UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị địnhsố 54/1999/NĐ-CP

về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 54/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và Thông tư số 02/TT-KTAT ngày 21/3/1997 của Bộ công nghiệp về công tác quản lý kỹ thuật an toàn điện;

Xét đề nghị của các ông Giám đốc Sở công nghiệp và Trưởng ban Ban tổ chức chính quyền thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định số 54/1999/NĐ-CP về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp của Chính phủ; gọi tắt là Ban chỉ đạo 54; gồm các thành viên dưới đây:

* Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

* Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Sở Công nghiệp.

* Phó ban: Ông Nguyễn Kim Hưng, Giám đốc Công ty điện lực Hải Phòng.

* Các ủy viên:

- Ông Nguyễn Tất Tạo, Giám đốc Sở Giao thông công chính;

- Ông Phạm Hiệp, Phó Giám đốc Công an thành phố;

- Ông Nguyễn Văn Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Dương Thành Năm, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch;

- Ông Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá;

Điều 2. Ban chỉ đạo 54 có nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu sau đây:

1- Chỉ đạo việc thực hiện Nghị định số 54/1999/NĐ-CP về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố.

2- Tổ chức tuyên truyền trong nhân dân công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và an toàn sử dụng điện.

3- Kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp của của các quận, huyện, thị xã.

4- Kiến nghị cơ quan pháp luật tiến hành điều tra, lập hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm các quy định về bảo vệ an toàn lưới điện gây hậu quả nghiêm trọng. Phối hợp với các cơ quan pháp luật tổ chức thực hiện cưỡng chế các vi phạm.

Điều 3. Ban chỉ đạo 54 làm việc theo quy chế do Trưởng ban Quyết định. Sở Công nghiệp là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 54 có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện làm việc của Ban chỉ đạo 54.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo 54 do Sở Tài chính - Vật giá cấp theo đề nghị của trưởng ban.

Điều 4. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thành lập Ban chỉ đạo có thành phần tương tự như Ban chỉ đạo 54 của Thành phố.

Điều 5. Các Ông (bà) Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Tài chính - Vật giá, Xây dựng, Giám đốc Công an thành phố, Viện trưởng Viện quy hoạch, Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng, Thủ trưởng các Ban, ngành có liên quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các ông có tên tại điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng