ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tạm thời Khoản thu đóng góp khai thác quặng đồng,

đối với Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền thuộc

Tổng công ty Khoáng sản – TKV

_____________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996; Luật Sửa đổi bổ, sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27/12/1993;

Căn cứ Công văn số 589/CV-TCKT ngày 12/4/2007 của Tổng Công ty Khoáng sản - TKV Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam:

Căn cứ Công văn số 104/HĐND-TT ngày 28/5/2007 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai thống nhất việc ban hành tạm thời khoản thu đóng góp khai thác quặng đồng;

Xét đề nghị của Liên ngành Sở Tài chính - Cục Thuế tại Tờ trình số 19/TTr-STC-CT ngày 02/02/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời Khoản thu đóng góp khai thác quặng đồng đối với Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền thuộc Tổng công ty Khoáng sản - TKV Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam như sau:

1. Tên gọi: Khoản thu đóng góp khai thác quặng đồng

2. Đối tượng nộp: Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền thuộc Tổng công ty Khoáng sản - TKV Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam

3. Mức thu: 30.000 đồng/tấn quặng nguyên khai, tương đương 750.000 đồng/ tấn tinh quặng đồng (20 - 25% Cu).

4. Phương pháp xác định mức thu: Được xác định theo sản lượng tinh quặng đồng (20 - 25% Cu) sản xuất trong; tháng và mức thu quy định trên. Việc thu Khoản thu đóng góp khai thác quặng đồng được thực hiện hàng tháng.

5. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Khoản thu đóng góp khai thác quặng đồng được nộp vào ngân sách tỉnh và sử dụng theo quy định hiện hành để đầu tư, khôi phục, bảo dưỡng các tuvến đường giao thông và đâu tư khôi phục cảnh quan môi trường khu vực bị ảnh hưởng do khai thác, vận chuyển quặng trên địa bàn tỉnh.

Giao cho Cục Thuế tổ chức thực hiện thu Khoản thu đóng góp khai thác quặng đồng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Công nghiệp; Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Cục Trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND huyện Bát Xát; Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền thuộc Tổng công ty Khoáng sản - TKV; Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vạn