UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ giới đường đỏ (đoạn qua bệnh viện y học hàng không) tỷ lệ 1/500 thuộc tuyến đường đầm hồng - giáp bát - lĩnh nam

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 1 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quy hoạch chi tiết quận Hoàng Mai, tỷ lệ 1/2000 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 225/2005/QĐ-UB ngày 16 tháng 12 năm 2005 (Phần Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch giao thông);
Căn cứ Quyết định số 104/2002/QĐ-UB ngày 24/7/2002 của UBND Thành phố phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đầm Hồng - Giáp Bát - Lĩnh Nam, tỷ lệ 1/500.
Căn cứ Quyết định số 81/2003/QĐ-UB ngày 11/7/2003 của UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường nối tiếp từ Khu Đền Lừ II đến đường Trương Định - Giáp Bát, quận Hai Bà Trưng (nay là quận Hoàng Mai) tỷ lệ 1/500.
Theo đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại công văn số 1636/QHKT-HTKT , ngày 10/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Điều chỉnh Chỉ giới đường đỏ đoạn qua Bệnh viện Y học Hàng không tỷ lệ 1/500 thuộc tuyến đường Đầm Hồng - Giáp Bát - Lĩnh Nam (có bản vẽ được duyệt kèm theo) do Viện quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập hoàn thành tháng 7/2007, được Ban quản lý dự án 98 - Bộ Quốc phòng chấp thuận, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chấp thuận và trình duyệt ngày 9 tháng 10 năm 2007, với nội dung chính như sau:

1. Địa điểm:

Đoạn đường điều chỉnh nằm trên địa bàn phường Tân Mai - Tương Mai và Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai.

2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Tuyến: Đoạn đường điều chỉnh có chiều dài khoảng 290m.

Điểm đầu: Điểm M1, gần ngã ba phố Lương Khánh Thiện (giáp phía Tây Bệnh viện Y học Hàng không)

Điểm cuối: Điểm O, tại ngã tư giáp phía Tây khu Đền Lừ II

2.2. Tim đường quy hoạch và chỉ giới đường đỏ:

- Tim đường đoạn điều chỉnh đi qua các điểm: M1, N, O được xác định trên cơ sở các điểm M1’, N1’, O định vị bằng tọa độ, kết hợp với các thông số kỹ thuật, kích thước không chế được ghi trực tiếp trên bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ: được xác định từ tim đường điều chỉnh mở về hai phía, mỗi bên 20m.

2.3. Cấp hạng đường, quy mô mặt cắt ngang đường và các nội dung khác:

Thực hiện theo Quyết định số 104/2002/QĐ-UB ngày 24/7/2002 của UBND TP.

Điều 2.

- Giao Ban quản lý dự án quận Hoàng Mai căn cứ hồ sơ chỉ giới đường đỏ đoạn điều chỉnh được phê duyệt tại Quyết định này, điều chỉnh hồ sơ thiết kế và mốc giới của Dự án xây dựng tuyến đường nối tiếp từ Khu Đền Lừ II đến đường Trương Định - Giáp Bát (Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1985/QĐ-UB ngày 6/4/2004), tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ theo hồ sơ được duyệt, bàn giao hồ sơ và mốc giới cho UBND quận Hoàng Mai và UBND các phường Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ - quận Hoàng Mai. Tổ chức công bố công khai để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

- Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Chủ tịch UBND các phường Tân Mai, Tương Mai và Hoàng Văn Thụ - quận Hoàng Mai chịu trách nhiệm tổ chức quản lý mốc giới, quản lý việc xây dựng theo chỉ giới đường đỏ và quy hoạch được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.

Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính; Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai; Chủ tịch UBND các phường Tân Mai, Tương Mai và Hoàng Văn Thụ - quận Hoàng Mai, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khôi