UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1309/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀUCHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2013 (LẦN 1)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm2013;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sáchnhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 08 về việc điềuchỉnh, bổ sung Điểm D, Điều 1, vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xâydựng cơ bản của Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dântỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 06 về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nướcnăm 2013, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấpdưới năm 2013, kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựngcơ bản năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốnđầu tư xây dựng cơ bản năm 2013, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệuđồng

Nguồn vốn

Kế hoạch đầu năm 2013

Kế hoạch điều chỉnh

Tăng (+) giảm (-)

Tổng cộng

1.030.200

1.441.393

+ 411.193

Nguồn cân đối từ ngân sách

234.200

234.200

-

Nguồn thu từ tiền sử dụng đất

96.000

96.000

-

Nguồn xổ số kiến thiết

700.000

700.000

-

Nguồn chuyển nguồn vượt thu năm 2012

-

168.145

+ 168.145

Nguồn kết dư năm 2011

-

48.048

+ 48.048

Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi

-

195.000

+ 195.000

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thôngbáo cụ thể cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện và hoàn thành giải ngântheo đúng thời hạn quy định.

Riêng vốn quy hoạch; vốn thực hiện dự án hoànthiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai chuyển sang nguồn vốn sự nghiệpcó tính chất xây dựng cơ bản, giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh,huyện thực hiện cấp phát theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởngcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu