BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:
PHÒNG THỬ NGHIỆM TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỬ (EMC)
Thuộc: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1412/QĐ-BTTTT ngày 22/9/2010.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
- Các Tổ chức kiểm định (để th/hiện);
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-BTTTT ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:
PHÒNG THỬ NGHIỆM TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC)
Thuộc: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
Chức năng quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại: Quyết định số 580/QĐ-TĐC ngày 26/4/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
Địa chỉ: Số 7, Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai.
2. Danh mục được chỉ định:

TT
Sản phẩm
Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật
1
Máy tính cá nhân để bàn (desktop computer)
TCVN 7189:2009
2
Máy tính chủ (server)
TCVN 7189:2009
3
Máy tính sách tay (laptop and portable computer)
TCVN 7189:2009
4
Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)
TCVN 7189:2009
5
Thiết bị định tuyến (router)
TCVN 7189:2009
6
Thiết bị tập trung (hub)
TCVN 7189:2009
7
Thiết bị chuyển mạch (switch)
TCVN 7189:2009
8
Thiết bị cổng (gateway)
TCVN 7189:2009
9
Bộ thu tín hiệu truyền hình (Set Top Box)
TCVN 7189:2009
10
Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng
TCVN 7189:2009