ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1307/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 04 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH VÀOLỚP 10 CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM HỌC2016 - 2017

ỦY BAN NHÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dântộc nội trú (PTDTNT) ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBNDtỉnh Lào Cai ban hành quy định về tuyển sinh vào các trường PTDTNT trên địa bàntỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tại Tờtrình số 64/TTr-SGD &ĐT ngày 27/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành nguyên tắc tuyển sinh vào lớp 10 các trường PTDTNT trên địabàn tỉnh Lào Cai năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Đối với trường Trung học phổ thông DTNT tỉnh:

1.1. Tuyển thẳng:Thực hiện theo Điểm a, Khoản 3, Điều 20 Quy chế tổ chức vàhoạt động của trường PTDTNT ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Tuyển theo điểm xét tuyển: Số chỉ tiêucòn lại của Trường Trung học phổ thông DTNT tỉnh (sau khi tuyển thẳng)được tuyển theo nguyên tắc: Tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho tớihết chỉ tiêu được giao.

2. Đối với các trường PTDTNT trung học cơ sở và trung họcphổ thông huyện

2.1. Tuyển thẳng:Thực hiện theo Điểm a, Khoản 3, Điều 20 Quy chế tổ chức vàhoạt động của trường PTDTNT ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Xét tuyển: Những học sinh không trúng tuyển vào trường Trung học phổthông DTNT tỉnh được xét tuyển vào các trường PTDTNT trung học cơ sở và trunghọc phổ thông huyện (theo địa bàn) theo nguyên tắc sau:

- Tuyển 70% tổng chỉ tiêu từng trường: Tuyển theo điểm xéttuyển từ cao xuống thấp (trường PTDTNT trung học cơ sở và trung học phổ thông huyệnBảo Thắng tuyển không quá 10 học sinh của thành phố Lào Cai).

- Số chỉ tiêu còn lại của mỗi trường được xét tuyển dựa trêncơ cấu dân tộc, vùng miền kết hợp với điểm xét tuyển.

3. Chỉ đưa vào danh sách xét tuyển vào lớp 10 các trườngPTDTNT những học sinh đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về tuyểnsinh vào các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Lào Cai và có kết quả xếp loại nămhọc lớp 9: Hạnh kiểm từ Khá trở lên, học lực từ Trung bình trở lên. Khi tuyểntheo điểm xét tuyển, nếu xét đến chỉ tiêu cuối cùng, nhiều thí sinh có điểm xéttuyển bằng nhau thì xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên điểm trung bình môncả năm cao hơn: Lớp 9, lớp 8, lớp 7, lớp 6.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liênquan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo và tổ chức thi, xét tuyển sinh vàocác trường phổ thông dân tộc nội trú theo đúng Quy chế, Quy định hiện hành, bảođảm an toàn, chính xác, công bằng, khách quan, có chất lượng.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởngcác Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh
- Như điều 3 QĐ;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH, NC, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Xuân Phong