ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1310/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 04 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐLIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2005 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM2007 - TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế côngkhai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngânsách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơbản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ cónguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhândân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tàichính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiệncông khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhànước năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách địa phươngvà phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Tờ trình số 935/STC-NS ngày 27/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toánngân sách nhà nước năm 2005 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 - tỉnh BìnhPhước.

(có biểu mẫu chi tiết đính kèm)

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc Nhànước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1310/QĐ-UBND năm 2007 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 - tỉnh Bình Phước