ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1302/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 18 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾHOẠCH VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG,ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-BTC ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng BộTài chínhvề việc phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cốhóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phụcvụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở làng nghề ởnông thôn năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 656/TTr-SKHĐT ngày 16/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trìnhkiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn năm 2014cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện,thị xã và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnhthực hiện với tổng số tiền 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng).

(Códanh mục chi tiết kèm theo)

Điều 2.

1. Căn cứ kế hoạch vốn được giao,các chủ đầu tư nhanh chóng tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giảingân kế hoạch vốn năm 2014.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổnghợp, tham mưu UBND tỉnh thông qua HĐNDtỉnh tại kỳ họp giữa năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngàyký./.


Nơi nhận:

- Bộ: KH&ĐT, TC;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch;
- Như Điều 3;
- Huyện, Thị ủy, TT.HĐND các huyện, thị xã;
- LĐVP, Phòng: KTN, KTTH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

KẾ HOẠCH

VỐN VAY CHƯƠNG TRÌNHKIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG, ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh)

Đơnvị: Triệu đồng

TT

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Thời gian KC-HT

Tổng vốn đầu tư

Số vốn đã bố trí

Kế hoạch năm 2014

Chủ đầu tư

1

2

3

4

5

7

8

TỔNG CỘNG

796.101

231.465

80.000

DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP

796.101

231.465

80.000

I

Kiên cố hóa kênh mương

121.093

48.025

19.370

1

Kênh tiêu thoát nước suối Cầu Trắng, phường Phú Đức, thị xã Bình Long (giai đoạn 1 và 2)

2012-2014

22.700

9.450

6.000

UBND thị xã Bình Long

2

Hệ thống kênh nội đồng thuộc công trình hồ chứa nước Đồng Xoài

2012-2014

59.746

8.500

8.000

SNN & PTNT

3

Hồ chứa nước Sơn Lợi

2013-2015

29.700

22.500

4.000

Sở NN & PTNT

4

Kênh mương nội đồng xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

2012-2014

8.947

7.575

1.370

UBND huyện Bù Gia Mập

II

Giao thông nông thôn

675.008

183.440

60.630

1

Xây dựng cầu Đak Lung 2

2013-2014

37.635

4.000

5.000

Sở GTVT

2

Đường vào xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập

2013-2014

34.200

20.000

8.000

Sở GTVT

3

Đường vào xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp

2013-2014

28.400

15.000

7.000

Sở GTVT

4

Đường vào xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh

2013-2014

15.000

5.000

5.000

Sở GTVT

5

Đường giao thông QL 14 đi qua Tân Quan, huyện Chơn Thành

2013-2014

17.066

11.000

5.100

Sở GTVT

6

Đường giao thông ấp 5 đi ấp 7 xã An Khương, huyện Hớn Quản

2013-2014

5.070

4.540

530

UBND huyện Hn Qun

7

Đường liên xã từ Ngã ba Cây Điệp đến sông Mã Đà (ĐT 753) phục vụ cứu hộ, cứu nạn các xã phía đông huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (Đoạn từ Ngã ba Cây Điệp đến Cầu Cứ)

2013-2015

173.980

77.900

10.000

Sở GTVT

8

Nâng cấp, mở rộng ĐT 759 đoạn từ trung tâm xã Phước Tân huyện Bù Gia Mập đến thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp

2014-2018

363.657

46.000

20.000

SGTVT