ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 130/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1983;
- Căn cứ vào thông tư hướng dẫn của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước về việcthành lập Hội đồng Khoa học và Kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố, đặc khu, số 1605/QLKH , ngày 29 thánh 12 năm 1983;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật thành phốvà Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền TP;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 .- Thành lập Hội đồngKhoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh với chức năng là cơ quan tư vấn vềcông tác khoa học và kỹ thuật của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Hội đồng Khoa học và Kỹ thuậtthành phố có nhiệm vụ :

a) Đề xuất và góp ý kiến vềphương hướng, nhiệm vụ phát triển khoa học và kỹ thuật, áp dụng thành tựu và tiếnbộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống của thành phố liên quan đến hoạtđộng của các ngành và Quận, Huyện thuộc thành phố, về phương hướng, biện phápđào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật và công nhân cótay nghề giỏi.

b) Xét duyệt, đánh giá và lựa chọncác đề án và chánh sách phát triển khoa học và kỹ thuật, kiến nghị khen thưởngvề các sáng kiến, các đề tài nghiên cứu có giá trị và những tiến bộ kỹ thuật đượcáp dụng đạt hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất và đời sống trên địa bàn thành phố.

Điều 2 .- Hội đồng Khoa họcvà Kỹ thuật thành phố, do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụtrách khoa học và kỹ thuật làm Chủ tịch và đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Khoa họcvà Kỹ thuật thành phố làm Phó Chủ tịch thường trực, gồm thành phần như sau :

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kỹthuật thành phố

- Các Phó Chủ tịch

- Ủy viên thường trực

- Các ủy viên.

Các thành viên của Hội đồng do Ủyban nhân dân thành phố ra quyết định cử, theo đề nghị của Ủy ban Khoa học và Kỹthuật thành phố và các cơ quan chức năng liên quan.

Hội đồng Khoa học và Kỹ thuậtthành phố hoạt động theo điều lệ về tổ chức và hoạt động kèm theo quyết địnhnày.

Điều 3 .- Hội đồng Khoa họcvà Kỹ thuật thành phố được sử dụng con dấu riêng để hoạt động. Dự toán kinh phíhoạt động của Hội đồng Khoa học và Kỹ thuật thành phố được ghép chung với dựtoán kinh phí của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật thành phố.

Điều 4 .- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thànhphố, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật thành phố và các thành viên Hội đồngKhoa học và kỹ thuật thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh