ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1304/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 22 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀNHỘI ĐÔNG Y TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Nghịđịnh số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày11/11/2011 của UBND tỉnh về việc quy định hội có tính đặc thù;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 95/TTr-SNV ngày 26/02/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội Đông y tỉnh Hưng Yênnhư sau:

Hội Đông y tỉnh Hưng Yên là một tổ chức xã hội nghềnghiệp của những người làm công tác đông y trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hội Đôngy tỉnh Hưng Yên thành lập nhằm mục đích góp phần cùng ngành y tế chăm sóc vàbảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, sưutầm các bài thuốc hay, cây thuốc quý từ các hội viên ở địa phương để phổ biếnáp dụng rộng rãi trong nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển nền đông ytỉnh nhà và của đất nước.

Hội Đông y tỉnh hoạt động theo nguyên tắc tựnguyện, dân chủ, hiệp thương chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nhà nước vàcác quy định ở địa phương. Hội hoạt động theo pháp luật và Điều lệ Hội.

Hội Đông y tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu,có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có biểu tượng riêng.

Trụ sở của Hội Đông y tỉnh Số 62 Phạm Ngũ Lão,phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ:

- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn đông ycho cán bộ, hội viên và phối hợp với Ngành y tế tổ chức đào tạo, bồi dưỡngchuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, hội viên. Để đảm bảo chất lượng chuyên môn vềchương trình phải học đủ 16 chứng chỉ theo giáo trình đã được Trung ương HộiĐông y Việt Nam biên soạn thống nhất trong cả nước.

- Đối với các lương y, lương dược có bài thuốc giatruyền đã được Bộ Y tế xét công nhận trước đây, Hội tiếp tục tổ chức cho hộiviên, con em các lương y thừa kế nhằm không để mất đi các bài thuốc gia truyềnchữa bệnh có hiệu quả, các phương thuốc quý. Nếu các lương y có lòng hảo tâmcống hiến cho nhà nước, cho hội thì hội tổ chức đón nhận và làm thủ tục bảnquyền cho người cống hiến theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Về xác định trình độ chuyên môn cho lương y hoặcngười có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyềnthực hiện theo Thông tư hướng dẫn xét cấp giấy chứng nhận trình độ chuyên môncủa Bộ Y tế theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

- Về quan hệ hợp tác quốc tế phải được chính quyềntỉnh, thành phố cho phép theo phân cấp quản lý nhà nước, các đoàn vào, các đoànra nước ngoài phải có kế hoạch được phê duyệt hàng năm.

- Công tác tư vấn phản biển và giám định xã hội:

+ Tập hợp những cán bộ, hội viên có trình độ chuyênmôn cao thành lập Hội đồng tư vấn phản biện các đề tài nghiên cứu khoa họcthuộc lĩnh vực đông y khi các cơ quan nhà nước yêu cầu.

+ Tham gia ý kiến vào việc xây dựng chương trình,dự án và các chính sách, pháp luật về đông y, đông dược.

2. Quyền hạn của Hội:

- Tạo điều kiện cho hội viên hành nghề, truyền nghềđông y, đông dược theo Điều lệ Hội và pháp luật hiện hành.

- Hội bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hộiviên.

- Cử các cán bộ, hội viên hàng năm đi học các lớpbồi dưỡng nâng cao chuyên môn ở tỉnh Hội và Trung ương Hội Đông y Việt Nam.

- Tổng kết kinh nghiệm chuyên môn và nghiên cứukhoa học y và dược để thừa kế, phát huy, phát triển nền đông y Việt Nam, bảotồn di sản văn hóa dân tộc là công việc cần thiết của Hội.

Điều 3. Cơ cấu, tổ chức

Hội Đông y tỉnh Hưng Yên gồm:

- Đại hội đại biểu hoặc toàn thể;

- Ban Chấp hành Hội;

- Ban Thường vụ Hội;

- Ban Thường trực (gồm Chủ tịch và các Phó Chủtịch);

- Văn phòng Hội gồm: Ban Tổ chức hành chính, Banchuyên môn, Ban phong trào chỉ đạo tuyến.

Điều 4. Biên chế

Biên chế của Văn phòng Hội Đông y tỉnh là biên chếsự nghiệp được UBND tỉnh giao hàng năm tương ứng với khối lượng công việc đảmnhiệm.

Điều 5. Kinh phí hoạt động

Hội tự chịu trách nhiệm và được nhà nước hỗ trợ mộtphần kinh phí theo quy định (theo biên chế sự nghiệp và nhiệm vụ được giao).Việc thu, chi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Hội Đông y tỉnh Hưng Yên chịu sựquản lý Nhà nước của UBND tỉnh, các sở, ngành thuộc lĩnh vực Hội hoạt động. Hộicó nhiệm vụ thực hiện Điều lệ đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệtvà các quy định của pháp luật.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tàichính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch HộiĐông y tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông