THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1310/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ÔNG HỒ UY LIÊM, PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌCVÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM NGHỈ HƯU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 2301-CVNS/BTCTW ngày 07 tháng 8năm 2007;
Để thực hiện chính sách cán
bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ÔngHồ Uy Liêm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹthuật Việt Nam, nghỉ công tác từ ngày 01 tháng 10 năm 2007 để nghỉ hưu từ ngày01 tháng 01 năm 2008.

Điều 2. Bộtrưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vàông Hồ Uy Liêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 2,
- Bộ Chính trị (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ KG, TCCB; Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H.27

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng