ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1308/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ CẮM MỐC RANH QUY HOẠCH THEO ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNHRANH GIỚI QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/5000 KHU DU LỊCHTRẢNG CỎ BÙ LẠCH, XÃ ĐỒNG NAI, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNHPHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

n cứLuật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xácđịnh và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 01/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

n cứQuyết định số 278/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh vềviệc phê duyệt điều chỉnh ranh giới đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷlệ 1/5000 Khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai,huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Tờ trình số 968/TTr-SXD ngày 02/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt dự toán chi phí cắm mốc ranh quy hoạch theo đồ án điềuchỉnh ranh giới quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khudu lịch Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước với nộidung cụ thể như sau:

1. Dự toán chi phí: 324.157.000đồng. triệu, một trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn)

Trong đó:

- Công tác di dời mốc ranh cũ: 170.035.713 đồng.

- Công tác cắm mốc ranh mới:124.652.830 đồng.

- Thuế VAT 10%: 29.468.854 đồng.

(cóbảng dự toán chi tiếtkèm theo)

2. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làChủ đầu tư có trách nhiệm hợp đồng với đơn vị tư vấn có đủtư cách pháp nhân tiến hành cắm mốcranh quy hoạch theo đồ án điều chỉnh ranh giới quy hoạch chungxây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng,tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Cácông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên vàMôi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:- CT, PCT;
Điều 3;
P, P.KTN;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Anh Minh

BẢNG DỰ TOÁN

CHIPHÍ CẮM MỐC RANH QUY HOẠCH THEO ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI QUY HOẠCH CHUNG XÂYDỰNG TỶ LỆ 1/5000 KHU DU LỊCH TRẢNG CỎ BÙ LẠCH XÃ ĐỒNG NAI, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNHBÌNH PHƯỚC(kèm theo Quyết định số 1308/QĐ-UBNDngày 06 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt

Hạng mục công việc

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Công tác di dời mốc ranh cũ

159

170.035.713

1,1

Đào cọc, di dời cọc ranh quy hoạch cũ đến vị trí mới

Cọc

159

230.724

36.685.116

2,2

Xác định vị trí để cắm cọc ranh quy hoạch đến vị trí mới

Cọc

159

838.683

133.350.597

2

Công tác cắm mốc ranh mới

Cọc

134

930.245

124.652.830

Tổng cộng (1+2)

294.688.543

Thuế VAT

%

10

29.468.854

Tổng giá trị sau thuế VAT

324.157.397

TỔNG LÀM TRÒN

324.157.000

(Batrăm hai mươi bốn triệu, một trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn)