QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định công nhận làng nghề

tiếu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định công nhận làng nghề tiêu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công nghiệp, Ke hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thương mại và Du lịch, Thuỷ sản, Văn hóa-Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Hoàng Hà

QUY ĐỊNH

Về công nhận làng nghề tiêu thủ công nghiệp

trên địa bàn tỉnh Bình Định

(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/2005/QĐ-UBND ngày 13/12 /2005 của UBND tỉnh Bình Định)

_____________________________

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích:

1- Quy định này nhằm làm cơ sở công nhận làng nghề tiêu thủ công nghiệp (bao gồm làng nghề và làng nghề truyền thống) và phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển làng nghề tiếu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh .

2- Làm cơ sở đầu tư phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân địa phương, thực hiện chuyến dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

3- Thu hút đội ngũ thợ thủ công có trình độ kỹ thuật cao và các nghệ nhân có kinh nghiệm để nghiên cứu phục hồi, sáng chế các sản phẩm, hàng hoá mang bản sắc văn hóa dân tộc, có giá trị kinh tế và nghệ thuật cao, phục vụ tiêu dùng, xuất khấu và du lịch.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng cho các làng nghề tiếu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh có sản xuất, chế biến các sản phấm thuộc các ngành nghề sau:

1- Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

2- Chế biến nông, lâm, thuỷ hải sản.

3- Sản xuất công cụ, dụng cụ và hàng tiêu dùng đơn giản.

4- Sản xuất các sản phâm lưu niệm phục vụ khách tham quan du lịch.

Điều 3. Làng nghề, làng nghề truyền thống trong Quy định này được hiểu như sau:

1- Làng nghề là cụm địa bàn hoặc khu vực hộ dân cư có hoạt động cùng ngành nghê tiếu thủ công nghiệp phát triến và trở thành nguồn thu nhập chủ yêu của-người dân trong làng hoặc khối phố.

2- Làng nghề truyền thông là làng nghề, được hình thành từ lâu đời, sản xuất các sản phẩm có tính mỹ thuật đặc trưng, được nhiều người và nhiêu nơi biết đến, kể cả những nghề đã được cải tiến hoặc sử dụng máy móc thiêt bị đê hỗ trợ nhưng vẫn tuân thủ theo phương thức sản xuất tiểu thủ công nghiệp truyền thống là chủ yếu.

Chương II

LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG

Điều 4. Đặc điểm làng nghề, làng nghề truyền thống :

1- Sản xuất, chế biến tập trung theo cụm, địa bàn hoặc khu vực dân cư nhất định.

2- Sản phẩm sản xuất, chế biến mang tính đặc trưng, có kỹ thuật khéo léo, tinh xảo và sáng tạo của người thợ thủ công và nghệ nhân.

3- Tổ chức sản xuất theo từng hộ gia đình hoặc tổ hợp tác, họp tác xã, doanh nghiệp sản xuất gồm các hộ trong làng hoặc khối phô.

Điều 5. Tiêu chí làng nghề, làng nghề truyền thống:

Làng nghề, làng nghề truyền thống được công nhận phải đạt được một trong các tiêu chí sau đây:

1- Đối với làng nghề:

1.1- Số hộ cùng ngành nghê tiêu thủ công nghiệp chiêm từ 20% trở lên so với tổng số hộ dân trong làng, khối phố hoặc số lao động cùng ngành nghề tiếu thủ công nghiệp chiếm từ 30% trở lên so với số lao động trong làng, khối phố.

1.2- Hình thức tổ chức và phương hướng hoạt động của các hộ, các cơ sở sản xuất trong làng nghề phù họp với các mục tiêu phát triến kinh tế- xã hội của địa phương, bảo đảm môi trường sinh thái, quá trình hoạt động sản xuất phải tuân thủ sự quản lý của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

2- Đối với làng nghề truyền thống :

2.1- Phải đạt các tiêu chí về làng nghề như đã quy định tại Khoản 1, Điều 5 Quy định này.

2.2- Ngoài ra, làng nghề truyền thống còn có quá trình hình thành từ lâu đời, lưu truyền qua nhiều thế hệ và phù họp với nội dung quy định tại khoản 2, Điều 3 Quy định này.

Điều 6. Tên làng nghề, làng nghề truyền thống:

Tên làng nghề, làng nghề truyền thống phải gắn với sản phẩm, ngành

nghề tiêu thủ công nghiệp truyền thống, hoặc địa danh địa phương, và không trái với quy định của pháp luật. Neu làng, khối phố có nhiều nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển thì lấy tên sản phẩm có nghề nối tiếng nhất đặt tên cho làng nghề. Việc đặt tên làng nghề do nhân dân trong làng, khối phố bàn bạc thống nhất, sau đó đề nghị chính quvền địa phương xem xét, công nhận.

Chương III

QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIÊM CỦA LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG

Điều 7. Quyền lợi:

1- Các hộ trong làng nghề, làng nghề truyền thống được tư vấn, hỗ trợ theo quy định thuộc các chương trình khuyến công của tỉnh; được hưởng chính sách khuyên khích phát triên làng nghê tiêu thủ công nghiệp và các chính sách hiện hành có liên quan của tỉnh.

2- Các hộ, cá nhân sản xuất giỏi trong các làng nghề, làng nghề truyền thống và những người có công truyền nghề, du nhập nghề mới, hoặc có thành tích xuất sẳc đóng góp cho sự phát triên của các làng nghề, làng nghề truyền thống được xem xét biểu dương khen thưởng theo quy định hiện hành và được đề nghị phong tặng các danh hiệu theo quy định (nếu có).

Điều 8: Nghĩa vụ; trách nhiệm:

1- Các làng nghề, làng nghề truyền thống phải có trách nhiệm duy trì danh hiệu đã được cấp thâm quyền công nhận.

2- Không ngừng đầu tư, mở rộng sản xuất, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, mâu mã và nâng cao chât lượng sản phâm đê nâng sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần ôn định việc làm và duy trì sự phát triển của làng nghề, thúc đây kinh tế- xã hội địa phương ngày càng phát triển.

3- Tổ chức nâng cao tay nghề, truyền nghề; lưu truyền các bí quyết ngành nghề, nghiên cứu du nhập và phát triển nghề mới.

4- Đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan của làng nghề.

5- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương IV

HỒ SƠ , THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN VÀ THU HỒI DANH HIỆU LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG

Điều 9. Hồ sơ, thủ tục và trình tự xét công nhận:

1- UBND xã, phường, thị trấn nơi có làng nghề, làng nghề truyền thống tô chức xem xét nếu thấy đảm bảo các tiêu chí quy định tại Điều 4 và 5 Quy định này, có văn bản báo cáo UBND huyện, thành phố để UBND huyện, thành phố xem xét có tờ trình đề nghị Sở Công nehiệp.

2- Hăng năm, giao Sở Công nghiệp chủ trì, phôi hợp các sở ngành liên quan tô chức thấm định hô sơ của UBND các huyện, thành phố trước khi trình UBND tỉnh quyết định công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống cho các địa phương.

Điều 10. Thu hồi danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống:

Các làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận nếu trong thời hạn 03 năm liền không duy trì được sự phát triển theo các tiêu chí như đã quy định tại Điều 5 của Quy định này thì UBND huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo (bằng văn bản) cho Sở Công nghiệp đế thẩm tra, trước khi trình UBND tỉnh xem xét, thu hồi quyết định danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống đã công nhận.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Phân công trách nhiệm:

1- UBND huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn trình tự, thủ tục (công văn và các biểu mẫu, báo cáo có liên quan) đề nghị công nhận hoặc thu hồi danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống để các địa phương vận dụng thực hiện.

2- Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố đề xuất chủ trương quy hoạch, đầu tư phát triển và xây dựng dự thảo chính sách khuyến khích phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện.

3- Giao Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức tổng kết đánh giá tình hình họat động phát triển các làng nghê, làng nghê truyền thống trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hằng năm và tổng hợp các tồn tại, vướng mắc có liên quan, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý nhằm duy trì và tạo điều kiện cho các làng nghề, làng nghề truyền thống phát triển đúng hướng.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kịp thời báo cáo Sở Công nghiệp, để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.