BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề;

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Căn cứ văn bản số 1842/UBND-VX ngày 09/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc đề nghị thành lập Trường Cao đẳng nghề Điện Biên;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng nghề Điện Biên trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề tỉnh Điện Biên.
Trụ sở chính tại: Tổ dân phố 15, Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Cơ sở đào tạo 1: Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Cơ sở đào tạo 2: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, Phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Điều 2. Trường Cao đẳng nghề Điện Biên là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng và có nhiệm vụ:
1. Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo quy định;
2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

3. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Trường Cao đẳng nghề Điện Biên trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; hoạt động theo Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề và quy định của pháp luật về dạy nghề.
Điều 4. Trường Cao đẳng nghề Điện Biên được phép tuyển sinh sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định hiện hành.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH tỉnh Điện Biên;
- Lưu VT, TCDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?