BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUỐC TẾ VABIS HỒNG LAM
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”;

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Căn cứ Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề;
Căn cứ Công văn số 5653/UBND-VP ngày 05/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đề nghị thành lập Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Vabis Hồng Lam trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề Quốc tế Vabis Hồng Lam;
Căn cứ Đơn đề nghị ngày 20/05/2011 của Công ty TNHH Hồng Lam Tân Thành về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Vabis Hồng Lam;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép thành lập Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Vabis Hồng Lam trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề Quốc tế Vabis Hồng Lam.
Trụ sở tại: Đường Trường Chinh, Ấp Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điều 2. Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Vabis Hồng Lam là trường cao đẳng nghề tư thục, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và có nhiệm vụ:
1. Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo quy định;
2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

3. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Vabis Hồng Lam chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; hoạt động theo Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề và quy định của pháp luật về dạy nghề.
Điều 4. Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Vabis Hồng Lam được phép tuyển sinh sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định hiện hành.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hồng Lam Tân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Vabis Hồng Lam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu VT, TCDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư