BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG, CHỐNG
DỊCH BỆNH SỞI TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Phòng chống bệnh Truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2010 của Chính phủ quy đnh chi tiết một sđiều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;
Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cNghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Cục trưng Cục Y tế dự phòng, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Chánh Văn phòng Bộ;

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập 05 Đoàn kiểm tra công tác điều trị và phòng, chống dịch bệnh sởi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện, giảm tử vong và giảm số ca mắc bệnh sởi, tăng cường công tác truyền thông (danh sách kèm theo).
Điều 2. Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác điều trị và phòng, chống dịch sởi tại hai Thành phố nói trên. Nội dung kiểm tra cụ thể như sau:
- Về công tác điều trị bệnh si:kiểm tra tình trạng nhập viện của bệnh nhân mắc sởi mới; Công tác phát hiện, sàng lọc và cách ly bệnh nhân bị sởi; Công tác phòng chống nhiễm khuẩn tại các khoa phòng; Phác đồ điều trị bệnh sởi tại các bệnh viện; Thực hiện Quyết định 1313/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện; Công tác truyền thông phòng lây nhiễm chéo trong các bệnh viện.
- Về công tác phòng, chống dịch sởi:Rà soát số mắc và chết của địa phương theo địa lý, tuổi, giới; Số liệu triển khai kế hoạch tiêm vét vắc xin sởi theo từng quận huyện; Quy trình tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế; Tình hình giám sát, phát hiện sớm và xử lý ổ dịch tại cộng đồng; Công tác truyền thông để đảm bảo các bà mẹ đưa con đi tiêm chủng phòng sởi đầy đủ, đúng lịch.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đồng chí Trưởng đoàn có trách nhiệm tổ chức Đoàn kiểm tra trước ngày 23/04/2014. Kinh phí kiểm tra thực hiện theo quy định hiện hành và các nguồn hợp pháp khác. Các đoàn sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Vụ trưởng Vụ Truyền thông Thi đua Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em và các Ông, Bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính ph(để báo cáo);
- Văn Phòng Trung ương Đảng (để b/c);
- UBCVĐXHQH (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để thực hiện);
- Lưu: VT, KCB, YTDP, VPB.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

DANH SÁCH ĐOÀN KIỂM TRA
CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỞI

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1302/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 18 tháng 4 năm 2014)
I. Đoàn kiểm tra số 01: về công tác điều trị tại Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Thanh Nhàn; các bệnh viện vệ tinh của 2 bệnh viện trên tại TP Hà Ni

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế
2. Lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh
3. Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai
4. Lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
5. Chuyên viên Vụ Truyền thông - Thi đua Khen thưởng
Trưởng đoàn
Phó trưởng đoàn
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Thư ký:
1. Chuyên viên Cục Quản lý khám, chữa bệnh
2. Chuyên viên Cục Y tế Dự phòng
II. Đoàn kiểm tra số 02: về công tác điều trị tại Bệnh viện Xanh-pôn; các bệnh viện vệ tinh của TP Hà Nội (Bệnh viện Hà Đông, Đức Giang, Sơn Tây)

1. PGS.TS. Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế
2. Lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh
3. Lãnh đạo Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em
4. Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương
5. Chuyên viên Vụ Truyền thông - Thi đua Khen thưởng
Trưởng đoàn
Phó trưởng đoàn
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Thư ký:
1. Chuyên viên Cục Quản lý Khám chữa bệnh

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?

2. Chuyên viên Cục Y tế Dự phòng
III. Đoàn kiểm tra số 03: Công tác phòng, chống dịch tại Sở Y tế Hà Nội

1. GS.TS. NguyễnThanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế
2. Lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng
3. Lãnh đạo Vụ Truyền thông - Thi đua Khen thưởng
4. Lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
5. Chuyên viên Cục Quản lý Khám chữa bệnh
Trưởng đoàn
Phó trưởng đoàn
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Thư ký:
1. Chuyên viên Cục Y tế Dự phòng
2. Chuyên viên Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng
IV. Đoàn kiểm tra số 04: Công tác điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2; Các bệnh viện vệ tinh của 2 bệnh viện trên tại TP Hồ Chí Minh

1. GS TS. Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế
2. Lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh
3. Lãnh đạo Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em
4. Lãnh đạo Viện Pasteur Tp.Hồ Chí Minh
5. Chuyên viên Vụ Truyền thông - Thi đua Khen thưởng
Trưởng đoàn
Phó trưởng đoàn
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Thư ký:
1. Chuyên viên Cục Quản lý khám, chữa bệnh

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất

2. Chuyên viên Cục Y tế Dự phòng
V. Đoàn kiểm tra số 05: Công tác phòng, chống dịch tại SY tế Thành phố Hồ Chí Minh

1. PGS.TS. Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế
2. Lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng
3. Lãnh đạo Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh
4. Lãnh đạo Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng
5. Chuyên viên Cục Quản lý Khám, chữa bệnh
Trưởng đoàn
Phó trưởng đoàn
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Thư ký:
1. Chuyên viên Cục Y tế Dự phòng
2. Chuyên viên Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?