UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1306/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾHOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC NỘI DUNG KẾT LUẬN SỐ 51-KL/TW NGÀY29/10/2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XI VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CHỈ ĐẠOCỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠOVÀ DẠY NGHỀ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22 tháng 01năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trungương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứngyêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế;

Thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TUngày 18 tháng 02 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về thực hiệncác Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờtrình số 105/TTr-GDĐT ngày 21 tháng 5 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định nàyKế hoạch thông tin tuyên truyền về các nội dung Kết luận số 51-KL/TW ngày 29tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và các Nghị quyếtchỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển giáo dục,đào tạo và dạy nghề.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chủ trì triển khai thực hiện vàhướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch ban hành tại Điều 1. Địnhkỳ 6 tháng và cả năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện của các sở,ban, ngành và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Các đoàn thể tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Sơn La; Đài PTTH tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (2).NT.34.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH THÔNGTIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC NỘI DUNG KẾT LUẬN SỐ 51-KL/TW NGÀY 29/10/2012 CỦA BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XI VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNHTRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của UBNDtỉnh Sơn La)

Thực hiện Chỉ thị số02/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khaithực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục vàđào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóatrong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hộinhập Quốc tế; Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 18 tháng 02 năm2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hộinghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và các Nghị quyết chỉ đạo củaBan Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển giáo dục, đào tạo vàdạy nghề. UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch thông tin tuyên truyền về các nộidung Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và các Nghị quyết chỉ đạocủa Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển giáo dục, đào tạovà dạy nghề như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22 tháng01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảngkhoá XI đến toàn thể các sở, ban, ngành, nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đặcbiệt là đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, sinhviên trên địa bàn tỉnh để có nhận thức đúng về vị trí, ý nghĩa tầm quan trọngcủa việc “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầucông nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xãhội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; đồng thời nâng cao nhận thức về sựnghiệp giáo dục và đào tạo với vị trí là “Quốc sách hàng đầu”, là nhiệmvụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân vàcủa toàn xã hội.

2. Các sở, ban, ngành,các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh phải bám sát chức năng nhiệm vụ vàtình hình thực tế của địa phương để phối hợp triển khai thực hiện các nội dung,giải pháp đã nêu trong Kết luận số 51-KL/TW ngày29 tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

3. Phát động nhân dânvà xã hội tích cực quan tâm, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo; cùngngành giáo dục và đào tạo khắc phục tiêu cực, yếu kém, tồn tại; duy trì nề nếpkỷ cương; tăng cường xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đàotạo.

4. Kiểm điểm, đánh giáviệc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và các Nghịquyết chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triểngiáo dục, đào tạo và dạy nghề.

II. NỘI DUNG KẾHOẠCH

1.Thời gian:Từ tháng 6 năm 2013 và các năm tiếp theo.

2. Đối tượng tuyêntruyền

a) Cán bộ, công chức,viên chức các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức đoànthể.

b) Nhà giáo, cán bộquản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, sinh viên các cấphọc và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Sơn La.

c) Các bậc cha mẹ họcsinh và nhân dân.

3. Hình thức tuyêntruyền

a)Hàng năm tổchức hội nghịtập huấn, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ quảnlý, nhà giáo các cấp; tăng cường các hình thức tuyên truyền, các tài liệu tạicác cơ sở giáo dục và đào tạo.

b) Các cơ quan Báo SơnLa, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền với các hìnhthức linh hoạt, phù hợp: Trang tin, phóng sự, chuyên mục ..., bằng tiếng phổthông, tiếng dân tộc; tăng thời gian đưa tin bài cho các nội dung Nghị quyếtTrung ương 6 khoá XI.

c) Thường xuyên tổchức thông tin, tư vấn về nghề nghiệp, ngày hội việc làm, định hướng cho họcsinh trung học, người lao động tự đánh giá khả năng, tự lựa chọn và quyết địnhnghề nghiệp của mình. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng nghiệptrong các trường phổ thông, kết hợp hoạt động hướng nghiệp với đào tạo nghềtrong các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn.

4. Các nội dung và tàiliệu tuyên truyền

- Kết luận số 51-KL/TWngày 29 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảngkhóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu côngnghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiệnkinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế.

- Chỉ thị số 02/CT-TTgngày 22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiệnKết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấphành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóatrongđiều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt“Chiếnlược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020”.

- Quyết định số 6639/QĐ-BGD ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phêduyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Ngành Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020.

- Chỉ thị số 10-CT/TWngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăngcường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.

- Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài,xây dựng xã hội học tập.

- Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề ánĐàotạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

- Chương trình hànhđộng số 15-CTr/TU ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh SơnLa về thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trungương khóa XI;

- Các văn bản có liênquan của Trung ương và của tỉnh;

5. Kinh phí thực hiện

Từnguồn kinh phí đã được cấp năm 2013 và kinh phí giao dự toán hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Sở Giáo dục và Đàotạo

Chủ trì, phối hợp vớicác sở, ban, ngành, đoàn thể, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai các nộidung thông tin, tuyên truyền về công tác giáo dục và đào tạo, kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền đốivới các cơ sở giáo dục và đào tạo.

2. Sở Lao động, thươngbinh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp vớicác sở, ban, ngành chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các nội dung thông tin, tuyêntruyền về dạy nghề và kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền đối với các cơsở dạy nghề.

3. Sở Thông tin vàTruyền thông

Phối hợp với Sở Giáodục và Đào tạo và chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh tổ chứcthực hiện Kế hoạch.

4. Hội Khuyến học tỉnh

Phối hợp với các sở,ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai các nội dung thông tin tuyêntruyền về giáo dục và đào tạo, dạy nghề trong các cấp hội khuyến học và hộiviên.

5. Báo Sơn La và Đàiphát thanh truyền hình tỉnh chủ động, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, SởLao động, thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, có chuyên mục và dành thờigian thích hợp, thường xuyên đưa tin bài về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạynghề; đồng thời nêu gương sáng về tập thể cá nhân trong thực hiện tốt Nghịquyết Trung ương 6 khoá XI.

6. Các sở, ban, ngànhkhác của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo;Sở Lao động, thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền về giáodục đào tạo và dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

7. UBND các huyện,thành phố

Phổ biến, quán triệt,chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện Kế hoạch và phối hợpvới các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kếhoạch.

Trên đây là Kế hoạch thông tin tuyên truyền về các nội dung Kết luận số51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của BanChấp hành Trung ương Đảng khoá XI và các Nghị quyết chỉ đạo của Ban Chấphành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan vàUBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Đề nghị các đoàn thể, cáctổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xãhội phối hợp thực hiện./.