc, học tp hợp pháp trên đabàn tỉnh Hưng Yên.

b) Các cơ quan Đảng, cơ quan Nhànước, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sựnghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chứckinh tế (kcả tổ chức nưc ngoài)đóng trên đa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Đối tượng khen thưởng:

Các đối tượng quy định tại Khoản 1,Điều 2 của Quy chế này tự nguyện thi đua, đạt thành tích xuất sắc có công laođóng góp cho việc phát triển kinh tế- xã hi bo đảmquc phòng, an ninh của tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắcthi đua, khen thưởng

1. Nguyên tắc thi đua:

Tự nguyện, tự giác, công khai; đoànkết, hợp tác và cùng phát triển. Vicxét tặng danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua, đăng ký thi đua xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua. Không đăng ký thiđua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.

2. Nguyên tắc khen thưởng:

a) Thành tích đạt được trong điềukiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưnglớn được khen thưng mức cao hơn. Chú trọngkhen thưởng cá nhân là người trực tiếp lao động, công tác, chiến đấu (công nhân, nông dân, chiến sĩ) và cánhân nhiều sáng tạo trong lao động, công tác.

b) Khi xét khen thưởng người đứng đầucơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đólãnh đạo.

c) Đối với nữ là lãnh đạo, quản lý,thời gian giữ chức vụ đxét khen thưởng quá trình cốnghiến được giảm 03 năm so với quy định chung.

Trường hp khicó nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chun thì lựa chọn các cá nhân là nữ và tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lênđxét khen thưởng.

d) Thời gian để đề nghị khen thưởngcho lần tiếp theo được tính từ khi có quyết đnh khenthưởng lần trước.

e) Đối với cá nhân trong một năm chỉđề nghị một hình thức khen thưởng cấp Nhà nước hoặc danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quc”.

Điều 4. Đăng ký thi đua, đềnghị khen thưởng

Phải căn cứ vào phong trào thi đua,đăng ký thi đua, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; phm vi, mức độ nh hưởng của thành tích trong cộngđồng, trên từng lĩnh vc đi sống xãhội, điều kiện hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích, đbìnhxét, lựa chọn kịp thời, công khai và quyết định đề nghị các danh hiệu thi đua, hìnhthức khen thưởng.

1. Thời gianđăng ký thi đua: Các cơ quan, đơn vị, địa phương; Khi thi đua đăng ký thi đua ngay sau khi kết thúcnăm về Thường trực Hội đng Thi đua Khen thưởng tỉnh (BanThi đua Khen thưởng) trước ngày 28/02 hàng năm. Riêng ngành Giáo dục và Đào tạotrước ngày 30/10 hàng năm.

2. Thời gian tiến hành bình xét danhhiệu thi đua thường xuyên của đơn vị vào dịp tổng kết nămtrước ngày 31/12 hàng năm. Riêng ngành Giáo dục và Đào tạo bình xét sau khi kếtthúc năm học.

3. Thời gianbình xét thi đua theo đợt (thi đua theo chuyên đề) được tiến hành sau khi kết thúc thời gian đã định khi phát động phong trào thi đua.

Chương II

THI ĐUA VÀ DANH HIỆUTHI ĐUA

Điều 5. Hình thứctổ chức phong trào thi đua

1. Thi đuathường xuyên: Là hình thức thi đua căn cứ vào chức năng, nhim vụ được giao của tập thể, cá nhân để tổ chức phát động, nhm thực hiện tt công vic hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cơquan, tổ chức, đơn vị. Đối tượng thi đua thường xuyên là các cá nhân trong một tập th, các tập thtrong cùng mt cơ quan tổ chức, đơn vị hoặc giữa các đơnvị có chức năng, nhiệm vụ, tính cht công việc tương đồng.

Việc tổ chức phong trào thi đuathường xuyên phải xác định rõ mục đích yêu cu, mục tiêu,các chỉ tiêu cụ thể và được triển khai thực hiện tại cơquan tổ chức đơn vị hoặc theo cụm, khối thi đua để phát động phong trào thiđua, ký kết giao ưc thi đua. Kết thúc năm công tác, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trưởngcác cụm, khối thi đua tiến hành tổng kết và bình xét cácdanh hiệu thi đua.

2. Thi đua theochuyên đề (hoặc theo đợt): Là hình thức thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụtrọng tâm được xác định trong khoảng thời gian nhất định hoặc tổ chức thi đua đ phn đu hoàn thành nhiệm vụđột xuất, cấp bách của cơ quan, tổ chức đơn vị. Cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉphát động thi đua theo chuyên đề (hoặc theo đợt) khi đã xác định rõ mục đích,yêu cầu, chtiêu, nội dung, giải phápvà thi gian.

Thi đua theo chuyên đề tổ chức trongphạm vi của tỉnh, khi tiến hành sơ kết, tổng kết, lãnh đạo UBND tỉnh khenthưởng theo thẩm quyền. Trường hợp tổ chức trong phạm vi cả nước, khi sơ kết,tổng kết phong trào thi đua từ 03 năm tr lên, la chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặngBằng khen; từ 05 năm trở lên lựa chọntập th, cá nhân có thành tích đcbiệt xuất sắc đề nghị Chủ tịch Nước xét tặng Huân chương Lao động hoặc Huânchương Bảo vệ Tổ quốc.

3. Không xét khen thưởng cấp Nhà nước(Bằng khen của Thủ tưng Chính phủ, Huân chương) cho cáctập thể hoặc cá nhân khi bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương khi sơ kết, tng kết việc thực hiệnLuật, Pháp lệnh, Nghị định hoặc phục vụ hội thảo, hộinghị, diễn đàn.

Điều 6. Nội dung tổchức phong trào thi đua

1. Xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đốitượng thi đua, trên cơ sở đó đra các chtiêu và nội dung thi đua cụ thể. Việc xác định nội dung và chỉ tiêu thiđua phải đảm bảo khoa học, phù hợp với thực tế của cơquan, đơn vị, địa phương và có tính khả thi.

2. Căn cứ vào đặc đim, tính chất công tác, lao động, nghề nghiệp, phạm vi và đi tượng tham gia thi đua để có hình thức tổ chức phát động thi đua, coitrọng việc tuyên truyn vnội dungvà ý nghĩa của đợt thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm ý thức tự giác củaquần chúng, đa dạng hóa các hình thức phát động thi đua;chống mọi biu hiện phô trương, hình thức trong thi đua.

3. Triển khai các biện pháp tổ chứcvận động thi đua, theo dõi quá trình tổ chức thi đua, tổ chức chỉ đạo điểm đểrút kinh nghiệm và phổ biến các kinh nghiệm tt trong cácđối tượng tham gia thi đua.

4. Căn cứ vào nội dung, chỉ tiêu củaphong trào thi đua để xây dựng các tiêu chí đánh giá phùhợp với thực tế và để làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng trong các kỳ sơkết, tổng kết.

5. Trong quátrình tổ chức thực hiện chú trọng công tác chỉ đạo điểm đôn đốc hướng dn, kim tra. Nâng cao trách nhiệm, vai trò củangười đứng đầu trong việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhânrộng điển hình tiên tiến nhân tmới, cách làm hay trongphong trào thi đua. Việc phát hiện điển hình tiên tiến là nhiệmvụ trọng tâm trong tổ chức các phong trào thi đua.

6. Sơ kết, tổngkết phong trào thi đua:

a) Đối với phong trào thi đua dàingày, phải tổ chức sơ kết đ rút kinhnghiệm, điều chỉnh, bsung chỉ tiêu, kếhoạch, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện cho phù hợp nhằm đạt được mục tiêu thiđua đã đ ra.

b) Kết thúc phong trào thi đua phảitiến hành tổng kết, đánh giá kết quả, tác dụng thi đua,lựa chọn công khai khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

c) Tổ chức tuyên truyền phổ biến cácsáng kiến, kinh nghiệm đhọc tập và nhân rng các gương điển hình tiên tiến.

d) Hàng năm các sở, ban, ngành, đoànthể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các khối thi đua trên địa bàn tỉnh chỉ đạo sơ kết, tổng kết công tác thiđua, khen thưởng và gửi báo cáo về Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ:

- Báo cáo sơ kết gửi trước ngày 30tháng 6 hàng năm.

- Báo cáo tổng kết gửi trước ngày 30tháng 12 hàng năm.

Điều 7. Trách nhiệm của cơquan, tổ chức, cá nhân trong triển khai tổ chức phong trào thi đua

1. Chủ tịch UBND tỉnh (Chủ tịch Hộiđồng Thi đua Khen thưởng tỉnh) chỉ đạo và phát động phongtrào thi đua; quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủtịch Nước khen thưởng.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành,đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; cácxã, phường, thị trấn; Giám đốc các doanh nghiệp do UBND tỉnh quyết định thànhlập; thủ trưng các đơn vị hành chính, sự nghiệp từ tỉnh đến cơ sở chủ trì tổ chức phát động phong trào thi đua; tổ chức tuyên truyền nhân rng các điển hìnhtiên tiến, giữ vững và phát huy tác dụng của các điển hình trong hoạt động thựctiễn; chủ động phát hiện, lựa chọn các tập th, cá nhân có thành tích tiêu biểu (làđiển hình tiên tiến) trong phạm vi quản lý của mình để khen thưởng hoặc đề nghịcấp trên khen thưởng theo quy định của pháp luật.

3. Mặt trận tổ quốc, các thành viêncủa Mặt trận t quc và đoàn th các cấp có trách nhiệm:

a) Tổ chức và phối hợp với cơ quannhà nước để phát động, triển khai các phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm,nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh;

b) Tuyên truyền, động viên đoàn viên,hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phn phát trin kinh tế - xã hi, xây dựng đi sống văn hóa, bảo vệ an ninh quốc phòng trên địabàn.

c) Giám sát thực hiện pháp luật vềthi đua, khen thưởng; phát hiện, đ xut những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua đề nghị thủtrưởng cơ quan cùng cấp khen thưởng; kịp thời phản ánh, đề xut các giải pháp đthực hiện có hiệu ququy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệmcủa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng

1. Cơ quan chuyên trách công tác thi đua khen thưởng các cấp căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thcủa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộihàng năm và 5 năm đtham mưu, đề xuất với UBND cùng cấp vềchủ trương, nội dung chương trình, kế hoạch, biện pháp thi đua; đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vn động các tng lớp nhândân tham gia phong trào thi đua; chủ động phối hợp với Mặttrận tquốc, các thành viên của Mặt trận tổ quốc và đoànthể cung cấp trong việc hướng dẫn, tổ chức các phong trào thi đua và kiểm traviệc thực hiện; tham mưu sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đxuất khen thưởngkhách quan, trung thực, kịp thời và kiến nghị đổi mới côngtác thi đua, khen thưởng.

2. Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, SởNội vụ có trách nhiệm tham mưu giúp Chtịch UBND tỉnh và Hội đng Thi đua - Khen thưởngtỉnh về nội dung và tổ chức các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quantruyền thông đại chúng

Các cơ quan truyn thông của tỉnh, huyện, xã có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyn chủ trương của đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng;ph biến, nêu gương các điển hìnhtiên tiến, gương người tốt, việc tt; cđộng phong trào thi đua. Phát hiện các cá nhân, tập thể có thành tíchxuất sc trong phong trào thi đua; đu tranh phê phán các hành vi vi phm pháp luật vềthi đua, khen thưởng.

Điều 10. Các danh hiệu thi đua

1. Danh hiệu thi đua đối vi cá nhân gồm: “Chiến sĩ thi đua cấp tnh”; “Chiếnsĩ thi đua cơ sở”; “Lao động tiên tiến”.

2. Danh hiệu thi đua đối với tập thểgồm: “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”; “Tập thLao động xuất sắc”; “Tập thể Lao động tiên tiến”; “Thôn văn hóa”;“Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

3. Danh hiệu thi đua đối với hộ giađình là “Gia đình văn hóa”.

4. Các danh hiệu, tiêu chuẩn thi đuađối với tập thể, cá nhân lực lượng vũ trang, dân quân tự v, bo v dân ph, công an xã, thị trnthực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

5. Các danh hiệu, tiêu chuẩn thi đuacủa tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xãhội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, thực hiện theohướng dẫn của cơ quan Trung ương của tổ chức này.

Điều 11. Danh hiệu“Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt hai tiêu chuẩn sau:

1. Có thành tích tiêu biểu xuất sắcđược lựa chọn trong số những cá nhân 03 lần liên tục đạtdanh hiệu “Chiến s thi đua cơ sở”;

2. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sthi đua cấp tỉnh” phải được Hội đồng xétduyệt công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh xemxét, đánh giá mức độ ảnh hưởng, khả năng ứng dụng trongthực tiễn sản xuất, công tác và quyết định công nhận.

Hội đồng xét duyệt công nhận sángkiến, giải pháp công tác, đtài nghiên cứu cấp tỉnh;có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, công nhận và đánhgiá mc độ ảnh hưởng của sáng kiến,đề tài nghiên cứu khoa học.

Lưu ý: Tỷ lệ đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩthi đua cấp tỉnh” đi với các cơ quan, đơn vị:

- Các cơ quan đơn vị bình xét lựachọn cá nhân đủ tiêu chun trình Chủ tch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; số lượng đnghị không quá 1% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức,người lao động tại đơn vị.

- Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo,ngành Y tế và ngành Nông nghiệp tỷ lệ đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đuacấp tỉnh” không quá 1% cá nhân trên tng s cán b, công chức, viên chức, người lao động tạivăn phòng sở; không quá 1% cá nhân trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức,người lao động tại từng đơn vị trực thuộc.

Điều 12. Danh hiệu“Chiến sỹ thi đua cơ sở”

1. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

b) Có sáng kiến là giải pháp kthuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứngdụng tiến bộ kthuật để tăng năng sut lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tàinghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trongchiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan, tổchức, đơn vị công nhn.

Cá nhân được công nhận danh hiệu“Chiến sỹ thi đua cơ sởđược chọn trong scá nhân đạt danh hiệu“Lao động tiên tiến” số lượng, tlệ như sau:

Đối với đơn vị có dưới 16 cán bộ,công chức, viên chức, người lao động: không quá 02 cán bộ, công chức, viênchức, người lao động;

Đối với đơn vcótừ 16 đến 30 cán bộ, công chức, viên chức, ngưi lao động: không quá 03 cán bộ, công chức,viên chức, người lao động;

Đối với đơn vịcó trên 30 đến dưới 100 cán bộ, công chức, viên chc, ngưi lao động: Tỷ lệ dưới 16% tổng scán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

Đối với đơn vị có trên 100 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: Tỷ lệ dưới 11%tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

2. Hội đồng xét duyệt công nhận sángkiến, giải pháp công tác, đtài nghiên cứu; Hội đồng Khoahọc cấp cơ sở:

- Do thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơnvị có thẩm quyền công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” quyết định thànhlập. Thành lập Hội đng gm có nhng thành viên có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và các thành viên khác.

- Slượng,thành phn do người đứng đầu cấp cơ sở quyết định thànhlập: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tàinghiên cu khoa học trong công tác, trong lao động sản xut và phạm vi, mức độ ảnhhưởng của sự mưu trí sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu giúp Chủ tịchHi đồng Thi đua Khen thưởng cấp cơsở có căn cứ xét, công nhận.

Điều 13. Danh hiệu“Lao động tiên tiến”

1. Danh hiệu Laođộng tiên tiến” được xét tặng hàng năm cho cán bộ côngchức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tt nhim vụ được giao, đt năng sut và chất lượng cao;

- Chp hành tt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nưc, có tinh thn tự lực, tựcường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong tràothi đua;

- Tích cực học tập chính trị, văn hóa,chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

2. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộcđối tượng quy định tại Điểm a Mục 4 của Quy chế này, đạt các tiêu chuẩn sau:

- Lao động sản xuất có hiệu quả, tíchcực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội;

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh,đoàn kết, tương trợ giúp đmọi ngườitrong cộng đồng.

3. Cá nhân tham gia chiến đu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cm cứu người, cứu tài sản dn đến bị thương tích cn điềutrị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế thì thời gian điều trị, điều dưỡngđược tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

4. Cá nhân được tham gia đào tạo, bồidưỡng ngắn hạn dưới 01 năm chp hànhtt quy đnh của cơ sở đào tạo, bi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơquan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Trưng hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bi dưỡng từ 01 năm trở lên chp hành tt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; có kết quả học tập từ loại khátrở lên thì được xét tặng danh hiệu “Laođộng tiên tiến”.

5. Thời gian nghỉ thai sản theo quyđịnh được tính để bình xét danh hiu “Lao động tiên tiến”.

6. Đối với cá nhân chuyển công tác,cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Laođộng tiên tiến” (trường hợp có thi gian công tác ở cơquan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhn xét của cơ quan cũ).

Trường hợp được điều động, biệt pháiđến cơ quan, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thìviệc xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” docơ quan, đơn vị điu động, biệt phái xem xét, quyết định(có ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điu động, biệt phái).

7. Không xét tặng danh hiệu “Lao độngtiên tiến” đối với một trong các trường hợp sau: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng,nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Điều 14. Danh hiệu “Cờ thi đuacủa UBND tỉnh”

"Cờ thi đua của UBND tỉnh” đượcxét tặng hàng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Hoàn thànhvượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêubiểu xuất sắc của tnh.

2. Có nhân tố mới, mô hình mới thựcsự tiêu biểu để các tập thkhác trong tỉnh học tập.

3. Nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảngtrong sạch vững mạnh; chính quyn đạt vững mnh tiêu biểu; tích cực thực hành tiết kiệm, chng lãng phí, tham nhũng và cáctệ nạn xã hội khác.

4. Được bình xét suy tôn là đơn vị xuất sắc tiêu biểu nhất của Khối thi đua (Theo Quy chế thưởngCờ thi đua của UBND tỉnh).

Điều 15. Danh hiệu“Tập thể Lao động tiên tiến”, “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Đơn vị Quyết thắng”

Được xét mỗi năm một lần vào dịp tổngkết năm.

1. Danh hiệu “Tập thể Lao động tiêntiến” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạchđược giao;

- Có phong trào thi đua thường xuyên,thiết thực, có hiệu quả;

- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”;

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy chế hoạt động của cơquan.

2. Danh hiệu “Tập thể Lao động xuấtsắc”, “Đơn vị Quyết thắng”: Là tập thtiêu biểu, được lựachọn trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thLao độngtiên tiến” “Đơn vị Tiên tiến” đạt tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điu 27 Luật Thi đua Khen thưởng năm 2003.

“Tập thể Lao động xuất sắc”, “Đơn vịQuyết thắng” phải có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và không cócá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trlên hoặc hìnhthức “chuyển làm công việc khác có mức lương thp hơntrong thời hạn từ 6 tháng” trở lên (nếu là đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnhcủa Bộ Luật Lao động).

3. Số lượng, tỷ lệ

- Đối với cơ quan, đơn vị dưới 10phòng ban và đơn vị trực thuộc được xem xét 01 tập thtrong scác tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao đng tiên tiến”.

- Đối với cơ quan đơn vị có trên 10phòng, ban và đơn vị trực thuộc được xem xét tối đa 02 tậpth trong scáctập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao đng tiên tiến.

Lưu ý: Đitượng xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”

Đi với các đơnvị sản xuất kinh doanh gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã... (trừ các tập đoàn kinhtế, tng công ty) và các đơn vị trực thuc như xí nghip, phòng, phân xưởng.

Đối với cấp tỉnh gồm: Phòng, ban và tương đươngthuộc sở, ban, ngành, đoàn th cptỉnh và tương đương;

Đối với cấp huyện gồm: Phòng, ban vàtương đương; các đơn vị trực thuộc cp huyện, UBND các xã,phường, thị trấn;

Đối với đơn vị sự nghiệp gồm: Trườnghọc, bệnh viện và tương đương; các đơn vị trực thuộc nhưkhoa, phòng.

Điều 16. Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, làng, tổ dân phố vănhóa” và tương đương được xét tặng hàng năm cho các đối tượng đạt tiêu chuẩn tạiĐiều 29, 30 Luật Thi đua Khen thưởng năm 2003. Chủ tịch UBND cấp xã tổ chứcbình xét, tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” và lựa chọn những gia đình tiêubiểu trong số các gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa’’ để thưởng tiềntheo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 71 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chínhphủ.

ChươngIII

HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNGVÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điều 17. Các loại hình khenthưởng

1. Khen thưởng theo công trạng vàthành tích đạt được là hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt đượcthành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng vàbảo vệ tổ quốc.

2. Khen thưởng theo chuyên đề (hoặctheo đợt) là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc saukhi kết thúc đợt thi đua do Chủ tchnước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan tổchức, đơn vị phát động;

3. Khen thưởng đột xuất là khenthưởng cho tập thể, cá nhân đã đạt được thành tích đột xuất trong lao động, sảnxuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu; dũng cm cứu người, tài sản của nhân dân hoặc của Nhà nước (thành tích lậpđược trong hoàn cảnh không được dự báo trước, diễn ra ngoàidự kiến kế hoạch công vic mà tp thể cá nhân đảm nhận);

4. Khen thưởng quá trình cống hiến làkhen thưởng cho cá nhân có quá trình tham gia trong các giai đoạn cách mạng (giữ chc vụ lãnh đạo qun lý trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị- xã hội), có công lao, thành tíchxuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

5. Khen thưởng theo niên hạn là khenthưởng cho cá nhân thuộc lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có thành tích, có thời gian thamgia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

6. Khen thưởng đối ngoại là khenthưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài đã có thành tích trên các lĩnh vực, có đóng góp vào côngcuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Điều 18. Bằng khencủa Chủ tịch UBND tỉnh

1. Đối với cá nhân:

a) Bằng khen của Chủ tịch UBND tnh để tặng cho cá nhân gương mu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,đạt mt trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc được bìnhxét trong các phong trào thi đua do các bộ, ngành, tỉnh,đoàn thể Trung ương phát động hàng năm.

- Lập được nhiều thành tích có phạmvi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực thuộc bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trực thuộcTrung ương.

- 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quảtrong phạm vi cp cơ s.

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểuđược bình xét trong các phong trào thi đua của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấptỉnh; UBND các huyện, thành phố phát động khi tiến hành sơ kết, tổng kết 03 nămtrở lên.

b) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đtặng cho công nhân, nôngdân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chun sau:

- Lập được nhiều thành tích hoặcthành tích đột xuất trong trong lao động, sản xuất có phạmvi ảnh hưởng trong cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Công nhân cósáng kiến trong lao động, sản xuất mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và có đónggóp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đng nghiệp đểnâng cao trình độ chuyên môn, tay ngh;

- Nông dân có mô hình sản xuất hiệuquả và ổn định từ 02 năm trở lên, giúp đỡ hộ nông dân xóa đói giảm nghèo và tạoviệc làm n định cho 05 lao động trở lên.

2. Đối với tập thể:

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đểtặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, phápluật của Nhà nước; nội bộ đoàn kết, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sc được bình xét trong các phongtrào thi đua;

- Lập được thành tích xut sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trongtừng lĩnh vực thuộc bộ, ngành, đoàn thể trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- 02 năm liêntục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết thực hiện tốt quy chế dân chủở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sng vật cht, tinh thần trong tập thể; thực hànhtiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế đ, chính sách đi với mọithành viên trong tp thể.

3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnhđể tặng cho tập thể thuộc Khối thi đua trên địa bàn tỉnh có số điểm liền kề vớiđơn vị được Khối suy tôn bình bu tặngCờ thi đua của UBND tỉnh (theo Quy chế hoạt động của Khối thi đua trên địabàn tỉnh).

4. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnhđể tặng cho gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng,pháp lut của Nhà nưc có đóng góp vcông sức, đất đai và tài sản cho địa phương,xã hội có giá trtừ 100 triệu đồng trở lên.

5. Khen thưng vưu đãi tài năng: (Thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnhvề khuyến khích ưu đãi tài năng).

6. Khen thưởng đối ngoại: (Thực hiệntheo điểm d khoản 2.10, Quyết định 1967/QĐ-UBND ngày 18/11/2011).

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đượctặng thưởng cho tập thể, cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế,văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Điều 19. Giấykhen

1. Giấy khen gồm:

- Giấy khen của Chủ tịch Hội đồngquản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp, hp tác xã­;

- Giy khen ca thtrưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuc UBND tỉnh;

- Giy khen củaChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã.

(Tlệ khenthưởng do Thủ trưởng các đơn vị có thẩm quyền tng giấykhen quy định).

2. Giy khen đ tng cho cá nhân đạt mộttrong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích được bình xét trongphong trào thi đua­;

- Lập được thành tích đột xuất;

- Hoàn thành nhim vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt;đoàn kết, gương mu, chấp hành chủ trương, chính sách củaĐảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Giy khen đtặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua;

- Lập được thành tích đột xuất;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bộđoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí.

4. Giấy khen để tặng cho gia đình:

- Giấy khen của thủ trưởng cơ quanchuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tch UBND cấp huyện đểtặng cho gia đình gương mẫu chp hành chủ trương, chínhsách của Đảng, pháp lut của Nhà nước; có đóng góp về côngsức, đt đai và tài sản cho xã hội.

- Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xãđể tặng cho gia đình gương mu chấp hành chủ trương, chínhsách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đóng góp về công sức, đất đai và tàisản cho xã hội.

- Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân tnh; Chủ tịch y bannhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào tình hình thựctế quy định mức đóng góp của gia đình đkhen thưởng.

5. Việc tặng thưởng Giấy khen đượctiến hành thường xuyên, kịp thời ngay sau khi kết thúc đợtthi đua ngắn ngày, đợt thi đua theo chuyên đề, hoặc hoàn thành một hạng mụccông trình và do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trựctiếp xem xét, quyết định tặng thưởng giấy khen.

Chương IV

THẨM QUYỀN QUYẾTĐỊNH, TRAO TẶNG, THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Mục 1. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀTRAO TẶNG

Điều 20. Thẩm quyền

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng bằng khen, cờ thi đua, danh hiệu “Tập thểLao động xuất sắc”, “Chiến sỹ thi đua cấp tnh”.

2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn vàtương đương thuc y ban nhân dân tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyệnquyết định tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”,“Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến” và giấy khen.

3. Chủ tịch Hội đồng quản tr, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tng giám đc, Giám đốc doanh nghiệp, hợp tác xã quyết định tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Tập thể Lao động tiên tiến”và giy khen.

4. Đối với cán bộ, công chức, côngnhân, nông dân, người lao động thuộc quản lý của cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xãxét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” và đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xéttặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

- Hàng năm các đơn vị cơ sở rà soátsố tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua liên tục nhiều năm để lựa chọn nhữngtập thể, cá nhân tiêu biu trình Hộiđng thi đua khen thưởng cùng cấp đề nghị khen thưởng theoquy định của Luật Thi đua khen thưởng. Cơ quan thi đua tng hp trình Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp xét khen thưởng thường xuyên hàng năm theotuyến quy định.

- Danh hiệu thi đua được bình xét và đề nghị tđơn vị cơ sthuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanhnghiệp, hợp tác xã. Cấp quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, ngườilao động hoặc người đứng đầu doanh nghiệp, hợp tác xã, Chủ tịch UBND cấp xã có tráchnhiệm xét tặng danh hiệu thi đua hoặc trình cấp trên xét tặngdanh hiệu thi đua, khen thưởng hoc trình cấp trên khen thưởng đi với các đi tượng thuộc phạm vi quản lý.

- Ngưi đứng đầucấp có thẩm quyền chịu trách nhiệm về quyết định khen thưởngcủa cấp mình và việc trình cấp trên khen thưởng; có trách nhiệm pháthiện, xây dựng điển hình tiên tiến là côngnhân, nông dân, người lao đng ở các thành phn kinh tế đkhen thưởng hoặc trìnhcấp trên khen thưởng.

- Cơ quan chức năng về thi đua, khenthưởng tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ và trìnhcấp có thm quyền quyết định việc khenthưởng.

Điều 21. Trao tặng

Người có thmquyn quyết định tặng hình thức khenthưởng thì trực tiếp trao tặng hoặc ủy quyn trao tặng hình thức khen thưởng.

Mục 2. THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊKHEN THƯỞNG

Điều 22. Quy địnhchung về thủ tục trình khen thưởng

1. Cấp quản lý vtổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao đng và quỹ lương có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với các đitượng thuộc phạm vi quản lý.

2. Cấp chủ trì phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề có thẩmquyền khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

3. Ngoài các trường hợp khen thưởngnêu tại Điểm 1 và 2 của Điều này, các sở, ban ngành đoànthể; UBND cấp huyện, các cơ quan, đơn vị phát động thi đuatheo chuyên đ, thi đua theo đợt đượckhen thưởng theo thẩm quyền; trưng hợp thành tíchđặc biệt xuất sắc, tiêu biểu có phạm vi ảnh hưởng rộng thì đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng Bằng khen.

4. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét choý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ:

- Khen thưởng cho các trường hợp cánbộ thuộc diện cấp ủy Đng quản lý;

- Các hình thức khen thưởng Nhà nướctặng thưởng: “Huân chươngSao vàng” “Huân chương H Chí Minh”, “Huân chươngĐc lập”, Chiếnsĩ thi đua toàn quốc, danh hiệu Anh hùng Laođộng”, “Anh hùng lực lượng vũ trangnhân dân”.

- Các hình thức khen thưởng khác thựchiện theo quy định tại các văn bản có liên quan.

5. Việc khen thưởng đại biểu Quốc hội chuyên tráchở địa phương và đại biểu Hồi đồng nhân dân chuyên trách, tập thể Hội đồng nhândân cấp tỉnh, do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồngnhân dân tnh tổng hp h sơ, thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khenthưởng hoc trình cptrên khen thưng.

6. Tập thể, cá nhân làm chuyên trách công tác đng, đoàn thể thực hiện theo nguyêntắc: Cấp quản lý về tổ chức, cán bộ và quỹ lương có trách nhiệmxét khen thưng hoặc trình cấp trênkhen thưởng.

a) Tp th cá nhân chuyên trách côngtác đảng, đoàn thể thuộc cấp huyện có đủ tiêu chuẩnkhen thưởng theo quy định thì cơ quan đảng, đoàn thể trực tiếp quản lý đngh Ch tch UBND tnh khen thưởnghoặc trình cấp tnh khen thưởng.

b) Tập thể chuyên trách công tác đảng,đoàn thể thuộc cấp huyện có đủ tuchun khen thưởng theo quy địnhthì cơ quan đảng, đoànthể trực tiếp quản lý xét đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng hoặctrình cấp trên khen thưởng.

7. Đi với t chc công đoàn: Ủyban nhân dân cấp tnh khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng cho các đối tưng sau: Liên đoàn lao động cấp huyện, công đoànviên chức cấp tỉnh; công đn khu công nghiệp; công đoàn tng ng ty và tương đương; công đoàn cơ sở, và cán bộ côngđoàn chuyên trách hưng lương từ ngân sách công đoàn thuộc các đơn vịnêu trên.

8. Đối với các hộiđịa phương: Các hội là tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh do Chủtịch Ủy ban nhân dân tnh khen thưởnghoặc trình cấp trên khen thưởng.

9. Đối với các tổ chức kinh tế, cấpquyết định thành lập trình khen thưởng.

10. Các doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trụ sở đóng trên địabàn tỉnh, do Ch tch y ban nhân dân tỉnh khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưng (tr nhng đơn vị là thànhviên thuộc các tập đoàn kinh tế và Tngcông ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thànhlập).

11. Đối với các khu công nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, do Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hoặc trình cấp trên khenthưởng.

12. Đối với tậpthể, cá nhân trong khu công nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện như sau:

Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp,quyết định tặng thưởng danh hiệu “Lao đng tiên tiến”, “Tp thể laođộng tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giy khen ca Trưng Ban quản lý khu công nghiệp. Trên cơ sở đnghị của Trưởng Ban quản lý khu công nghip Chủ tịch UBND tnh quyết định xét tặng danh hiệu: “Tp thể lao động xut sc”,“Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh’’, Bng khen của Chtịch UBND tỉnhvà trình Thủ tướng Chính phủ, Chủtịch nước khen theo quy định.

13. Các cơ quan ngành dọc trung ương đóng trên địabàn tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêubiểu xuất sắc.

14. Quy trình, hồ sơ, thủ tục, điều kiện tiêu chuẩnkhen thưởng theo quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước.

15. Những cán bộ đã nghỉ hưu, nay đơn vị đã giảithể hoặc sáp nhập thì đơn vị tiếp nhận vụ của cơ quan đó có trách nhiệm xemxét, đề nghị; cá nhân đã nghỉ hưu (hoặc hysinh, từ trần) hồ sơ đề nghkhen thưởng do cơ quan quản lý cán bộ trướckhi nghỉ hưu (hoặc hy sinh, từ trn) xem xét, hoàn chnh hồ sơtrình cp có thmquyn theo quy định.

Điều 23. Hồ sơ xét tặng danhhiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” gồm:

1. Tờ trình đnghịtặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” của cấp trình khen;

2. Báo cáo thành tích của cá nhân đềnghị tặng danh hiệu có xác nhn của cấp trình khen;

3. Quyết định công nhận sáng kiến, giải pháp côngtác, đề tài nghiên cứu của Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt công nhận sáng kiến,giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh hoặc Hội đồng Khoahọc cấp bộ, ngành trung ương công nhận.

4. Biên bản và kết quả bỏ phiếu kíncủa Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen phải có số phiếu đồng ý củacác thành viên Hội đồng từ 90% trở lên.

5. Đi với cánhân có nghĩa vụ nộp ngân sách, nộp kèm theo văn bản xác nhận đã hoàn thànhnghĩa vụ nộp ngân sách của cơ quan thuế có thẩm quyền.

6. Đối với nhữngđơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước, khi trình xét tng danh hiu thi đua chothủ trưởng đơn vị, phải có xác nhận của cơ quan tài chính về những nội dung sau:

+ Xác nhận số tiền thuế và các khoảnthu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký;

+ Tỷ lệ % về số nộp ngân sách nhànước so với năm trước;

+ Đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật và nộp đúng thời hạn.

7. Quyết định đã được khen thưởnghoặc các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận (sao y bản chính) để chứng minh tính liên tc trong hồ sơ khen thưởng.

8. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Điều 24. Hồ sơ xét tặng “Cờthi đua của UBND tỉnh”, “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Đơn vị Quyết thắng”,“Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh” gồm:

1. Tờ trình đề nghị của cấp trìnhkhen.

2. Báo cáo thành tích của tập thể, cánhân được đề nghị khen thưởng có xác nhận của cấp trìnhkhen.

3. Biên bản của Hội đồng Thi đua -Khen thưởng cấp trình khen.

4. Đi với cánhân có nghĩa vụ nộp ngân sách, nộp kèm theo văn bản xác nhận đã hoàn thànhnghĩa vụ nộp ngân sách của cơ quan thuế có thẩm quyền.

5. Đi vớinhững đơn vị có nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước, khi trìnhxét tặng danh hiệu thi đua cho đơn vị và Thủ trưng đơnvị, phải có xác nhn ca cơ quan tàichính vnhững nội dung sau:

+ Xác nhận số tiền thuế và các khoảnthu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký;

+ Tỷ l% về sốnộp ngân sách Nhà nước so với năm trước;

+ Đã nộp đủ, đúng các loại thuế, cáckhoản thu khác theo quy định của pháp lut và nộp đúngthời hạn.

6. Các quyếtđịnh đã được khen thưởng hoặc các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã được nhận (sao y bản chính) đchứng minh tính liên tục trong hsơ khen thưởng.

7. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

(Riêng với hồ sơ xét tặng Cờ thi đua ca UBND tỉnh phải có phiếu bu của các thành vn Hộiđng Thi đua Khen thưởng của đơn vị trình khen).

Điều 25. Hồ Sơ,thủ tục đơn giản

1. Những trường hp có đủ các điều kiện sau đây được đề nghị khenthưởng theo thủ tục đơn giản:

a) Việc khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị, kịpthời động viên, khích lệ quần chúng;

b) Cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc độtxuất trong chiến đấu, công tác, lao động, học tập;

c) Thành tích, công trạng rõ ràng.

2. Việc khen thưởng theo thủ tục đơngiản do Chính phủ quy định.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủtục đơn giản, gồm có:

a) Tờ trình đề nghị của cấp trìnhkhen.

b) Tóm tắt thành tích của cơ quan,đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghịkhen thưởng theo thủ tục đơn giản; nêu đnghị tặng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ (05 bản).

c) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Điều 26. Hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân (nôngdân, công nhân) có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất, côngtác do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện để khen thưởng, gồm:

1. Tờ trình kèm theo danh sách đềnghị khen thưởng;

2. Báo cáo tóm tắt thành tích do cơquan, tổ chức, đơn vị đề nghị thực hiện.

3. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Điều 27. Báo cáothành tích đề nghị khen thưởng

1.Tập thể cá nhân trình khenkèm báo cáo thành tích theo tiêu chuẩn; hồ sơ đnghị khenthưng phải phù hợp với hình thức khen thưởng. Báo cáothành tích phải có đủ căn cứ để đối chiếu với các tiêu chun.

2. Nội dung báo cáo thành tích củacác tập thể, cá nhân đnghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờthi đua xuất sắc, Bằng khen, danh hiệu “Tập thể Lao động xut sắc” và “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” thực hiện theo các mẫu s01, 02 của Ngh đnh số39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ vsửa đi, bsung một số điều của Nghị định số42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phquy định chitiết mt số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửađổi một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

3. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị tặng các danh hiệu, hình thức khen thưng cấp tnh phải có xác nhận của thủ trưởng các cơ quan, đơnvị, địa phương đnghịkhen thưng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đa phương chịu trách nhiệm về thủ tục hồ sơ và nội dung báo cáo thành tích ca tp thể, cá nhân thuộc đi tượng quản lý khi trình khen thưởngcấp tỉnh.

4. Đối với những đơn v có nghĩa vụ nộp ngânsách Nhà nước, khi trình các hình thức khen thưởng: Cờ thi đua, Bằng khen,Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Tp thlaođộng xuất sc cho tập thể hoặc cá nhân là thủ trưởng đơn v, trongbáo cáo thành tích phải kê khai rõcác nội dung sau:

a) S tin thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trongnăm so với đăng ký;

b) T lệ% v s np ngân Sách Nhà nước so vớinăm trước;

c) Cam kết đã nộp đủ, đúng các loại thuế,các khoản thu khác theo quy đnh của pháp luật và nộp đứngthời hạn.

Điều 28. Phân cấp,trách nhiệm xét duyệt khen thưởng

1. Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, SởNội vụ:

- Thm đnh h sơ, thành tích của cácđi tượng được đnghị khen thưởng: Cthi đua của UBND tỉnh, Tập thể Lao động xuấtsắc, Đơn vị Quyết thắng, Chiến sĩ thiđua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhtổng hợp trình UBND tỉnh.

- Thm đnh thành tích khen chuyên đề, khen đột xuất tổnghợp trình UBND tỉnh.

2. Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh:

a) Thẩm định hồ sơ, thành tích của cátập thể, cá nhân làm căn cứ đề nghị UBND tỉnh xét, trình các cấp có thẩm quyềnxét tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Lao động; danh hiu vinhdự Nhà nước; giải thưởng Hồ Chí Minh; giải thưởng Nhà nưc.

b) Căn cứ báo cáo kết quả tổng hợp,thẩm định và văn bản đề xuất của Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh), xemxét, đề nghị UBND tỉnh xét tặng thưởng Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thểxuất sắc tiêu biểu được các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,UBND các huyện, thành phố, các khối thi đua của tỉnh suytôn hàng năm.

4. Hội đng Thiđua - Khen thưởng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp do thủtrưởng đơn vị quyết đnh thành lập.

- Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn vềchuyên môn của Hội đồng Thi đua Khen thưởng cấp trên trực tiếp;

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ tương tự như Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh trong phạm vi quản lýcủa cấp mình, ngành mình.

- Cơ cấu của Hội đồng Thi đua - Khenthưởng: Căn cứ tình hình thực tiễn thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định số lượngthành viên Hội đồng, gồm có:

+ Chủ tịch Hội đồng: Là thủ trưởng cơquan, đơn vị;

+ Phó Chtịch Hội đng: Là đạidiện lãnh đạo cơ quan làm công tác thi đua khen thưởng,đại diện lãnh đạo Mặt trận tổ quốc, tổ chức công đoàn.

+ Các thành viên của Hội đồng: đạidiện tổ chức đảng, đoàn thể, một số lĩnh vực chuyên môn cần thiết của cơ quan, đơn vị.

Chương V

TUYẾN TRÌNH VÀ THỜIHẠN TRÌNH KHEN

Điều 29. Tuyến trìnhkhen thưởng

Thực hiện theo quy định tại Khoản 8,9, 10, 11 Điều 53 Nghị định s42/2010/NĐ-CP và theo quyđịnh sau:

1. Việc đề nghị các hình thức khenthưởng đối với tổ chức và cá nhân làm công tác đảng, đoàn thể:

a) Tp thể cánhân chuyên trách công tác đảng, đoàn thể thuộc cấp tnhcó đủ tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định thì cơ quan đảng, đoàn thtrực tiếp quản lý xét, đềnghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

b) Tp thểchuyên trách làm công tác đảng, đoàn thể thuộc cấp huyện có đủ tiêu chuẩn khenthưởng theo quy định thì cơ quan đảng đoàn thể trực tiếp quản lý xét, đề nghịChủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng hoặc Chủ tịch UBND cp huyn trình Chủ tịch UBNDtỉnh khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

2. Đối với tổ chức công đoàn:

Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng vàtrình cấp trên khen thưởng cho các đối tượng sau: Liênđoàn Lao động cấp huyện, công đoàn ngành cấp tỉnh, công đoàn viên chức cấptỉnh; công đoàn khu công nghiệp; công đoàn tng công ty vàtương đương; công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn chuyêntrách hưởng lương từ ngân sách công đoàn thuộc các đơnvị nêu trên.

Điều 30. Thời hạntrình khen

1. Khen về lĩnh vực kinh tế - xã hộikết thúc trước ngày 31/01 hàng năm;

2. Khen theo chuyên đề và các hìnhthức khen thưởng đặc thù khác sau khi kết thúc đợt thi đua chuyên đề hoặc cóthành tích đề nghị khen thưởng;

3. Riêng khen thưởng ngành Giáo dụcvà Đào tạo nhận h sơ đnghị khenthưởng trước ngày 30/6 hàng năm.

Lưu ý:

- Trong một năm, tập thể và cá nhâncó nhiều thành tích khác nhau nhưng chỉ được chọn để đềnghị khen thưởng đối với thành tích cao nht.

- Các tập thể, cá nhân chỉ đề nghịChủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 01 lần trong một năm đốivới khen thưởng thường xuyên, khen thưởng theo đợt, chuyên đề (trừ khen thưởngđột xuất).

- Thời gian nộp hồ sơ về Sở Nội vụ(Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh) trước 10 ngày so với thời gian dự kiến traothưởng khi đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (trường hp đặc biệt tặng Cờ Thi đua phải có ý kiến chỉ đạocủa Chủ tịch UBND tỉnh).

Chương VI

SỬ DỤNG QUỸ THI ĐUA KHENTHƯỞNG

Điều 31. Nguồn hìnhthành, mức trích và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng:

1. Mức tiền thưởng kèm theo danh hiệuthi đua, hình thức khen thưng thực hiện theo quy định tạicác Điều 70, 71, 72, 73, 74, 75 và 76 của Ngh đnh s42/2010/-CP ngày15/4/2010 của Chính ph. Cụ th:

a) Trong cùng mộtthời điểm, cùng một thành tích một đối tượng nếu đạt nhiu danh hiệu thiđua kèm theo mức tiền thưởng khác nhau, thì ch nhn mức tin thưởng cao nhất.

b) Trong cùng một thời điểm, một đốitượng đạt nhiều danh hiệu thi đua thời gian đđạt đượccác danh hiệu đó khác nhau thì được nhận tiền thưng ca các danh hiệu thi đua khác nhau.

c) Trong cùng một thi điểm, một đối tượng vừa đạt danh hiệu thi đua và hình thức khenthưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và hìnhthức khen thưởng.

2. Nguồn, mức tríchqu; sử dụng và quản lý quỹ thi đua khen thưởng thực hiệntheo quy định tại các Điều 67, 68, 69 của Nghđịnh42/2010/ NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

Chương VII

XỬ LÝ VI PHẠM, GIẢIQUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG; HỦY QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG VÀTHU HỒI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

Mục 1. XỬ LÝ VI PHẠM; GIẢIQUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Điều 32. Hành vi vi phạm vàhình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về khen thưởng

Tập thể, cá nhân vi phạm các quyđịnh về khen thưởng thì theo mức độ sai phạm bị xử lý về hànhchính, hủy quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật khen thưởng và chế độ đượchưởng hoặc truy cứu trách nhiệm, bao gồm:

1. Vi phạm các Khoản 3, 4 Điều 14 củaLuật Thi đua Khen thưởng 2013;

2. C tình che du hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và phápluật của Nhà nước để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng;

3. Dùng tin,các li ích vật chất khác nhằm mua chuộc người, cơ quan cóthm quyền khen thưởng để được khen thưởng;

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để canthiệp trái pháp lut vào công tác khen thưởng.

Điều 33. Hình thứcxử lý đối với cá nhân, tập thể có hành vi vi phạm các quy định về khen thưởng

1. Hủy bỏ quyết định khen thưởng và thuhồi hiện vật, tiền thưởng đã nhận;

2. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, người vi phạmbị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chínhhoặc bị truy cứu tch nhim hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thườngtheo quy định của pháp luật;

3. Tùy theo tínhchất, mức độ của hành vi vi phạm, người đứng đu tập thể có hành vi vi phmKhon 1 Điu này bị xử lý kluật hoặc bị truy cứu tch nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồithưng theo quy định của pháp luật;

4. Cơ quan có thm quyền công bố trên phương tiện thông tinđại chúng v hành vi vi phạm và hình thức xlý đốivới các hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, tập th quy định tại các điểm a, b và c Khon này.

Điều 34. Khiếu nại, tố cáo vàgiải quyết khiếu nại tố cáo về thi đua, khen thưởng

Thực hiện theo quy định tại Điều 82 và 83 của Nghị định 42/2010/NĐ-CP .

Mục 2. HỦY QUYẾT ĐỊNH KHENTHƯỞNG VÀ THU HỒI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

Điều 35. Hồ sơ, thủtục, hủy bỏ Quyết định khen thưởng.

1. Cá nhân gian dối trong việc kêkhai thành tích đề nghị khen thưởng sẽ bị hủy bỏ quyếtđịnh khen thưởng và thu hồi hiện vật, tiền thưởng đã nhận.

2. Căn cứ vào kết luận của cơ quan cóthẩm quyền về việc cá nhân kê khai gian di thành tích để được khen thưởng, cơ quan trình khen thưởng có trách nhiệmđề nghcấp có thẩm quyền khen thưởng ban hành quyết địnhhủy bỏ.

3. Hồ sơ đề nghị hủy bỏ quyết định gm:

- Tờ trình của cơ quan trực tiếptrình khen thưởng;

- Báo cáo tóm tắt lý do trình cấp cóthm quyền hủy b quyết định khen thưởng.

4. Sau khi có quyết định hủy bỏ hìnhthức khen thưởng, cơ quan trình khen thưởng có trách nhim thu hồi hiện vật khen thưởng giao nộp vềcơ quan làm công tác thi đua khen thưng cùng cấp; stiền thưởng thu nộp vào Quỹ thi đua, khen thưởng.

Chương VIII

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 36. Giao Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ (cơ quan Thườngtrực của Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh) có trách nhiệm hướng dẫn, kiểmtra, đôn đốc các cấp, các ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Điều 37. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBNDcấp huyện; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quy định này.

Quá trình thực hiện nếu có phát sinhvướng mắc hoặc chưa phù hợp, các ngành, địa phương, đơn vị kịp thời phản ánh vềBan Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh./.