BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1304/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỐI NGOẠI TRỰC THUỘC CỤC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Thông tin điện tử đối ngoại là tổ chức trực thuộc Cục Thông tin đối ngoại, thực hiện chức năng giúp Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại tổ chức, quản lý các hoạt động thông tin và tư liệu về thông tin đối ngoại; quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử đối ngoại.

Trung tâm Thông tin điện tử đối ngoại là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng, kho bạc để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính tại Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Thông tin điện tử đối ngoại có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Xây dựng, trình Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại phê duyệt hoặc để Cục trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt Kế hoạch nâng cấp, phát triển toàn diện Trang Thông tin điện tử đối ngoại; kế hoạch hoạt động thông tin và tư liệu về công tác thông tin đối ngoại.

2. Tổ chức biên tập, biên dịch và xuất bản Trang Thông tin điện tử đối ngoại theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức hệ thống cộng tác viên; được tham dự các hội thảo, cuộc họp, sự kiện của Cục/Bộ để đưa tin liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại.

4. Xây dựng quy chế làm việc của Trung tâm; quy chế phối hợp giữa Trung tâm với các đơn vị khác thuộc Cục trình Cục trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

5. Thực hiện thủ tục chi trả thù lao, nhuận bút cho các tin, bài được đăng lên Trang Thông tin điện tử đối ngoại theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện việc quản lý, lưu trữ, đảm bảo an toàn thông tin trên Trang Thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Cục trưởng.

8. Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức, lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo

Trung tâm Thông tin điện tử đối ngoạicó Giám đốc và các Phó giám đốc Trung tâm.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

- Phòng Biên tập Trang Thông tin điện tử đối ngoại;

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận và mối quan hệ công tác giữa các phòng trực thuộc Trung tâm Thông tin điện tử đối ngoạido Giám đốc Trung tâm quy định.

3. Cục trưởng xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử đối ngoại và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Công an, Ngân hàng, Kho bạc TP
Hà Nội;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son