ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1300/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 21 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT "KINH DOANH SIÊU THỊ TỔNGHỢP"

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trườngngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trườngchiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề ánbảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ Quyết định số 130/2012/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định một số trìnhtự, thủ tục đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, camkết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số 504/TTr-TNMT ngày 16/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án bảovệ môi trường chi tiết (sau đây gọi là Đề án) của "Kinh doanh siêu thịtổng hợp" (sau đây gọi là Cơ sở) được lập bởi Công ty TNHH Vương Vĩ (sauđây gọi là Chủ cơ sở) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Vị trí, quy mô/công suất hoạtđộng:

1.1. Vị trí cơ sở: Hồ điều hòa, khucông nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

1.2. Quy mô, công suất: Kinh doanhsiêu thị tổng hợp với diện tích 2.373 m2.

2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đốivới cơ sở;

2.1. Thực hiện đúng và đầy đủ cácgiải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã nêu trong đề án;

2.2. Phải đảm bảo các chất thảiđược xử lý đạt các tiêu chuẩn hiện đang còn bắt buộc áp dụng, các quy chuẩn kỹthuật về môi trường hiện hành có liên quan trước khi thải ra môi trường;

2.3. Tuyệt đối không sử dụng cácloại máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu khácđã bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành;

2.4. Trước khi đưa cơ sở vào hoạtđộng chính thức, chủ cơ sở phải hoàn thành việc xây dựng, thử nghiệm và nghiệmthu các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường; chỉ được phép đưa công trìnhbảo vệ môi trường vào hoạt động chính thức sau khi đã được cơ quan có thẩmquyền kiểm tra và cấp giấy xác nhận theo quy định;

2.5. Trong quá trình hoạt động nếucơ sở xử lý chất thải không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành, gâyô nhiễm môi trường, sự cố môi trường thì chủ cơ sở phải tạm ngừng hoạt động đểsửa chữa, khắc phục và bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Trong quá trình thựchiện nếu nội dung hoạt động của cơ sở, nội dung của đề án có thay đổi, chủ cơsở phải có văn bản báo cáo với UBND tỉnh và chỉ được thực hiện những thay đổisau khi có văn bản chấp thuận.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khucông nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Việt Yên và Công ty TNHH Vương Vĩ căn cứQuyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và môi trường (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lại Thanh Sơn;
- CCBVMT thuộc Sở TN&MT (lưu h/s);
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ PVPNN, TH, KTN, TN, TKCT;
+ Lưu: VT, MT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn