THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG

Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các côngtrình

đường Hồ Chí Minh, hầm qua đèo Hải Vân, cảng Cái Lân,

cầu Bãi Cháy, cầu Thanh Trì, cầu Cần Thơ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm1999 của Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng và Nghịđịnh số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc sửa đổi,bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theoNghị định số 52/1999/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lậpHội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình nêu trên (công văn số 1370/BXD-GDngày 31 tháng 7 năm 2000; số 2037/BXD-GD ngày 01 tháng 11 năm 2000), ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5100 BKH/CSHT ngày 17 tháng 8 năm 2000), BộGiao thông vận tải (công văn số 2746/BGTVT ngày 17 tháng 8 năm 2000; số 3683/BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2000), Bộ Tài chính (công văn số 3635 TC/ĐTngày 05 tháng 9 năm 2000), Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (công văn số 2338/BKHCNMT-CN ngày 11 tháng 8 năm 2000),

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình:đường Hồ Chí Minh, hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, cảng Cái Lân, cầu Cần Thơ, cầuBãi Cháy, cầu Thanh Trì. Các thành viên của Hội đồng:

1. Chủ tịch Hội đồng: Giáo sư, Viện sỹ Đặng Hữu;

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng các Bộ : Xâydựng, Giao thông vận tải, Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

3. Các ủy viên Hội đồng: Cục trưởng Cục Giám định Nhà nướcvề chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng, Cục trưởng Cục Giám định và quảnlý chất lượng các công trình giao thông Bộ Giao thông vận tải;

4. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựngBộ Xây dựng là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Điều 2. Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình nêu trên cónhiệm vụ:

1. Tổng nghiệm thu Nhà nước về chất lượng các côngtrình xây dựng nêu trên theo các quy định của Nhà nước;

2. Kiểm tra hoạt động của Hội đồng nghiệm thu cơ sở docác chủ đầu tư thành lập, hoạt động nghiệm thu chất lượng sản phẩm của các nhàthầu và các nhà tư vấn theo đúng quy định của Quy chế quản lý đầu tư và xâydựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành;

3. Kiểm tra định kỳ và đột xuất các hạng mục hoặc cácđiểm dừng kỹ thuật của công trình, khi phát hiện các sai phạm làm ảnh hưởng đếnchất lượng công trình thì được phép yêu cầu đơn vị thực hiện phải sửa đổi theođúng quy định; nếu sai phạm lớn hoặc đơn vị thực hiện không chịu sửa sai thì đượcphép yêu cầu đơn vị thực hiện tạm ngừng công việc đồng thời báo cáo Thủ tướngChính phủ xin ý kiến xử lý; các thiệt hại về kinh tế đều do đơn vị mắc sai phạmphải đền bù;

4. Thống nhất với Bộ Giao thông vận tải ban hành Quychế làm việc của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước với các công trình nêu trên;

5. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả công việc củaHội đồng nghiệm thu Nhà nước theo định kỳ, sau khi nghiệm thu xong một côngtrình và báo cáo kết thúc nhiệm vụ Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đối với từngcông trình.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đượctính trong tổng mức đầu tư của từng công trình. Hàng năm Bộ Giao thông vận tảicó trách nhiệm bố trí kinh phí cho Hội đồng nghiệm thu Nhà nước theo dự toánhàng năm và Hội đồng nghiệm thu Nhà nước có trách nhiệm quyết toán kinh phítheo đúng quy định để Bộ Giao thông vận tải thanh toán khi quyết toán từng côngtrình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày kýban hành và hết hiệu lực khi Hội đồng nghiệm thu Nhà nước hoàn thành nhiệm vụnghiệm thu được giao đối với các công trình nêu trên. Bộ trưởng các Bộ : Xâydựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học, Công nghệ và Môi trường,Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan và Chủ tịch Hội đồng nghiệmthu Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng