ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THUHÚT, HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH NGUỒN NHÂN LỰC CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ, GIAI ĐOẠN 2015– 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtCán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ LuậtViên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghịquyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thànhphố Cần Thơ về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực củathành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 - 2020;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết địnhnày Quy định thực hiện Chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lựccủa thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 - 2020.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3năm 2015, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 15 tháng 3 năm 2015, thay thế Quyếtđịnh số 44/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phốCần Thơ ban hành Quy định thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ nguồn nhânlực của thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban,ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn có tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

QUY ĐỊNH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT, HỖTRỢ, KHUYẾN KHÍCH NGUỒN NHÂN LỰC CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020(Ban hành kèm theo Quyết định số13/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

ChươngI

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định trình tự tiếp nhận, bố trícông tác, chính sách ưu đãi đối với người tự nguyện đến làm việc tại thành phốCần Thơ (sau đây gọi là người thực hiện chính sách thu hút) và trình tự thực hiệnchính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức của thành phố đàotạo nâng cao trình độ (sau đây gọi là người thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Chính sách thu hút:

Chính sáchthu hút những người có trình độ chuyên môn thuộc các chuyên ngành phù hợp, đáp ứngyêu cầu, điều kiện quy định tại Điểm a, b Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số17/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố vềchính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn2015 - 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ) cụ thể:

a) Giáo sư - Tiến sĩ; Phó Giáo sư - Tiến sĩ;

b) Tiến sĩ, Thạc sĩ - bác sĩ; Bác sĩ chuyên khoaII, Bác sĩ chuyên khoa I;

c) Bác sĩ, cử nhân ngành y.

2. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích:

Chính sách hỗ trợ, khuyến khích đào tạo sau đạihọc (đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp thành phố, quận, huyện và cán bộ,công chức xã, phường, thị trấn); đào tạo bác sĩ, dược sĩ (viên chức Trạm Y tếxã, phường, thị trấn), đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và theo từng chứcdanh phù hợp, gồm:

a) Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tại sở,ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp thành phố, quận, huyện;

b) Viên chức thuộc ngành y tế, giáo dục được cửđi đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển và đạtchuẩn quy định đối với các cơ sở y tế, giáo dục;

c) Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

d) Viên chức Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

3. Quy định này không áp dụng:

a) Những trường hợp xin việc, chuyển công táctheo nhu cầu, nguyện vọng cá nhân (kể cả trường hợp hợp thức hóa gia đình);

b) Những người được đào tạo theo Đề án Cần Thơ -150;

c) CBCCVC tự đào tạo nâng cao trình độ khi chưađược sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền hoặc không thực hiện đúng quyđịnh về đăng ký, xét duyệt, cử đi học.

Điều 3. Yêu cầu về văn bằngvà ngành nghề thu hút

1. Căn cứ vào nhu cầu thực tế, Ủy ban nhân dânthành phố thông báo số lượng, danh mục ngành nghề thu hút theo từng giai đoạn,tập trung vào nhóm ngành: kinh tế, giáo dục, y tế, kỹ thuật công nghệ, nôngnghiệp kỹ thuật cao, công nghệ sinh học, luật (kinh tế - thương mại).

2. Ngành, lĩnh vực hỗ trợ, khuyến khích đào tạothực hiện theo kế hoạch đào tạo được phê duyệt và yêu cầu của cơ quan, đơn vị hằngnăm.

3. Yêu cầu về văn bằng:

Chỉ thực hiện việc thu hút, hỗ trợ, khuyến khíchđối với những trường hợp có văn bằng tại các cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục vàĐào tạo công nhận.

Chương II

CHÍNH SÁCH THU HÚT

Mục 1. THỦ TỤC TIẾP NHẬN VÀCHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI

Điều 4. Chính sách thu hútcông tác lâu dài

1. Thành phần hồ sơ

Chỉ nhận hồ sơ các ngành, lĩnh vực thu hút đúngvới nhu cầu các cơ quan, đơn vị đăng ký, hồ sơ cụ thể như sau:

a) Bản cam kết đăng ký làm việc tại thành phố CầnThơ (theo mẫu);

b) Lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan đang công tác;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầucủa vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc bản chụp (có xuấttrình bản chính để đối chiếu);

d) Giấy khám sức khỏe do cơ sở khám sức khỏe đủkiều kiện theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe, cấp trong thời gian không quá 06 (sáu)tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe.

2. Nơi tiếp nhận đăng ký:

a) Đăng ký về làm việc tại các đơn vị sự nghiệpcấp thành phố: Hồ sơ nộp tại Sở Nội vụ; hoặc do cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếpnhận hồ sơ đối tượng thu hút và gửi về Sở Nội vụ;

b) Đăng ký về làm việc tại đơn vị ngành y tế: Hồsơ nộp tại Sở Y tế;

c) Đăng ký về làm việc tại cơ sở bảo trợ xã hộicông lập: Hồ sơ nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Quy trình tiếp nhận:

a) Đối với người có học hàm, học vị Giáo sư - Tiếnsĩ, Phó Giáo sư - Tiến sĩ:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân côngGiám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu đơn vị dự kiến tiếpnhận, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trao đổi trực tiếp từng cá nhân ứng viên.Trên cơ sở báo cáo đề xuất của đơn vị dự kiến tiếp nhận và các cơ quan có liênquan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký Bản thỏa thuận bố trí (hợp đồng làmviệc).

b) Đối với người có học vị Tiến sĩ:

Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Giám đốc sở, Thủtrưởng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu đơn vị có nhu cầu thu hút, tiếp xúc,trao đổi với ứng viên đăng ký, tổng hợp hồ sơ thông qua Hội đồng xét tuyển củathành phố, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Trường hợp số lượngđăng ký cao hơn nhu cầu thì việc tiếp nhận thông qua hình thức sát hạch.

Trong thời gian 07 ngày (làm việc) kể từ ngày cókết quả phê duyệt của Hội đồng xét tuyển, Sở Nội vụ có trách nhiệm gửi Thôngbáo đến cơ quan, đơn vị tiếp nhận và ứng viên đăng ký. Việc ký kết bản thỏa thuậnlàm việc (hợp đồng làm việc) và phân công công tác ứng viên đủ điều kiện thựchiện theo phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của thành phố.

c) Đối với Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ chuyênkhoa I, Thạc sĩ - Bác sĩ:

Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốcSở Nội vụ, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp y tế công lập (nơi dự kiến ứng viênđược phân công) tiếp xúc, trao đổi, thẩm định, xét duyệt hồ sơ theo quy định hiệnhành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; trên cơ sở kết quả xét duyệt,Giám đốc Sở Y tế (hoặc ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp y tế công lậpnơi ứng viên dự kiến được phân công) ký kết bản thỏa thuận làm việc (hợp đồnglàm việc) và phân công công tác với người được tuyển chọn làm việc trong cácđơn vị sự nghiệp ngành y tế.

d) Đối với Bác sĩ, cử nhân ngành y do Giám đốc SởLao động - Thương binh và Xã hội (nếu về công tác tại cơ sở bảo trợ xã hội cônglập) và Giám đốc Y tế (nếu về công tác tại cơ sở y tế công lập) chủ trì, phối hợpvới người đứng đầu đơn vị (nơi dự kiến ứng viên được phân công) tiếp xúc, traođổi, thẩm định, xét duyệt hồ sơ theo quy định hiện hành về tuyển dụng, sử dụngvà quản lý viên chức.

Trên cơ sở kết quả xét duyệt, Giám đốc Sở (hoặc ủyquyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp nơi ứng viên dự kiến được phân công) kýhợp đồng làm việc, phân công công tác đối với người được tuyển chọn.

đ) Đối với Bác sĩ đang công tác tại tuyến y tếthành phố, quận, huyện được cử đi luân phiên hoặc điều động có thời hạn về côngtác tại tuyến y tế cơ sở xã, phường, thị trấn do Giám đốc Sở Y tế quyết định.

4. Chế độ ưu đãi:

Người thực hiện chính sách thu hút được hưởngcác chế độ ưu đãi theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số17/2014/NQ-HĐND .

5. Thủ tục chi trả:

a) Đối với người có học hàm, học vị Giáo sư - Tiếnsĩ, Phó Giáo sư - Tiến sĩ:

Sau khi người thực hiện chính sách thu hút nhậncông tác, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm hỗ trợ người đượcthu hút trong việc thuê nhà ở (nếu có yêu cầu); đồng thời có văn bản gửi cơquan quản lý cấp trên đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dânthành phố xem xét, cấp bổ sung kinh phí.

b) Đối với người có học vị Tiến sĩ, Bác sĩchuyên khoa II, Bác sĩ chuyên khoa I, Thạc sĩ - Bác sĩ; Bác sĩ, cử nhân ngànhy.

Sau khi người thực hiện chính sách thu hút nhậncông tác, đơn vị tiếp nhận có văn bản gửi cơ quan quản lý cấp trên có trách nhiệmđề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, bổsung kinh phí.

Điều 5. Chính sách mời cộngtác có thời hạn

Thực hiện mời gọi hợp tác theo từng đợt và theonhu cầu của nơi cần đến với nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành (thuộc các nhómngành và nhóm trình độ thu hút, do cơ quan, đơn vị chủ trì hoạt động đề xuất vàđược cấp có thẩm quyền phê duyệt) theo hình thức hợp tác cá nhân hoặc theo nhómchuyên môn.

1. Hoạt động mời cộng tác:

a) Thẩm định nội dung của dự án đầu tư, quy hoạchphát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực; tư vấn đánh giá, phản biệncác chương trình, đề án, đề tài, dự án khoa học công nghệ;

b) Đánh giá, giám định công nghệ; tư vấn chuyểngiao công nghệ;

c) Hoạt động dịch thuật phục vụ công tác tiếpđón các đoàn ngoại giao (không sử dụng tiếng Anh).

2. Thành phần hồ sơ:

a) Chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành:

- Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan đangcông tác (có thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu củavị trí cộng tác, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc bản chụp (có xuấttrình bản chính để đối chiếu).

b) Người cộng tác hoạt động dịch thuật:

- Lý lịch cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhândân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan đang côngtác (có thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu củavị trí cộng tác, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc bản chụp (có xuấttrình bản chính để đối chiếu);

- Tài liệu chứng minh hoạt động dịch thuật cóliên quan.

3. Chính sách ưu đãi:

Người thực hiện chính sách cộng tác có thời hạnđược hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 1 Nghị quyếtsố 17/2014/NQ-HĐND .

4. Quy trình thực hiện:

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có nhu cầu cộngtác chủ động đề xuất nhân sự theo lĩnh vực, nội dung, thời gian cộng tác vớichuyên gia, nhà khoa học, người cộng tác dịch thuật… gửi Sở Nội vụ để phối hợpSở Khoa học và Công nghệ (cộng tác trong các chương trình, đề án, đề tài, dự ánkhoa học công nghệ); Sở Y tế (cộng tác trong các hoạt động thuộc ngành y tế) hoặccác sở, ngành có liên quan theo từng lĩnh vực chuyên ngành xem xét, thẩm định,trình Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến bằng văn bản;

b) Trong thời gian 07 ngày (làm việc) kể từ ngàyỦy ban nhân dân thành phố có ý kiến, Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo kết quảđến cơ quan, đơn vị đề xuất.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác, cộng tác thôngqua hình thức Hợp đồng được thực hiện giữa cơ quan, đơn vị có nhu cầu cộng tácvới người thực hiện (sau khi trao đổi, thỏa thuận với Sở Tài chính về cách thứcchi trả).

Mục 2. NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆMCỦA NGƯỜI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT

Điều 6. Nghĩa vụ, trách nhiệmcủa người thực hiện chính sách thu hút

1. Nghĩa vụ:

a) Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chínhsách, pháp luật của Nhà nước; sự phân công, bố trí công tác của cấp có thẩm quyềnvà nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị nơi công tác;

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

c) Thực hiện đúng thời gian cam kết làm việc (36tháng); không giải quyết chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân khi chưa thựchiện hết thời gian cam kết (ngoại trừ có lý do chính đáng và phải hoàn trả mộtphần kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 7).

2. Trách nhiệm:

a) Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từngày có thông báo tiếp nhận, phân công; người thực hiện chính sách thu hút phảiđến cơ quan, đơn vị tiếp nhận công tác (trừ trường hợp bản thỏa thuận làm việccó quy định thời hạn khác);

b) Trường hợp người thực hiện chính sách thu hútcó lý do chính đáng mà không thể đến nhận công tác thì phải làm đơn đề nghị giahạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi đơn vị tiếp nhận. Thời gian đề nghịgia hạn không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận việc theo quy định tạiĐiểm a Khoản 2 Điều này.

Điều 7. Xử lý vi phạm

1. Người thực hiện chính sách thu hút không đếncông tác sau thời hạn quy định (kể cả thời gian gia hạn) thì cơ quan, đơn vịnơi dự kiến tiếp nhận ứng viên báo cáo cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tiếpnhận.

2. Người thực hiện chính sách thu hút phải chịutrách nhiệm hoàn trả một lần toàn bộ các khoản ưu đãi đã được hưởng (ngoại trừtiền thuê nhà ở), nếu trong thời gian cam kết làm việc vi phạm một trong cáctrường hợp sau:

a) Không chấp hành sự phân công công tác của cơquan, đơn vị nơi công tác;

b) Bị kỷ luật buộc thôi việc;

c) Tự ý bỏ việc, thôi việc hoặc đơn phương chấmdứt hợp đồng làm việc khi chưa đủ thời gian theo cam kết.

3. Cách tính chi phí hoàn trả:

a) Trường hợp người thực hiện chính sách thu hútcó lý do chính đáng phải thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, chuyển công táckhi chưa hết thời gian làm việc theo cam kết thì phải được cơ quan, đơn vị côngtác thống nhất đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận; mức hoàn trảtrong trường hợp này được tính theo công thức sau:

Chi phí hoàn trả B = P/T x (T -T1)

Trong đó:

- B là chi phí hoàn trả

- P là tổng kinh phí hỗ trợ đã cấpcho người thực hiện chính sách thu hút;

- T là thời gian công tác theo camkết được tính bằng số tháng làm tròn;

- T1 là thời gian đã công tác đượctính bằng số tháng làm tròn.

b) Việchoàn trả chi phí hỗ trợ phải được thực hiện trước khi thôi việc, chấm dứt hợp đồnglàm việc hoặc chuyển công tác. Chưa giải quyết thủ tục có liên quan nếu ngườithực hiện chính sách thu hút chưa thực hiện xong việc hoàn trả theo quy định.

4. Trả và thu hồi kinh phí hỗ trợ:

a) Chậm nhất trong thời hạn 30 (bamươi) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo đề nghị hoàn trả kinh phí hỗ trợ củacơ quan, đơn vị quản lý, người hoàn trả chi phí hỗ trợ có trách nhiệm nộp trả đầyđủ khoản tiền phải hoàn trả;

b) Trường hợp người hoàn trả khôngthực hiện nghĩa vụ hoàn trả thì cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp không giảiquyết các chế độ, chính sách và có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật.

Điều 8. Nghĩa vụ, trách nhiệm,quyền hạn và xử lý vi phạm đối với người hợp tác có thời hạn thực hiện theo Hợpđồng thỏa thuận theo công việc cụ thể, được ký kết giữa cơ quan, đơn vị với ngườithực hiện.

Chương III

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ,KHUYẾN KHÍCH

Mục 1. ĐIỀUKIỆN, QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Điều 9. Điềukiện để cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ, khuyến khích sau đào tạo

1. Điều kiện chung:

a)CBCCVC được cơ quan, đơn vị, địa phương cử đi đào tạo (kể cả tự đào tạo nângcao trình độ), phải thực hiện đúng quy định về đăng ký, xét duyệt, chọn cử đi học;

b) Đối với việc cử CBCCVC đi đào tạosau đại học tại các chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở đào tạo nước ngoàivà cơ sở đào tạo trong nước, phải chọn các chương trình liên kết đào tạo đượcphê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Điều kiện cụ thể:

a) CBCCVC đào tạo quy hoạch, kế hoạch:Tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan về đàotạo, bồi dưỡng CBCCVC;

b) CBCCVC tự đào tạo nâng caotrình độ:

- Có thời gian công tác từ đủ 03năm trở lên (đào tạo sau đại học) và 02 năm trở lên (đào tạo bác sĩ, dược sĩ);

- Chuyên ngành đào tạo phù hợp vớivị trí việc làm đang đảm nhận;

- Có cam kết tiếp tục thực hiệnnhiệm vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian 05 năm;

- Có thời gian công tác còn ít nhấtđủ 05 năm để trước khi đến tuổi nghỉ hưu;

- Được cơ quan, đơn vị có thẩm quyềncử đi đào tạo theo phân cấp quản lý CBCCVC.

Điều 10.Chính sách hỗ trợ

CBCCVC của thành phố được cử điđào tạo (trong và ngoài quy hoạch, kế hoạch đào tạo), sau khi có học vị, được hỗtrợ một lần với mức hỗ trợ quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số17/2014/NQ-HĐND .

Điều 11. Quytrình thực hiện

1. Sau khi có học vị, CBCCVC báocáo cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp có văn bản gửi cơ quan quản lý cấp trên đềnghị Sở Nội vụ xem xét, thẩm định. Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Công văn đề nghị của cơ quan,đơn vị, chủ quản;

b) Bản sao bằng tốt nghiệp được cơquan có thẩm quyền chứng thực hoặc bản chụp (có xuất trình bản chính để đối chiếu);

c) Bản sao Quyết định cử CBCCVC đihọc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý;

d) Văn bản công nhận của Cục Khảothí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với văn bằng do cơ sởgiáo dục nước ngoài cấp theo quy định tại Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15tháng 7 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sởgiáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Trong thời hạn 07 ngày (làm việc),Sở Nội vụ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về kết quả thẩm định cho cơ quanđề nghị.

3. Trên cơ sở kết quả thẩm định củaSở Nội vụ, cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp báo cáo cơ quan chủ quản tổng hợphồ sơ gửi Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, cấp kinh phí bổsung.

Mục 2. NGHĨAVỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Điều 12.Trách nhiệm của người thực hiện chính sách hỗ trợ

1. Chấp hành tốt sự phân công, bốtrí công tác của cấp có thẩm quyền và nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị nơicông tác và cơ sở đào tạo;

2. Hoàn thành đúng thời hạn học tập,nghiên cứu (trừ các trường hợp không phải lỗi do người học).

3. Thực hiện đúng thời gian cam kếtlàm việc (05 năm kể từ ngày hoàn thành chương trình đào tạo).

Điều 13. Xửlý vi phạm

1. Người thực hiện chính sách hỗtrợ phải chịu trách nhiệm hoàn trả một lần toàn bộ các khoản đã được hưởng theochính sách hỗ trợ, khuyến khích quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số17/2014/NQ-HĐND (ngoài việc phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy địnhhiện hành đối với CBCCVC đào tạo trong quy hoạch, kế hoạch) nếu trong thời giancam kết làm việc sau đào tạo vi phạm một trong các trường hợp sau:

a)Không chấp hành sự phân công công tác của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp;

b) Bị kỷ luật buộc thôi việc;

c) Tự ý bỏ việc, thôi việc hoặcđơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết sauđào tạo.

2. Trường hợp có lý do chính đáng phảithôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, chuyển công tác khi chưa hết thời gianlàm việc theo cam kết thì phải được cơ quan, đơn vị công tác thống nhất đề nghịcơ quan có thẩm quyền chấp thuận; mức hoàn trả trong trường hợp này được tínhtheo công thức như sau:

a) Chi phí hoàn trả B = P/T x (T -T1)

Trong đó:

- B là chi phí hoàn trả;

- P là tổng kinh phí hỗ trợ đã cấpcho người thực hiện chính sách thu hút;

- T là thời gian công tác theo camkết được tính bằng số tháng làm tròn;

- T1 là thời gian đã công tác đượctính bằng số tháng làm tròn.

b) Việc hoàn trả một phần chi phíhỗ trợ phải được thực hiện trước khi thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc,chuyển công tác. Chưa giải quyết thủ tục có liên quan nếu người thực hiện chínhsách hỗ trợ chưa hoàn trả theo quy định có liên quan.

3. Trả và thu hồi kinh phí hỗ trợ:

a) Chậm nhất trong thời hạn 30 (bamươi) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo đề nghị hoàn trả kinh phí hỗ trợ củacơ quan, đơn vị quản lý; người hoàn trả chi phí hỗ trợ có trách nhiệm nộp trả đầyđủ khoản tiền phải hoàn trả;

b) Trường hợp người hoàn trả khôngthực hiện nghĩa vụ hoàn trả thì cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp không giảiquyết các chế độ, chính sách và có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Phâncông trách nhiệm

1. Thành lập Hội đồng xét tuyểnchính sách thu hút nguồn nhân lực:

a) Hội đồng xét tuyển chính sáchthu hút nguồn nhân lực do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập có nhiệmvụ giúp cho Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơthực hiện chính sách thu hút;

b) Hội đồng gồm các thành viên: Đạidiện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; đại diện lãnh đạo cơ quan: Sở Nội vụ,Sở Tài chính, Ban Tổ chức Thành ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý và lãnh đạođơn vị nơi dự kiến bố trí ứng viên.

2. Sở Nội vụ:

a) Làm cơ quan Thường trực Hội đồngxét tuyển chính sách thu hút nguồn nhân lực; tham mưu triển khai, hướng dẫn, tổchức thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích trong các cơ quan, đơnvị trên địa bàn thành phố;

b) Thống kê, tổng hợp nhu cầu thuhút nguồn nhân lực của đơn vị trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân thành phố phêduyệt; chuẩn bị biên chế dự phòng để tiếp nhận;

c) Phốihợp với cơ quan, đơn vị tiếp nhận ứng viên đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố xem xét, quyết định tiếp nhận, bố trí công tác đối với Giáo sư - Tiếnsĩ, Phó Giáo sư - Tiến sĩ. Phối hợp với sở, ban, ngành trong việc tiếp xúc,trao đổi, tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn phân công công tác theo phân cấp đối vớicác ứng viên;

d) Xây dựng hệ thống các biểu mẫuliên quan đến hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách thu hút;

đ) Tổ chức thanh, kiểm tra việc thựchiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương và định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủyban nhân dân thành phố.

2. Sở Tài chính:

a) Tổng hợp dự toán kinh phí thựchiện chính sách thu hút, hỗ trợ và khuyến khích nguồn nhân lực báo cáo Ủy bannhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố phân bổ theo quy định;

b) Hướng dẫn sở, ban, ngành thànhphố, Ủy ban nhân dân quận, huyện lập dự toán, thanh toán kinh phí và thu hồikinh phí (nếu có) theo quy định;

c) Báo cáo sơ kết, tổng kết theo địnhkỳ và đột xuất khi cần thiết.

3. Sở Y tế:

a) Chủ trì triển khai trong ngànhy tế về việc thực hiện chính sách;

b) Thống kê, tổng hợp và lập dựtoán về nhu cầu thu hút, đào tạo của ngành phù hợp với chỉ tiêu biên chế và địnhmức cơ cấu chức danh của ngành y; xây dựng kế hoạch điều động bác sĩ luân phiênvề công tác tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn; gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chínhđể phối hợp thực hiện;

c) Báo cáo sơ kết, tổng kết theo địnhkỳ và đột xuất khi cần thiết.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội:

a) Chủ trì triển khai trong ngànhlao động, thương binh và xã hội về việc thực hiện chính sách;

b) Thống kê, tổng hợp nhu cầu thuhút bác sĩ về công tác tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập phù hợp với chỉtiêu biên chế và định mức cơ cấu chức danh, gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính để phốihợp thực hiện;

c) Báo cáo sơ kết, tổng kết theo địnhkỳ và đột xuất khi cần thiết.

5. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơquan, ban, ngành cấp thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện:

a) Chủ trì triển khai trong cơquan, đơn vị, địa phương quản lý về việc thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợkhuyến khích đào tạo;

b) Thực hiện đúng quy định có liênquan về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong quá trình thực hiện chínhsách thu hút;

c) Sắp xếp, bố trí CBCCVC cử điđào tạo đúng theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt và đúng ngành nghề, lĩnh vựctheo yêu cầu vị trí việc làm đối với CBCCVC tự đào tạo nâng cao trình độ;

d) Bố trí, phân công nhiệm vụ phùhợp, tạo điều kiện thuận lợi để người thực hiện chính sách (thu hút, hỗ trợ,khuyến khích đào tạo) phát huy tốt năng lực.

đ) Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ:

- Xử lý những trường hợp vi phạmtrong việc thực hiện chính sách, hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thôngqua Sở Nội vụ) những trường hợp vượt quá thẩm quyền;

- Thu hồi và nộp vào ngân sách nhànước kinh phí thực hiện chế độ thu hút, đào tạo theo quy định.

e) Báo cáo sơ kết, tổng kết theo địnhkỳ và đột xuất khi cần thiết.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN CHUYỂNTIẾP

Điều 15. Điềukhoản thi hành

Những người đang hưởng chính sáchthu hút, hỗ trợ, khuyến khích theo Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 25 tháng6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ và Quyết định số44/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố banhành Quy định thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ nguồn nhân lực củathành phố Cần Thơ, thực hiện điều khoản chuyển tiếp theo quy định tại Điều 2,Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dânthành phố.

Đối với công chức cấp xã hưởngchính sách quy đổi thành chế độ hỗ trợ một lần theo quy định tại Nghị quyết số10/2010/NQ-HĐND ; việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và xử lý vi phạm áp dụngtheo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quy định này.

Điều 16. Triểnkhai thực hiện

Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợpvới Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện Quyđịnh này; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và báo cáo Ủyban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BẢN CAM KẾT ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

(Ban hành kèm theo Quyết định số định số13/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơvề việc Quy định thực hiện Chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhânlực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 - 2020)

Kínhgửi: ...…………………………………………..

Tôi tên là:…………………………………… Nam,nữ:..............................

Ngày, tháng, năm sinh:…………. Dân tộc:………….. Tôngiáo:……...........

CMND số :…………… cấp ngày :………………… Nơi cấp :……………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ khi cần thiết:………………………………………………

Học hàm, Học vị………………………………………………………………

Chuyên ngành:………………………………………………………………...

Sau khi nghiên cứu Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về chính sáchthu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn2015 - 2020 ; Quyết định số…../ 2015/QĐ-UBND ngày… tháng… năm 2015 của Ủyban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quy định thực hiện Chính sách thu hút, hỗtrợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 - 2020.

Tôi nhận thấy bản thân mình có đủ điều kiện đăngký làm việc tại…………………………. Tôi tự nguyện cam kết nếu được tiếp nhận làm việc tạithành phố sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của người thực hiện chínhsách thu hút quy định tại Quyết định số…../2015/QĐ-UBND ngày… tháng… năm 2015 củaỦy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Trường hợp không thực hiện đúng cam kết nêutrên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi hoàn chi phí hỗtrợ theo đúng quy định tại Quyết định số…../2015/QĐ-UBND ngày… tháng… năm 2015của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ, ngày tháng năm 20….

Người ký thỏa thuận

(Ký và ghi rõ họ, tên)