BỘ NỘI VỤ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Về việc huỷ bỏ Quyết định số 113/2005/QĐ-BNV

ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nội vụ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 05 năm 1957 quy định về quyền lập Hội;

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 100/2005/QĐ-BNV , ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Hủy bỏ Quyết định số 113/2005/QĐ-BNV ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nội vụvề việc sửa đổi Điều 37, Điều lệ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Đỗ Quang Trung