ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1309/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 30 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG MỚICỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ THEO CƠ CHẾ “MỘTCỬA”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vềviệc phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầutrên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc SởThương mại tại Công văn số 256/STM-QLTM ngày 18 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế phối hợp liên ngành về thỏa thuận địa điểm xây dựng mớicửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo cơ chế “mộtcửa”.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân thành phố, giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thànhphố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các tổ chức và cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND, TT. UBND thành phố;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- TT. HĐND, TT.UBND quận, huyện;
- VP UBND thành phố (3B);
- Lưu: TTLT.H60

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Phước Như

QUY CHẾ

PHỐIHỢP LIÊN NGÀNH VỀ THỎA THUẬN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG MỚI CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦUTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1309 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Ủyban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quyđịnh về trình tự thủ tục thỏa thuận địa điểm xây dựng mới cửa hàng kinh doanhxăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ trước khi chủ đầu tư lập hồ sơ xin cấpgiấy phép xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Điều 2. Sở Thương mại chủtrì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Công chính, Sở Tài nguyên và Môitrường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Ủy ban nhân dân quận, huyện (nơicó nhu cầu xây dựng mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu) và các cơ quan liên quankhác (nếu có) xem xét và có ý kiến thỏa thuận địa điểm xây dựng mới cửa hàngkinh doanh xăng dầu đảm bảo phù hợp với Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 26tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án Quyhoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phốCần Thơ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và các quy định khác có liênquan.

Điều 3. Các cơ quan, đơnvị tại Điều 2 của Quy chế này có trách nhiệm thông báo đầy đủ cho Sở Thương mạiý kiến thẩm định thuộc trách nhiệm của ngành, đơn vị khi được lấy ý kiến.

Điều 4. Tổ chức nhận hồ sơ

1. Thời hạn thông báo kết quả(thỏa thuận địa điểm xây dựng mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu) cho chủ đầu tưtối đa là 15 (mười lăm) ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin xác địnhđịa điểm xây dựng mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu). Trường hợp đặc biệt, các ýkiến phối hợp khác nhau, cần phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền thì thời hạnthông báo kết quả không quá 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc.

2. Sở Thương mại chịu tráchnhiệm hướng dẫn, công khai thủ tục và tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư (theo mẫuđơn kèm theo), có ý kiến đề xuất bằng văn bản gửi cho các cơ quan, đơn vị tạiĐiều 2, kèm theo hồ sơ của chủ đầu tư; các cơ quan, đơn vị nhận được văn bảncủa Sở Thương mại và hồ sơ gửi kèm, tiến hành xem xét và có ý kiến bằng văn bảngửi về Sở Thương mại; sau khi nhận được ý kiến thẩm tra của các đơn vị theothời hạn quy định, Sở Thương mại tổng hợp ý kiến của các đơn vị và có văn bảntrả lời chính thức cho chủ đầu tư.

Chương II

NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP, QUY TRÌNH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁCCƠ QUAN TRONG VIỆC XEM XÉT, THOẢ THUẬN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG MỚI CỬA HÀNG KINHDOANH XĂNG DẦU

Điều 5. Nguyên tắc phốihợp

- Việc phối hợp giữa các cơquan, đơn vị để giải quyết hồ sơ, công việc có liên quan đến phạm vi quản lýcủa các đơn vị trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy hoạchcủa thành phố và quy hoạch của quận, huyện được cấp thẩm quyền phê duyệt, côngkhai, tôn trọng và không làm thay chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi cơquan, đơn vị;

- Trong quá trình giải quyết hồsơ, công việc có liên quan, nếu phát sinh vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, cáccơ quan liên quan phải chủ động phối hợp kịp thời giải quyết tháo gỡ vướng mắchoặc xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên có thẩm quyền, đảm bảo thời gianvà đúng quy định của pháp luật;

- Trường hợp công việc đó thuộclĩnh vực của ngành quản lý nhưng đã được cấp trên phân cấp cho đơn vị trựcthuộc mình hoặc đơn vị khác quản lý thì đơn vị đó phải chủ động liên hệ, traođổi với các đơn vị được phân cấp quản lý để có kết luận và trả lời theo đúngQuy chế này.

Điều 6. Quy trình xử lývà trách nhiệm các sở, ngành liên quan

1. Đối với Sở Thương mại:

- Niêm yết các danh mục, mẫubiểu hồ sơ liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm xây dựng mới cửa hàng kinhdoanh xăng dầu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và gửi đăng trên trang tinđiện tử của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố; đồng thời, gửi Ủy bannhân dân quận, huyện để niêm yết công khai cho doanh nghiệp biết;

- Tại Bộ phận “một cửa”, cán bộtiếp nhận hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ, thủ tục; tiếp nhận hồ sơ, lập giấytiếp nhận trong đó có hẹn ngày trả kết quả;

- Hồ sơ được chuyển đến Phòngchuyên môn xem xét, có ý kiến đề xuất bằng văn bản, gửi cho các cơ quan, đơn vị(nêu ở Điều 2 của Quy chế này), kèm theo bộ hồ sơ của chủ đầu tư (bản photo),trong thời gian 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của chủ đầu tư;

- Sau khi các cơ quan, đơn vịliên quan nhận được văn bản và hồ sơ của Sở Thương mại; cơ quan, đơn vị tổ chứcxem xét, thẩm tra và có ý kiến kết luận phần việc thuộc trách nhiệm quản lý củacơ quan, đơn vị mình, gửi kết quả bằng văn bản về Sở Thương mại. Sau khi SởThương mại nhận được văn bản của các cơ quan, đơn vị, tiến hành tổng hợp kếtquả, có văn bản chính thức trả lời cho chủ đầu tư tại Bộ phận “một cửa”, trongthời gian 04 (bốn) ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn quy định cho việc trảlời của các cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến;

- Trong quá trình hướng dẫn cáchồ sơ, thủ tục cho chủ đầu tư và giải quyết hồ sơ, công việc giữa các đơn vịliên quan, có thể sử dụng hộp thư điện tử của bộ phận “một cửa” để hướng dẫnchủ đầu tư và trao đổi ý kiến giữa các bộ phận chuyên môn của các đơn vị (vănbản điện tử chỉ mang tính tham khảo).

Trong trường hợp Sở Thương mạikhông tổng hợp được kết quả cuối cùng để thông báo cho chủ đầu tư (nếu các cơquan, đơn vị phối hợp có ý kiến khác nhau hoặc vì lý do khác), Sở Thương mại cótrách nhiệm thông báo bằng văn bản nêu rõ cho chủ đầu tư biết; đồng thời tổchức buổi làm việc cùng các cơ quan, đơn vị liên quan để trao đổi, bàn bạc điđến thống nhất hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền giảiquyết. Buổi làm việc này được tổ chức không quá 07 (bảy) ngày làm việc sau khiSở Thương mại không tổng hợp được kết quả từ các sở, ngành; các thành phần đượcmời dự họp phải đúng thành phần và tham gia đầy đủ (nếu đơn vị nào không thamdự họp thì coi như thuận theo kết luận của cuộc họp); Biên bản làm việc thaycho các ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Đối với Sở Xây dựng, Sở Tàinguyên và Môi trường, Sở Giao thông Công chính, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữacháy và Ủy ban nhân dân quận, huyện:

Sau khi nhận được văn bản và hồsơ kèm theo của Sở Thương mại gửi, các cơ quan, đơn vị xem xét, thẩm định hồ sơcủa chủ đầu tư về các yếu tố liên quan đến lĩnh vực, ngành mà đơn vị quản lý;có ý kiến thẩm tra bằng văn bản về địa điểm xây dựng mới cửa hàng kinh doanhxăng dầu do chủ đầu tư đề nghị là phù hợp hay không phù hợp; cơ quan, đơn vịđồng ý hay không đồng ý (tránh trường hợp có ý kiến chung chung, thiếu kết luậnchính kiến).

2.1. Sở Xây dựng xem xét, có ýkiến cụ thể về mức độ ảnh hưởng đến quy hoạch xây dựng của thành phố và các yếutố liên quan khác trong phạm vi quản lý của đơn vị.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trườngxem xét, có ý kiến cụ thể về mức độ ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất củathành phố và các yếu tố liên quan khác trong phạm vi quản lý của đơn vị.

2.3. Sở Giao thông Công chínhxem xét, có ý kiến cụ thể về mức độ ảnh hưởng đến hoạt động giao thông (đườngbộ, đường thủy,..) và các yếu tố liên quan khác trong phạm vi quản lý của đơnvị.

2.4. Phòng Cảnh sát Phòng cháyChữa cháy xem xét, có ý kiến cụ thể về mức độ an toàn phòng cháy chữa cháy đốivới địa điểm xây dựng mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu đến các công trình côngcộng lân cận và các yếu tố liên quan khác trong phạm vi quản lý của đơn vị.

2.5. Ủy ban nhân dân quận, huyệnxem xét, có ý kiến cụ thể về mức độ ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể của địaphương và các yếu tố liên quan khác trong phạm vi quản lý trên địa bàn.

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làmviệc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Thương mại và hồ sơ đính kèm, các cơquan, đơn vị được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời và chịu trách nhiệm vềnhững vấn đề thuộc chức năng quản lý của đơn vị; nếu đến hạn mà không có vănbản phúc đáp thì xem như đồng ý theo ý kiến đề xuất của Sở Thương mại; văn bảngửi lấy ý kiến được lưu trong hồ sơ thay cho ý kiến chấp thuận của các cơ quanđơn vị có liên quan. Trường hợp có những ý kiến khác nhau, không rõ ràng thìthực hiện theo điểm 1 Điều 6 của Quy chế này.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Giám đốc sở, thủtrưởng các đơn vị, cơ quan, ban ngành thành phố, các đơn vị liên quan, Chủ tịchỦy ban nhân dân quận, huyện, các bộ phận tham gia giải quyết hồ sơ về xác địnhđịa điểm xây dựng mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo cơ chế “một cửa” cótrách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Tổ chức và cá nhân đề nghị xâydựng mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ phải thựchiện đúng hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn của Sở Thương mại để được xem xét cấpgiấy phép xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định.

Các cán bộ, công chức thiếutrách nhiệm, gây khó khăn, chậm trễ trong thực hiện Quy chế này sẽ bị xử lý kỷluật theo Pháp lệnh cán bộ công chức.

Điều 8. Giám đốc SởThương mại có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quantổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra và gửi báo cáo định kỳ (quý,năm) tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công cho các sở, ban ngànhthành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện theo Quy chế này về Ủy ban nhân dânthành phố và Sở Nội vụ.

Quá trình thực hiện có khó khănvướng mắc, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những nội dung khôngphù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địaphương, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.