BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1307/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔCHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộXây dựng;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chấtlượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trìnhtự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửađổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày16/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bốhợp quy đối với sản phẩm hànghóa vậtliệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN16: 2014/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệvà Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêuchuẩn Đo lường Chất lượng 3, địa chỉ số 49 đường Pasteur - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP. Hồ ChíMinh, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hànghóa vật liệu xây dựng (tại Phụ lục kèmtheo) phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệuxây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD .

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định nàylà 3 năm kể từ ngày 01/11/2014, thay thế Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày30/12/2011.

Điều 3. Tổ chức nêu tại Điều 1 có tráchnhiệm thực hiện công tác đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phục vụ quản lý nhà nướckhi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nướccó thẩm quyền.

Tổ chức nêu tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Tên tổ chức tại Điều 1;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Vụ VLXD;
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam