ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1314/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃIBỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 720/2011/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 03 NĂM 2011 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NINH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/ 11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bảnquy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tưpháp tại Văn bản số: 1000/TTr-STP ngày 27/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyếtđịnh số 720/2011/QĐ-UBND ngày 15/03/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vềviệc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản.

Điều 2. Việc chuyểngiao tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, tài sản bảo đảm, tàisản thi hành án, tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đấtcó thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, tài sản nhà nước khác để bán đấugiá, nay thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể:

1. Về việc chuyển giao tàisản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để bán đấu giá, thực hiện theo quyđịnh tại điểm d khoản 1 Điều 82 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bảnquy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật (Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày19/07/2013, Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 và Nghị định số 29/2014/NĐ-CPngày 10/04/2014 của Chính phủ);

2. Về việc chuyển giao tàisản bảo đảm để bán đấu giá, thực hiện theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm(Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày22/02/2012 của Chính phủ);

3. Về việc chuyển giao tàisản thi hành án để bán đấu giá, thực hiện theo quy định tại Điều 101 Luật Thihành án dân sự;

4. Về việc chuyển giao tàisản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụngđất hoặc cho thuê đất để bán đấu giá, thực hiện theo quy định của Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hànhQuy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thutiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

5. Về việc chuyển giao tàisản nhà nước khác để bán đấu giá, thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (LuậtQuản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản quy định chi tiết, hướngdẫn thi hành Luật).

Điều 3.Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản; tổ chức bán đấu giátài sản và quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàntỉnh, nay thực hiện theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày04/03/2010 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định (Thông tưsố 137/2010/TT-BTC ngày 15/09/2010, Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010,Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012, Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày16/03/2012 và Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015...).

Điều 4.Các văn bản dẫn chiếu áp dụng nêu trên là văn bảnquy phạm pháp luật hiện hành tại thời điểm ban hành Quyết định này. Khi các vănbản dẫn chiếu áp dụng trên được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, các cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm theo dõi, cập nhật để kịpthời áp dụng đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật mới ban hành.

Điều 5.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Cácông, bà: Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các đơn vicó liên quan trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành