ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/ 2015/QĐ-UBND

Long An, ngày 11 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

v vic điu chnh d toán chingân sách nhà nưc năm 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 58/2014/QĐ-UBNDngày 09/12/2014 của UBND tỉnh Long An về việc giao dự toán thu, chi ngân sáchnhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 4718/QĐ-UBNDngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồnvốn ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét tờ trình liên sở số 105/TTrLSTC-KHĐT ngày 12/01/2015 của Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư; và căn cứ ýkiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại công văn số 38/HĐND-KTNS ngày27/01/2015 về việc thống nhất điều chỉnh Phụ lục 01 Nghị quyết số 152/NQ-HĐNDngày 09/12/2014 của HĐND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điềuchỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2015 tại Biểu tổng hợp kèm theoQuyết định 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh như sau:

Không trích quỹ phát triển đất sốtiền 10.000 triệu đồng để bố trí tăng chi XDCB danh mục công trình theo Quyếtđịnh số 4718/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh (86.250 triệu đồng). Tổngchi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất không thay đổi là 175.000triệu đồng.

Điều 2. SởTài chính làm thủ tục điều chỉnh dự toán năm 2015 như quy định tại điều 1 quyếtđịnh này.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư vàThủ trưởng các ngành chức năng liên quan thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Phòng NC(KT+TH);
- Lưu: VT, Ngan.
DC QD 58- DU TOAN THU CHI NGAN SACH 2015

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHĐ Hữu Lâm