ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1306/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 29 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỤM, KHỐI THI ĐUA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày16/11/2013;

Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởngvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công vănsố 1486/SNV-TĐKT ngày 14 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt độngCụm, Khối thi đua của tỉnh và các Cụm, khối thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh ủy quyền thành lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các văn bản hướngdẫn về tổ chức và hoạt động Cụm, Khối thi đua của tỉnh trước đây đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủtrưởng các Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể, tổ chức Hội cấp tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Doanh nghiệp trong các Khối thiđua của tỉnh; Trưởng các Cụm, Khối thi đua của tỉnh chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên HĐTĐKT tỉnh;
- Sở Nội vụ (8b);
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (V120b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM, KHỐI THI ĐUA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của pháp luật vàhướng dẫn của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng. Quy chế này quy địnhvề nguyên tắc tổ chức, hoạt động của các Cụm, Khối thi đua do Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh quyết định thành lập và các Cụm, Khối thi đua do Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh ủy quyền thành lập.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các đơn vị thành viên trong các Cụm, Khối thi đuado Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập và các Cụm, Khối thi đuado Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thành lập.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức,hoạt động của Cụm, Khối thi đua

1. Việc thành lập các Cụm, Khối thi đua của tỉnh doChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập; các Cụm, Khối thi đua đượcChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban,Ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết địnhthành lập, quy định tổ chức và hoạt động theo thẩm quyền, không trái với quy địnhnày.

2. Tổ chức Cụm, Khối thi đua gồm:

- Cụm thi đua có: Cụm thi đua các huyện, thành phốvà Cụm thi đua xã, phường, thị trấn;

- Khối thi đua có: Khối thi đua của các Sở, Ban,Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Khối các trường chuyên nghiệp, cao đẳng; Khối cơ quantrung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Khối các doanh nghiệp; Khối các đơn vị trựcthuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tácxã tỉnh quản lý. Tổ chức Cụm, Khối thi đua gồm Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụmphó, Khối phó và các đơn vị thành viên. Cụm trưởng, Cụm phó; Khối trưởng, Khốiphó do các đơn vị trong Cụm, Khối thi đua lựa chọn, giới thiệu luân phiên tronghội nghị tổng kết hằng năm và tổ chức điều hành hoạt động của Cụm, Khối thi đuangay sau khi được lựa chọn.

3. Cụm, Khối thi đua được quy định tại Điều 2 quychế này hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng, tự giác, công khai, đoàn kết, hợptác và phát triển. Các đơn vị trong Cụm, Khối sử dụng con dấu của đơn vị mìnhlàm cơ sở pháp lý ban hành các văn bản phục vụ hoạt động thi đua của Cụm, Khối.Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của đơn vị thành viên là bộ phậngiúp việc của đơn vị.

Điều 4. Nhiệm vụ của Cụm, Khốithi đua

1. Cụm trưởng và Khối trưởng

a) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thi đua - Khenthưởng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyếtđịnh thành lập, trực tiếp quản lý Cụm, Khối về tổ chức và hoạt động của Cụm, Khốithi đua.

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức, điềuhành các hoạt động thi đua; chủ trì các hội nghị của Cụm, Khối, báo cáo cấp cóthẩm quyền theo quy định.

c) Đầu năm đôn đốc các đơn vị thành viên trong Cụm,Khối đăng ký các chỉ tiêu thi đua, danh hiệu thi đua làm cơ sở xây dựng nộidung giao ước thi đua của Cụm, Khối và làm cơ sở đánh giá sơ, tổng kết, chấm điểmthi đua hằng năm.

d) Tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua; tổchức các cuộc hội thảo chuyên đề trao đổi về nghiệp vụ, kinh nghiệm trong côngtác thi đua, khen thưởng, nhằm từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt độngcủa Cụm, Khối thi đua.

đ) Xây dựng các tiêu chí thi đua, thang bảng điểmvà thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị quản lý tổchức, hoạt động Cụm, Khối; ban hành bảng chấm điểm của Cụm, Khối thi đua phù hợpvới tính chất chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi đơn vị thành viên và yêu cầuthực tiễn của đơn vị, địa phương; lượng hóa các chỉ tiêu thi đua, các thang, bảngchấm điểm hằng năm theo hướng dẫn và các tiêu chí chủ yếu đã quy định.

e) Tổng hợp kết quả các cuộc họp của Cụm, Khối; thốngnhất với các Cụm phó, Khối phó về hình thức, phương pháp tổ chức kiểm tra việcphát động thi đua, thực hiện, đánh giá kết quả phong trào thi đua và xác địnhđiểm thi đua của mỗi đơn vị thành viên trong Khối theo các nội dung chỉ tiêu đãgiao ước từ đầu năm.

f) Đề nghị các đơn vị thành viên trong Cụm, Khốibáo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký; cung cấp các căn cứđể chấm điểm của đơn vị trong năm thi đua và các thông tin liên quan phục vụcho hoạt động của Cụm, Khối.

g) Chủ trì việc thẩm định lại bảng tự chấm điểm thiđua cho các đơn vị trong Cụm, Khối thi, đua trên cơ sở các tài liệu, văn bảnminh chứng do đơn vị thành viên cung cấp. Cụm trưởng, Khối trưởng chịu tráchnhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnhhoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý tổ chức, hoạt động Cụm, Khối về tráchnhiệm thẩm định lại điểm tự chấm và tổng hợp điểm chung các đơn vị trong Cụm,Khối thi đua. Thay mặt các đơn vị thành viên báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và cơ quan quản lý trựctiếp Cụm, Khối khi cần thiết.

h) Phối hợp báo cáo với cơ quan Thường trực Hội đồngThi đua - Khen thưởng tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị quản lý (đối với Cụm, Khối doChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thành lập) về kết quả đánh giá thực hiệncông tác thi đua, khen thưởng và các chỉ tiêu đã giao ước của các thành viêntrong Cụm, Khối thi đua; kết quả tổng hợp chấm điểm và các tài liệu minh chứngdo Cụm trưởng, Khối trưởng cung cấp; báo cáo làm rõ điểm chấm, điểm thẩm địnhcác chỉ tiêu thi đua các đơn vị thành viên (nếu có) trước ngày diễn ra Hội nghịtổng kết Cụm, Khối thi đua tối thiểu 3 ngày.

i) Tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết 1 năm hoạt độngcủa Cụm, Khối thi đua; Tổ chức các cuộc kiểm tra trong Cụm, Khối; đề nghị Hội đồngThi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờthi đua, Bằng khen cho các đơn vị tiêu biểu trong Cụm, Khối thi đua theo quy định.

k) Giới thiệu Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụm phó, Khốiphó thi đua của năm tiếp theo.

l) Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thành viên.

2. Cụm phó và Khối phó

a) Phối hợp với Cụm trưởng, Khối trưởng xây dựngchương trình, kế hoạch, phương pháp tổ chức điều hành các hoạt động; thang, bảngchấm điểm các chỉ tiêu thi đua của Cụm, Khối thi đua.

b) Cùng với Cụm trưởng, Khối trưởng chịu trách nhiệmtrước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoặcThủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý về tổ chức, hoạt động Khối thiđua; về trách nhiệm thẩm định lại điểm tự chấm và tổng hợp điểm chung các đơn vịtrong Cụm, Khối thi đua theo các điểm quy định tại khoản 1 Điều này.

c) Thay mặt Cụm trưởng, Khối trưởng điều hành, giảiquyết các công việc của Cụm, Khối khi được Cụm trưởng, Khối trưởng Ủy quyền.

d) Làm trưởng đoàn kiểm tra theo sự phân công của Cụmtrưởng, Khối trưởng và kế hoạch của Cụm, Khối thi đua.

đ) Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thành viên.

3. Các đơn vị thành viên trong Cụm, Khối thi đua

a) Đăng ký các nội dung, chỉ tiêu thi đua (nhiệm vụtrọng tâm, chỉ tiêu pháp lệnh, chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị, địa phương, ngành,lĩnh vực; chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể...) và nhiệm vụ công tácthi đua hàng năm gửi Cụm trưởng, Khối trưởng trong quý I hằng năm.

b) Tổ chức phát động, triển khai thực hiện có hiệuquả các nội dung đã ký kết giao ước thi đua.

c) Tự chấm điểm thi đua của đơn vị mình theo các nộidung, tiêu chí đã đăng ký, ký kết và gửi báo cáo kết quả, các văn bản, căn cứcó liên quan đến việc đánh giá chấm điểm cho Cụm trưởng, Khối trưởng tổng hợp,thẩm định, Cung cấp văn bản, tài liệu minh chứng, báo cáo giải trình với Cụmtrưởng, Khối trưởng, Cụm phó, Khối phó về điểm tự chấm.

d) Tham gia đầy đủ, đúng thành phần các cuộc họp doCụm trưởng, Khối trưởng triệu tập. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quyđịnh.

đ) Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạtđộng và các tiêu chí thi đua, thang bảng điểm của Cụm, Khối thi đua theo chỉ đạocủa Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (nếu có); thamgia bình xét khen thưởng cho các đơn vị thành viên trong Cụm, Khối;

e) Tham gia các đoàn kiểm tra do Cụm trưởng, Khốitrưởng thành lập, cung cấp đầy đủ nội dung, tài liệu minh chứng theo yêu cầu củađoàn kiểm tra.

g) Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh, đổi mớicông tác thi đua khen thưởng của Cụm, Khối và của tỉnh trong giai đoạn mới.Phát hiện, phổ biến, giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm mớicó hiệu quả trong phong trào thi đua để các đơn vị thành viên tham quan, học tậpkinh nghiệm.

h) Tham gia các hoạt động khác do Cụm, Khối thi đuathống nhất tổ chức.

Điều 5: Hoạt động của Cụm, Khốithi đua

1. Hội nghị ký kết giao ước thi đua đầu năm

a) Thành phần

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đượcgiao phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cụm, Khối thi đua;

- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh,lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và chuyên viên phụtrách Cụm, Khối thi đua (đối với Cụm, Khối thi đua do Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh thành lập).

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, cán bộphụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng các đơn vị trong Cụm, Khối thi đua.

b) Nội dung

- Đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt độngvà các tiêu chí thi đua, thang, bảng điểm của Cụm, Khối thi đua (nếu có).

- Xây dựng nội dung giao ước thi đua gắn với chủ đề,mục tiêu chung; chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu riêng của các đơn vị thành viên.

- Tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua củaCụm, Khối thi đua.

c) Thời gian: Tổ chức hoàn thành trong quý Icủa năm thi đua. Riêng Khối các trường chuyên nghiệp, cao đẳng và các đơn vị sựnghiệp, trường học tính theo năm học tổ chức trước 30/10 hàng năm.

2. Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầunăm

a) Thành phần

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đượcgiao phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cụm, Khối thi đua;

- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh,lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và chuyên viên phụtrách Cụm, Khối thi đua (đối với Cụm, Khối thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh thànhlập).

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, cán bộphụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng các đơn vị trong Cụm, Khối thi đua.

Riêng Cụm thi đua huyện, thành phố hoặc Cụm thi đuacấp xã do cấp huyện quản lý chỉ định 2 đến 3 đơn vị thành viên mời một đại diệnđiển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc báo cáo tại Hội nghị.

b) Nội dung

- Thông qua dự thảo báo cáo sơ kết phong trào thiđua 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Cụm, Khối thi đua.

- Giới thiệu kết quả xây dựng mô hình, điển hình mớicủa đơn vị.

- Tọa đàm, trao đổi về các phương pháp nghiệp vụ;kinh nghiệm đổi mới công tác thi đua khen thưởng của Cụm, Khối, đặc biệt làphương pháp đánh giá, kiểm tra, biện pháp nhân rộng điển hình tiên tiến, nhữngmô hình mới, những nhân tố mới hiệu quả trên các lĩnh vực đặc thù theo các Cụm,Khối thi đua.

c) Thời gian: Tổ chức hoàn thành trước ngày15/7 của năm thi đua. Riêng Khối các trường chuyên nghiệp, cao đẳng và các đơnvị sự nghiệp, trường học tính theo năm học tổ chức vào tháng 3 hàng năm (Saukhi kết thúc học kỳ I).

3. Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua

a) Thành phần

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Khối,lĩnh vực

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đượcgiao phụ trách theo dõi, chỉ đạo Cụm, Khối thi đua;

- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh,lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và chuyên viên phụtrách Cụm, Khối thi đua (đối với Cụm, Khối thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh thànhlập).

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, cán bộlàm công tác Thi đua - Khen thưởng các đơn vị trong Cụm, Khối thi đua.

b) Nội dung:

- Đánh giá kết quả hoạt động của Cụm, Khối thi đuatrong năm và đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo.

- Thông báo kết quả tự chấm điểm, thẩm định điểm củacác đơn vị trong Cụm, Khối thi đua.

- Bình chọn, xếp hạng thi đua; đề nghị Ủy ban nhândân tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho cácđơn vị tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu Cụm, Khối, đơn vị xếp thứ nhì, ba theo số lượngphân bổ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

- Giới thiệu, suy tôn Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụmphó, Khối phó thi đua năm tiếp theo.

c) Thời gian: Tổ chức hoàn thành trước ngày31/12 hàng năm. Riêng Khối các trường chuyên nghiệp, cao đẳng và các đơn vị sựnghiệp, trường học tính theo năm học tổ chức trước 30/7 hàng năm.

4. Các Cụm, Khối thi đua có trách nhiệm báocáo cơ quan thường trực Hội đồng và thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnhđược phân công phụ trách hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý hoạt động Cụm,Khối để được hướng dẫn, chỉ đạo về nội dung, chương trình, báo cáo tự chấm điểm,thẩm định điểm theo điểm h, khoản 1, Điều 4 Quy chế này (tối thiểu trước 3 ngàydiễn ra hội nghị sơ kết, tổng kết).

Điều 6. Chế độ kiểm tra vàthông tin báo cáo

a) Chế độ kiểm tra: Tuỳ vào tình hình thực tếvà số lượng các đơn vị thành viên trong các Cụm, Khối thi đua, Cụm trưởng, Khốitrưởng thống nhất với các Cụm phó, Khối phó xây dựng kế hoạch, chương trình vàhình thức tổ chức kiểm tra phù hợp, hiệu quả, báo cáo thường trực Hội đồng Thiđua - Khen thưởng tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý hoạt động Cụm,Khối.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra và đánh giátình hình thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã giao ước từ đầu năm gửi Cụm trưởng,Khối trưởng tổng hợp, cơ quan, đơn vị quản lý Cụm, Khối và Ban Thi đua - Khenthưởng tỉnh theo dõi.

b) Chế độ thông tin báo cáo: Thực hiện chế độthông tin, báo cáo định kỳ sơ kết 6 tháng và tổng kết năm hoặc báo cáo đột xuất(nếu có) với Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua BanThi đua - Khen thưởng tỉnh) hoặc cơ quan, đơn vị quản lý Cụm, Khối tổng hợp.

Điều 7: Nội dung các tiêu chíthi đua chủ yếu

1. Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hoàn thành tốt chỉtiêu, nhiệm vụ được giao (550 điểm)

a) Đối với Cụm thi đua huyện, thành phố (Cụm thiđua cấp xã)

- Kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế

- Diện tích gieo trồng cây hàng năm.

- Sản lượng cây lương thực có hạt.

- Diện tích trồng rừng và độ che phủ rừng.

- Giá trị sản xuất công nghiệp.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn

- Thu nhập bình quân đầu người

- Giải quyết việc làm

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí hiện nay

- Các chỉ tiêu kế hoạch về xây dựng nông thôn mới

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia

- Kết quả thực hiện các tiêu chí GD&ĐT trongnăm học

- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị; thôn, làng, tổ dân phố vănhóa và gia đình văn hóa.

- Thực hiện phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh tổquốc; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

- Thực hiện an toàn giao thông

- Công tác phòng, chống dịch bệnh

- Công tác quốc phòng quân sự, địa phương

- Thực hiện cải cách hành chính

- Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng...

b) Đối với Khối các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể,các tổ chức Hội; Khối các trường chuyên nghiệp, Cao đẳng (Khối các Phòng, Ban,Ngành, Đoàn thể, Hội cấp huyện; Khối các đơn vị sự nghiệp, trường học do sởGiáo dục và Đào tạo quản lý).

- Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đượcHội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao; các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệmvụ trọng tâm lĩnh vực của bộ, ngành, đoàn thể, hội Trung ương giao; chỉ tiêu kếhoạch năm của ngành, lĩnh vực.

- Nghiên cứu cụ thể hóa chủ trương, chính sách củaĐảng, Nhà nước; tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện mụctiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chế độ chính sách của ngành,lĩnh vực.

- Chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụtham mưu, quản lý Nhà nước, thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngành, lĩnh vực đượcgiao.

- Công tác nghiên cứu khoa học; hoạt động sáng kiến,giải pháp, phổ biến nhân rộng sáng kiến, giải pháp; bồi dưỡng và đào tạo cán bộ.

- Tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệan ninh tổ quốc, ngày quốc phòng toàn dân, thực hiện tốt công tác huấn luyệndân quân tự vệ.

- Thực hiện cải cách hành chính.

- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hành tiếtkiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

c) Đối với Khối Doanh nghiệp, Ngân hàng và Bảo hiểm(Khối Doanh nghiệp, Hợp tác xã do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khucông nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh quản lý).

- Các chỉ tiêu kinh tế (Tốc độ tăng trưởng; tổngdoanh thu, năng suất lao động, lợi nhuận; nộp ngân sách, thu nhập bình quân củangười lao động và các chỉ tiêu khác).

- Các giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô, gópphần tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Thực hành cải cách hành chính.

- Thực hiện các chính sách xã hội, giải quyết việclàm.

- Tham gia xây dựng củng cố an ninh, quốc phòng, trậttự an toàn xã hội.

- Thực hiện đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bịnâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

- Thực hiện hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước,chính sách đối với người lao động (Tỷ lệ người được tham gia BHXH, BHYT, BH thấtnghiệp... trên tổng số cán bộ, công nhân viên, người lao động).

- Chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho ngườilao động, cải thiện điều kiện việc làm, các quy định về bảo hộ lao động; tích cựctham gia các hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng nông thôn mới.

2. Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sáchvà pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vữngmạnh (200 điểm)

a) Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủtrương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

b) Triển khai thực hiện tốt Luật phòng, chống thamnhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

c) Không có cán bộ vi phạm từ khiển trách trở lên.

d) Thực hiện tốt việc quán triệt, thực hiện Nghịquyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tổchức có hiệu quả, có nhiều cách làm và mô hình hay để tiếp tục đẩy mạnh việc"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

đ) Kết quả đánh giá, nhận xét của Đảng ủy Khối cáccơ quan tỉnh.

e) Đánh giá, xếp loại tổ chức đoàn thể.

f) Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

g) Ngoài các quy định trên đối với doanh nghiệp thựchiện tốt:

- Thực hiện tốt các quy định về thỏa ước lao động tậpthể, không để xảy ra tranh chấp lao động, khiếu kiện kéo dài, đình công, bãicông, mất an ninh trật tự; mất an toàn, gây cháy nổ, tai nạn lao động...

- Thực hiện tốt các quy định Luật Doanh nghiệp, quảnlý thuế, Luật kế toán; Bảo hiểm xã hội; các quy định về bảo vệ môi trường vàpháp luật liên quan.

3. Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khenthưởng (200 điểm)

a) Triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị, LuậtThi đua, Khen thưởng, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng vàvăn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương.

b) Triển khai cụ thể hóa, quán triệt thực hiện Chỉthị, Quyết định, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua -Khen thưởng tỉnh và cơ quan quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng củatỉnh.

c) Xây dựng ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng,văn bản hướng dẫn cụ thể hóa chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng củacơ quan, đơn vị, địa phương. Ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức phát độngcác phong trào thi đua.

d) Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong tràothi đua yêu nước (thi đua thường xuyên).

đ) Xây dựng kế hoạch; tổ chức phát động phong tràothi đua yêu nước (thi đua chuyên đề, theo đợt) gắn với nhiệm vụ trọng tâm, nhiệmvụ khó của cơ quan, đơn vị, địa phương và chuyên đề, đợt thi đua của tỉnh hàngnăm.

e) Triển khai thực hiện các quy định về kiện toàn tổchức bộ máy và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; việc tổ chức bồidưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng.

f) Tiếp tục tổ chức, triển khai phong trào thi đua“Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện tốt các nội dung chỉđạo, yêu cầu về chất lượng, tiến độ, công tác sơ tổng kết hàng năm và giai đoạnthi đua theo chỉ đạo của tỉnh.

g) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng,phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến; định kỳ giớithiệu mô hình điển hình theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh.

h) Công tác kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết cácphong trào thi đua; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, tráchnhiệm của cơ quan, đơn vị.

i) Thực hiện tốt công tác khen thưởng; chất lượngxét duyệt, cho ý kiến khen thưởng; Tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp(thường xuyên, chuyên đề) cấp cơ sở, cấp tỉnh; trình tự, thủ tục hồ sơ khen thưởng,tiến độ đề nghị khen thưởng.

k) Thực hiện tốt các quy định về hoạt động sáng kiến,giải pháp; phổ biến, nhân rộng, áp dụng sáng kiến, giải pháp.

l) Thực hiện đầy đủ đúng thời gian quy định về chếđộ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác thi đua, khen thưởng; chế độthông tin báo cáo định kỳ theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 củaUBND tỉnh Hòa Bình ban hành chế độ báo cáo các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhândân các huyện, thành phố; Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh về việc bãi bỏ khoản Điều 4 của Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011.

4. Căn cứ vào những nội dung, tiêu chí thi đua chủyếu nêu trên, các Cụm, Khối thi đua của tỉnh cụ thể hóa hoặc bổ sung thêm một sốtiêu chí thi đua cho phù hợp với đặc thù của Cụm, Khối, nhưng không vượt quá30% số tiêu chí đã quy định trong từng nội dung. Việc cụ thể hóa nội dung thiđua, phân chia thang, bảng điểm, điểm thưởng không được vượt quá tổng số điểmđã quy định cho mỗi nội dung thi đua và được các thành viên trong Cụm, Khối thiđua thảo luận, thống nhất ban hành sau khi có ý kiến nghiệp vụ của cơ quan Thườngtrực Hội đồng (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), Thuờng trực Hội đồng Thi đua -Khen thưởng cơ quan, đơn vị quản lý Cụm, Khối để làm căn cứ cho việc chấm điểm,thẩm định điểm và bình xét thi đua hàng năm.

Điều 8. Nguyên tắc, phương phápchấm điểm, bình xét thi đua và hồ sơ thủ tục đề nghị.

1. Nguyên tắc chấm điểm

- Thống nhất lấy chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhândân tỉnh hoặc Hội đồng nhân dân các cấp giao làm căn cứ chấm điểm thi đua. Nhữngchỉ tiêu thi đua trong bảng chấm điểm không có trong Nghị quyết của Hội đồngnhân dân các cấp, thì lấy chỉ tiêu kế hoạch giao của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủyban nhân dân các cấp (hoặc chỉ tiêu kế hoạch năm do ngành, lĩnh vực giao) từ đầunăm, chỉ tiêu kế hoạch do đơn vị xây dựng trong bản đăng ký thi đua từ đầu nămvà giao ước thi đua của Cụm, Khối.

- Lấy các số liệu được xác định, thống nhất tại báocáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,quốc phòng - an ninh của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; xã, phường, thị trấntrình Hội đồng nhân dân cùng cấp (Đối với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, tổ chứcHội cấp tỉnh; các Ban, Ngành, Đoàn thể, Hội cấp huyện, cấp xã thì lấy báo cáođánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cơquan Trung ương đối với cấp tỉnh; cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã, cơquan quản lý cấp trên và cấp có thẩm quyền đối với các ban, ngành, đoàn thể, hộicấp huyện, cấp xã); Báo cáo tổng kết năm của các các đơn vị trong các Cụm, Khốithi đua và văn bản điều chỉnh số liệu của các đơn vị thành viên và các tài liệuminh chứng làm căn cứ tính điểm, tỷ lệ kết quả đạt được để chấm điểm thi đua.

- Nếu các chỉ tiêu giới hạn trong khoảng từ sàn đếntrần thì cách tính điểm lấy số thực hiện/kế hoạch trần bằng kết quả đạt được đểtính điểm.

* Điểm cộng, điểm trừ

- Điểm cộng 50 điểm: dùng để thưởng cho cácchỉ tiêu quy định tại mục I, Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hoàn thành tốt chỉtiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện thưởng điểm theo nguyên tắc mỗichỉ tiêu vượt 1% cộng 01 điểm, nhưng không quá 5 điểm cho mỗi chỉ tiêu.

- Điểm trừ: Nếu kết quả các chỉ tiêu thi đuathực hiện thấp hơn 1% so kế hoạch sẽ bị trừ 02 điểm nhưng không trừ quá 02 lầnđiểm thưởng cho mỗi chỉ tiêu.

2. Các căn cứ đánh giá: Căn cứ quy chế hoạtđộng của Cụm, Khối thi đua; bản đăng ký thi đua; kết quả đạt được trong năm thiđua; điểm đơn vị tự chấm; kết quả kiểm tra; kết quả đánh giá mức độ hoàn thànhnhiệm vụ theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh đối vớicác Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố; Kết quả nhận xét, đánh giá củaBan Tổ chức Tỉnh ủy đối với Khối Đảng, đoàn thể tỉnh; các thông tin văn bảnliên quan để làm cơ sở cho việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua cho mỗiđơn vị thành viên; căn cứ vào số liệu cung cấp của các ngành có liên quan (nếucó).

3. Căn cứ xếp loại thi đua: Căn cứ vào kếtquả chấm điểm của đoàn kiểm tra (nếu tổ chức đoàn kiểm tra) hoặc kết quả chấmđiểm, kết quả thẩm định lại điểm của Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụm phó, Khối phóđã được các đơn vị thành viên thống nhất tại hội nghị kiểm tra hoặc hội nghịtrù bị trước khi diễn ra hội nghị tổng kết Cụm, Khối thi đua, sau khi đã có ýkiến của Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị quảnlý Cụm, Khối do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thành lập.

4. Quy trình đánh giá

- Các đơn vị thành viên tự chấm điểm.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả.

- Tổng hợp, thẩm định lại kết quả tự chấm điểmthông báo cho các đơn vị thành viên.

- Báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởngtỉnh hoặc cơ quan quản lý Cụm, Khối và thành viên Hội đồng được phân công theodõi, chỉ đạo Khối thi đua theo quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 4 và khoản 4,Điều 5 Quy chế này.

- Tổ chức cuộc họp tổng kết, bình xét thi đua.

5. Bình xét thi đua

a) Bình xét thi đua đối với Cờ thi đua và Bằngkhen của Chủ tịch UBND tỉnh

- Trên cơ sở nội dung Báo cáo tổng kết thực hiệnphong trào thi đua, Bảng tự chấm điểm của các đơn vị trong Cụm, Khối; điểm thẩmđịnh của trưởng Khối, phó trưởng Khối; Cụm trưởng, Cụm phó tổng hợp.

- Các thành viên trong Cụm, Khối xem xét thống nhấtvới kết quả tổng hợp thi đua. Kết quả xếp hạng từ số điểm cao đến số điểm thấp.Đơn vị có số điểm cao nhất nếu đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 26 Luật Thiđua, Khen thưởng là đơn vị được đề nghị tặng Cờ dẫn đầu Cụm, Khối thi đua; cácđơn vị có số điểm đạt kế tiếp là đơn vị được đề nghị tặng giải Nhì, Ba Cụm, Khốitheo quy định.

- Chỉ áp dụng hình thức bỏ phiếu kín trong trường hợpkhi có từ 02 đơn vị trở lên có tổng số điểm bằng nhau.

- Căn cứ kết quả bình xét và đề nghị trình khen củacác Cụm, Khối thi đua, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp báo cáo Hội đồngThi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, quyết định tặng Cờ và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh.

b) Bình xét thi đua đối với Cờ thi đua của Chínhphủ

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét chọn 20%trong số những đơn vị đạt Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân tỉnh và đạtcác tiêu chuẩn quy định tại Điều 25 Luật Thi đua, Khen thưởng để đề nghị tặng Cờthi đua của Chính phủ.

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định, tổng hợpbáo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, cho ý kiến. Căn cứ kết quảcho ý kiến bằng phiếu kín của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh(theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh).Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhtrình Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

6. Hồ sơ và thời gian trình khen thưởng

a) Hồ sơ, thủ tục gồm:

- Tờ trình đề nghị của Cụm trưởng, Khối trưởng.

- Biên bản họp xét thi đua của Cụm, Khối thi đua.

- Bảng tổng hợp chấm điểm của Cụm, Khối thi đua.

- Báo cáo thành tích của đơn vị.

- Đối với Cụm, Khối thi đua trực thuộc phải có ý kiếncủa Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố được giao quản lý.

- Hồ sơ trình khen thưởng nộp tại Phòng Hành chính- Tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, số lượng gồm:

+ Khen thưởng tổng kết năm (Cờ thi đua, Bằng khen):01 bộ bản chính.

+ Cờ thi đua của Chính phủ: 05 bộ bản chính

+ File điện tử hồ sơ trình khen thưởng: Tờ trình,danh sách, báo cáo thành tích của các tập thể ở định dạng “.doc”.

b) Thời gian trình khen

- Đối với khen tổng kết năm (Cờ thi đua, Bằngkhen): trước ngày 05/01 năm sau.

- Đối với danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ: trướcngày 20/02 năm sau

- Riêng đối với ngành Giáo dục và Đào tạo trong thờigian từ 15/6 đến 15/8 hàng năm.

c) Những trường hợp không xét khen thưởng

- Không đăng ký và ký kết giao ước thi đua hàngnăm.

- Đơn vị có các vụ tiêu cực, tham nhũng, có sai phạmnghiêm trọng trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước.

- Chưa xét thi đua đối với những đơn vị có dấu hiệusai phạm đang chờ các cơ quan có thẩm quyền kết luận.

- Các Cụm, Khối hoạt động không tuân thủ đúng cácquy định tại Quy chế này, sẽ không được công nhận kết quả bình xét thi đua.

- Những đơn vị không đăng ký thi đua, không có báocáo tổng kết thi đua và bảng chấm điểm sẽ không xét công nhận các danh hiệu thiđua; không xét khen thưởng và hiệp y khen thưởng cho tập thể đơn vị và cá nhânngười đứng đầu đơn vị đó.

7. Cơ cấu giải thưởng các Khối thi đua của tỉnhquy định cụ thể như sau

- Khối có dưới 06 đơn vị: Chọn 01 giải nhất, 01 giảinhì.

- Khối có 06 đến 08 đơn vị: Chọn 01 giải nhất, 01giải nhì, 01 giải ba.

- Khối có 09 đến 11 đơn vị: Chọn 01 giải nhất, 01giải nhì, 02 giải ba.

- Khối có 12 đến 20 đơn vị: Chọn 01 giải nhất, 02giải nhì, 03 giải ba.

- Khối có 21 đến 30 đơn vị: Chọn 01 giải nhất, 03giải nhì, 05 giải ba.

- Khối có từ 30 đơn vị trở lên: Chọn 01 giải nhất,05 giải nhì, 06 giải ba.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào quy chế này, Cụm trưởng, Khối trưởngcác Cụm, Khối thi đua của tỉnh có trách nhiệm xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể,phù hợp, thảo luận và thống nhất với các thành viên của Cụm, Khối mình thực hiệncác nội dung thi đua theo đúng quy định. Tổ chức ký kết giao ước thi đua vàđăng ký các chỉ tiêu thi đua theo quy định hiện hành.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, cáccơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốđược Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thành lập Cụm, Khối có trách nhiệmcụ thể hóa quy định này thành Quy định tổ chức, hoạt động và hướng dẫn các Cụm,Khối thi đua trực thuộc theo quy định của pháp luật và Quy chế này. Chịu tráchnhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và cơ quan quản lý nhànước về công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh về tổ chức và hoạt động của Cụm,Khối thi đua do các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức; kiểm tra, giám sát,theo dõi, chỉ đạo, xét duyệt, đề nghị khen thưởng theo quy định hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, phátsinh các đơn vị gửi ý kiến tham gia về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởngtỉnh để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thiđua - Khen thưởng tỉnh điều chỉnh, bổ sung./.