PHỦ THỦ TƯỚNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 130-BT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TÊN MỘTSỐ XÃ THUỘC TỈNH SƠN LA

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21/11/1970 của Hộiđồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giớihành chính có liên quan đến các đơn vị xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay phê chuẩn việc đổi tên một số xã thuộc cáchuyện Mộc Châu, Mường la, Sông Mã, Thuận Châu, Mai Sơn và Phủ Yên thuộc tỉnhSơn La như sau:

Huyện Mộc Châu:

- Xã Kiến Thiết đổi tên thành xã Loóng Luông;

- Xã Cộng Hòa đổi tên thành xã Suối Bàng

- Xã Chiềng Sại đổi tên thành xã Nà Mường;

- Xã Chiềng Chung đổi tên thành xã Hua Păng.

Huyện Mường La:

Xã Chiềng Sàng đổi tên thành xã Nặm Păm

Huyện Sông Mã:

- Xã Chiềng Ban đổi tên thành xã Nặm Lạnh;

- Xã Chiềng Đen đổi tên thành xã Nặm Ty;

- Xã Pắc Ma đổi tên thành xã Bó Sinh.

Huyện Mai Sơn

Xã Chiềng Xôm đổi tên thành xã Tà Hộc.

Huyện Phủ Yên:

 Xã Quang Minh đổi tên thành xã Sập Xa.

Huyện Thuận Châu:

- Xã Tranh Đấu đổi tên thành xã Nặm Lầu;

- Xã Chiềng An đổi tên thành xã Phồng Lập.

Huyện Yên Châu:

 Xã Chiềng Sinh đổi tên thành xã Phiêng Côn.

Điều 2: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệmthi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Vũ Tuân