UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 131/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 14 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG MỒ MẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị Định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007của Chính phủ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2494/TTr-TCVG ngày 07 tháng11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giábồi thường mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Phạm vi, đối tượngđiều chỉnh:

a) Mức giá bồi thường trên đây đượcáp dụng để xây dựng các phương án bồi thường trong giải phóng mặt bằng khi Nhànước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốcgia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy định tại Nghị định số197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007củaChính Phủ.

b) Khi có biến động ảnh hưởng đếnmức giá bồi thường và nội dung bồi thường, Sở Tài chính có trách nhiệm nghiêncứu, đề xuất để trình UBND tỉnh diều chỉnh, bổ sung kịp thời.

c) Đối với các dự án đang thực hiệndở dang:

- Đối với các phương án bồi thườngđã được phê duyệt theo mức giá cũ và đã thực hiện chi trả không áp dụng theomức giá này.

- Đối với các trường hợp khác: Tuỳtình hình cụ thể Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư báo cáo Sở Tàichính để đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quyết định về đơn giábồi thường mồ mả trong giải phóng mặt bằng áp dụng trên địa bàn Nghệ An trướcđây.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố Vinh, thị xã Cửa Lò và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này. /.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hành

PHỤ LỤC

ĐƠNGIÁ BỒI THƯỜNG MỒ MẢ ĐỂ THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚCTHU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND ngày 14/11/2007 của UBND tỉnh NghệAn)

I

Mồ mả (chưa bao gồm lệ phí đất)

ĐVT

Đơn giá (đồng)

1

Mộ đất chưa đến thời gian cải táng (dưới 4 năm)

Mộ

3.000.000

2

Mộ đất đến thời gian nhưng chưa cải táng

Mộ

450.000

3

Mộ đất đã cải táng có chủ nhưng không có tiểu

Mộ

400.000

4

Mộ đất đã cải táng có chủ có tiểu

Mộ

350.000

5

Mộ đất đã cải táng có tiểu nnhưng không có chủ

Mộ

300.000

6

Mộ đất đã cải táng không có chủ, không có tiểu

Mộ

350.000

7

Mộ xây thường:

- Xây tường gạch chỉ

- Trát tường dày 1,5 cm

- Chi phí cải táng

m3 xây

m2

Mộ

530.000

18.000

300.000

II

Chính sách hỗ trợ, trợ cấp

3

Hỗ trợ tiền thờ cúng nếu không di dời mộ

Mộ

200.000

Ghi chú: Đối với những ngôi mộđược xây dựng theo kết cấu kiên cố, theo phong tục tập quán đặc thù riêng thìlậo dự toán bồi thường, hỗ trợ riêng theo thực tế trình cấp có thẩm quyền phêduyệt.

UBNDTỈNH NGHỆ AN