ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2005

Quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính

theo cơ chế "một cửa" của Sở Thể dục Thể thao An Giang.

Chủ tịch ủy ban Nhân dân Tỉnh An Giang

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 224/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thể dục Thể thao An Giang tại Công văn số 157/CV .TDTT ngày 14/4/2005;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ An Giang,

Quyết định

Điều 1. Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Thể dục Thể thao An Giang (có đề án kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Thể dục Thể thao có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện đề án đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đảm